Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Wszyscy wyszliśmy spod płaszcza Gogola”: proza rosyjska epoki realizmu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1SLPG31z Kod Erasmus / ISCED: 09.203 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: „Wszyscy wyszliśmy spod płaszcza Gogola”: proza rosyjska epoki realizmu I
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Seminaria licencjackie dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (PRK)
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest systematyzacji i poszerzeniu wiedzy o prozie rosyjskiej epoki realizmu oraz jej kontekście historycznym i kulturowym, zapoznaniu się z najważniejszymi pojęciami historycznoliterackimi i teoretycznymi dotyczącymi tej epoki. Jego celem jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej: pomoc przy wyborze tematu, sformułowaniu tezy, ułożeniu planu, doborze bibliografii.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat realistycznej prozy rosyjskiej, jak również skłonienie do refleksji nad samym pojęciem realizmu. W związku z tym w trakcie zajęć omówione zostaną znaczenia tej kategorii, przemiany w jej rozumieniu i przełożeniu na sposób prezentacji rzeczywistości w utworach literackich. Studenci zapoznają się w szczególności z rozwojem tendencji realistycznych w literaturze rosyjskiej, co pozwoli im w sposób bardziej świadomy dokonać wyboru tematu pracy licencjackiej.

W ramach seminarium usystematyzowana zostanie też wiedza o kontekście historycznym i kulturowym epoki, co ma na celu umożliwienie studentom napisania pracy poświęconej powiązaniom między literaturą a innymi aspektami życia kulturalnego i społecznego.

Ważnym elementem zajęć jest też bezpośrednie przygotowanie do napisania pracy licencjackiej: pomoc przy wyborze jej tematu, sformułowaniu tezy, ułożeniu planu, doborze bibliografii itp. Na zajęciach duży nacisk kładzie się na przypomnienie, omówienie i ćwiczenie podstawowych umiejętności związanych z warsztatem literaturoznawczym: analiza tekstu prozatorskiego, korzystanie z opracowań naukowych, umiejętne cytowanie, sporządzanie bibliografii i przypisów, cytowanie itp.

Literatura:

1. Opracowanie poświęcone metodologii pisania prac dyplomowych (np. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodologiczne dla studentów, Warszawa 2008; U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanisty, Warszawa 2007).

2. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstwiona w literaturze Zachodu (dowolne wydanie).

3. A. Esin, Principy i priemy analiza literaturnogo proizvedenia, Moskva 2000.

4. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa 1976 i nast.

5. Z. Mitosek, Mimesis: zjawisko i problem, Warszawa 1997.

6. Indywidualne propozycje lekturowe, w zależności od potrzeb oraz zainteresowań studentów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prozy rosyjskiej epoki realizmu, w szczególności rozszerzoną wiedzę na temat wybranego zagadnienia będącego przedmiotem samodzielnych badań;

- zna problematykę i podstawowe założenia omawianych na zajęciach prac teoretycznych i historycznoliterackich;

- zna podstawową rosyjską terminologię literaturoznawczą;

- zna i rozumie podstawowe metody badawcze w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego;

- zna podstawowe zasady pisania prac naukowych, w szczególności zasady cytowania, sporządzania bibliografii i przypisów.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student:

- potrafi sporządzić bibliografię opracowań naukowych poświęconych wybranemu przez siebie zagadnieniu;

- umie sporządzić notatki z przeczytanych opracowań i właściwie je wykorzystać;

- umie analizować prozatorskie utwory literackie posługując się właściwą terminologią literaturoznawczą;

- potrafi wypowiadać się pisemnie i ustnie na tematy związane z historią literatury używając naukowej odmiany języka rosyjskiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, potrafi ją uzupełniać i doskonalić;

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania oraz ustalić plan, który pozwoli na osiągnięcie założonego celu;

- stosuje się do zasad korzystania z cudzego dorobku naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć; aktywność; przygotowanie planu, wstępnej bibliografii i jednego rozdziału pracy licencjackiej.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

6 ECTS

Seminarium – 30 h

Bieżące przygotowanie do zajęć – 20 h

Samodzielna lektura – 50 h

Przygotowanie planu, wstępnej bibliografii i jednego rozdziału pracy – 80 h

Razem: ok. 180 h

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Łukaszewicz
Prowadzący grup: Marta Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.