Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leksykologia z elementami leksykografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-LZEL32 Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Leksykologia z elementami leksykografii
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: białoruski
Założenia (opisowo):

Niezbędna jest znajomość języka białoruskiego na poziomie średniozaawansowanym oraz zasób wiedzy z gramatyki opisowej języka białoruskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu leksykologii, takimi jak: jednostka leksykalna; relacje semantyczne i formalne (synonimia, antonimia, polisemia, homonimia); z kryteriami zróżnicowania leksyki współczesnego języka białoruskiego oraz problematyką prac leksykograficznych (m.in. etapami rozwoju białoruskiej leksykografii; typami słowników; strukturą artykułu słownikowego).

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie wprowadzić studenta w krąg zagadnień związanych z analizą słownictwa oraz z teorią i praktyką układania słowników.

W ramach leksykologii poruszane są takie zagadnienia jak:

- wyraz jako jednostka leksykalna;

- relacje semantyczne i formalne (synonimia, antonimia, polisemia, homonimia);

- chronologiczne, terytorialne, środowiskowe i stylistyczne rozwarstwienie współczesnego języka białoruskiego.

Z zakresu leksykografii omawiane są:

- etapy rozwoju białoruskiej leksykografii;

- typy słowników (słowniki objaśniające języka białoruskiego, przekładowe, terminologiczne, dialektalne i in.);

- struktura artykułu słownikowego (rodzaje definicji, kwalifikatory);

- różnice między słownikami a innymi dziełami leksykograficznymi.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 4, w tym:

Udział w zajęciach 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną (w tym przygotowanie do zajęć) : 60 godz. i przygotowanie do egzaminu końcowego 30 godz. - 3 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 120 godz. ECTS: 4.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia odbywają się w formie zdalnej. Egzamin zostanie przeprowadzony na platformie Google Classroom.

Literatura:

1. Apresjan J.D., Z warsztatu leksykografa, Warszawa 2012

2. Bartoszewicz A., O hasłach z kwalifikatorem polskim w akademickim słowniku objaśniającym języka białoruskiego [w:] Innowacje w językach wschodniosłowiańskich, Zielona Góra 1997

3. Barszczeuski L. Novyja perakladbyja slouniki u belaruskaj leksikahrafii, w; Belarusika Albaruthenica 1/ 1993

4. Bielaruskaja mova. Prafisijnaja leksika dla pedahohau, red. Dziatko D.V., Minsk 2012

5. Bielaruska-ruski tlumaczlny slounik novych slou i nowych znaczenniau slou, red. Ulasevicz V.I., Dauhulewicz N.M, Minsk 2013

6. Głuszkowska J., Stan badań nad Wielkim słownikiem białorusko polskim, [w:] Acta Albaruthenica 4, Mińsk 2003

7. Grochowski M., Podstawowe zasady definiowania wyrażeń w słowniku jednojęzycznym [w:] Wokół słownika współczesnego języka polskiego, red. W.Lubaś, Wrocław 1988

8. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2012

9.Hubkina A.V., Zarazikava V.A, Bielaryskaja mova. Ekanamicznaja leksika, Minsk 2012

10. Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001

11. Reformatorskij A.A., Vvedenije v jazykoviedenie, Moskva 2005

12. Szkraba I., Leksikalogia. Tearetyczna-praktyczny kurs, Minsk 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożoną naturę języka, w szczególności języka białoruskiego (S1_W09)

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi wykorzystywać terminy lingwistyczne w procesie analizy zjawisk językowych (S1_U13)

Absolwent jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu filologa (S1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- przygotowanie i wygłoszenie referatu/prezentacji indywidualnej lub grupowej

- zaliczenie wszystkich prac kontrolnych

Sprawdzian egzaminacyjny składający się z pytań otwartych i zamkniętych gdzie kryteria oceny przedstawione są w formie progów procentowych:

60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 98 % - 5 (ocena bardzo dobra)

99% -100% - 5 !(ocena bardzo dobra z wykrzyknikiem)

Dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Volha Tratsiak
Prowadzący grup: Volha Tratsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.