Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aspetti e problemi dell’Italia contemporanea tra film e debate

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-APRO-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aspetti e problemi dell’Italia contemporanea tra film e debate
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów swobodnie posługujących się językiem włoskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcie mające na celu praktyczne ćwiczenie umiejętności udziału w debacie na temat współczesnych problemów społecznych Włoch.

Pełny opis:

I problemi dell'Italia contemporanea tra film e debate

1. Zjednoczenie Włoch czy podbój Południa? Współczesny spór o Risorgimento.

2. Czy we współczesnych Włoszech odradza się faszyzm?

3. Powojenne Włochy jako ofiara amerykańskiego imperializmu?

4. Włoski cud gospodarczy jako upadek moralny narodu?

5. Czy kontestacja młodzieżowa 1968 r. zakończyła się klęską?

6. Partiokracja, korupcja, przywileje – czy we Włoszech są nadal obecne wady z czasów I Republiki?

7. Współczesne problemy włoskiego Południa.

8. Społeczeństwo w poszukiwaniu wartości? Kryzysu egzystencjalny

we współczesnych Włoszech.

Literatura:

1) Podręczniki ogólne:

Brunetta G. P., Cent’anni di cinema italiano, vol. 2: Dal 1945 ai nostri giorni, Roma, Laterza 2008;

Miczka T., Kino włoskie, Gdańsk 2009;

Miller-Klejsa A., Dąbrowska D. (red.), Kino włoskie po 1980 r., Łódź 2018.

2) Filmy wymagane do poszczególnych zajęć

(do każdego tematu wybierany jest jeden film w zależności od ich aktualnej dostępności oraz preferencji grupy):

1. Risorgimento:

L. Visconti, Il gattopardo, 1963 LUB R. Faenza, I vicerè, 2007

2. Faszyzm:

F. Vancini, Il delitto Matteotti, 1973 LUB L. Miniero, Sono tornato, 2018

3. Włochy i zimna wojna:

L. Cavani, La pelle, 1981 LUB Pif, Ciao Italia, 2016

4. Cud gospodarczy:

F. Fellini, La dolce vita, 1960 LUB D. Risi, Il sorpasso, 1962

5. Kontestacja młodzieżowa:

P. Pasolini, Teorema, 1968 LUB M. Placido, Il grande sogno, 2009

6. Problemy I Republiki:

P. Sorrentino, Il divo, 2009 LUB G. Nunziante, Quo vado, 2016

7. Współczesne Południe:

R. Benigni, Johnny Stecchino, 1991 LUB L. Miniero, Benvenuti al Sud, 2010

8. Kryzys wartości:

N. Moretti, Habemus papam, 2011 LUB P. Sorrentino, La grande bellezza, 2013

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą języka i komunikacji międzykulturowej (K_W01; S_W01);

- zna i rozumie związki pomiędzy daną dziedziną a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi (K_W05, S_W01, S_W04);

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym w różnych krajach (K1_W05, S_W03);

- ma świadomość np. kompleksowej natury języka oraz jego historycznej zmienności, złożoności zjawisk związanych z komunikacją językową (K_W09, S_W11);

- zna i rozumie związki pomiędzy daną dziedziną a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi (K_W05, S_W01, S_W04);

Umiejętności:

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla kierunkU (K_U04, S_U06);

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U03, S_U13);

- umie prawidłowo posługiwać się narzędziami badawczymi (K_U02, S_U02);

Kompetencje społeczne:

- jest świadomy różnic kulturowych istniejących między komunikatorami (K1_K06);

- rozumie i docenia wagę kultury oraz elementów kulturowych dla komunikacji (K_K05, K_K06, S_K06)

- jest otwarty na przedstawicieli innych kultur / inne kultury (K_K06, S_K06);

- uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym…(K_K06, S_K06).

Metody i kryteria oceniania:

samodzielna praca z filmem jako źródłem wiedzy, samodzielna praca z tekstem obcojęzycznym (recenzje filmowe), debata oksfordzka, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Podemski
Prowadzący grup: Piotr Podemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)