University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Problems of culture of the countries of the East and Central Europe (I) - Germany

General data

Course ID: 3224-D3PN
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Problems of culture of the countries of the East and Central Europe (I) - Germany
Name in Polish: Problemy kultury krajów regionu (I) - Niemcy
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Mode:

Classroom

Short description:

The course is a continuation of the "Culture history of the countries of the region". The aim of the course is to show the specificity of German culture, the crucial factors shaping its specificity, uniqueness and those that determine its complexity.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest ukazanie specyfiki kultury Niemiec, czynników kształtujących historycznie jej swoistość oraz tych, które decydują o jej złożoności i niejednorodności.

Poszczególne aspekty kultury omawiane są przez pryzmat wybranych problemów, zjawisk i procesów i ich wpływu na kształt omawianej kultury. Wszystkie wymienione ujęcia spajać ma w ramach zajęć przyjęcie perspektywy antropologicznej jako źródła kategorii i metod opisu oraz analizy omawianych płaszczyzn kultury.

W centrum zajęć znajduje się wybór zagadnień i mitów ważnych dla kultury niemieckiej choć nie tylko, poruszane zagadnienia przedstawiane są również w kontekście problemów charakterystycznych w zasadzie dla całej Europy Środkowo-Wschodniej (konflikty zbrojne, stereotypy, problemy dominacji religijnej).

Jeśli to tylko możliwe, zagadnienia przedstawione są w oparciu o materiały audiowizualne dobrane przez prowadzącego (zdjęcia, fragmenty filmowe, fragmenty spektakli telewizyjnych, prezentacje multimedialne).

Zajęcia konwersatoryjne są przestrzenią do dyskusji i rozmowy. Zajęciom będzie towarzyszyć lektura (różnego typu), udostępniona studentom przez prowadzącego.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Zarys problemów dotyczących kultury niemieckiej („Drang nach Osten”, „Sonderweg”, itd.); problematyka wizerunku Niemców (co to znaczy „niemieckie”?)

2. Mit o Nibelungach w zwierciadle filmowym

3. Legendy niemieckie (wybór)

4. Hildegarda z Bingen (popkulturowa perspektywa)

5. Wpływ reformacji na kulturę Niemiec (Marcin Luter w zwierciadle kultury popularnej)

6. Poczdam i Sanssouci

7. Niemiecki barok w muzyce i architekturze (na wybranych przykładach)

8. Berlin, Lipsk, Królewiec, Drezno, Norymberga i Wiedeń (wybór) – spojrzenie kulturowe

9. „Pruska kultura” (1908) - kino z ziem polskich i "pruski porządek"

10. Weimar (wprowadzenie i wybrane problemy)

11. Sztuka użytkowa w Austrii i w Niemczech – Biedermeier

12. „Odkrycia i poszukiwania” - twórczość kompozytorów niemieckojęzycznych (wybrane przykłady)

13. Romantyzm niemiecki (Werner Herzog i jego „Kaspar Hauser”)

14. I wojna światowa (m.in. z punktu widzenia pamięci zbiorowej)

15. Zaliczenie na ocenę (termin złożenia prac pisemnych)

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 60 godzin (2 ECTS)

Bibliography: (in Polish)

Studenci otrzymują wszystkie materiały od prowadzącego.

Literatura:

(uzupełniająca)

Białostocki J., Dürer i humaniści [w:] Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987.

Citkowska-Kimla A., Romantyzm polityczny w Niemczech: reprezentanci, idee, model, Kraków 2010.

Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 2005.

Karolak Cz., Kunicki W., Orłowski Hubert, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006.

Kitchen M., A history of modern Germany 1800-2000, Blackwell Publishing, Malden, Oxford 2006.

Münkler H., Die Deutschen und ihre Mythen, Rowohlt, Berlin 2008

Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1996.

Roguski, P., Słodkie imię wolności... Przejście Polaków przez Niemcy po upadku powstania listopadowego, Warszawa 2011.

Spory o Biedermeier, red. J. Kubiak, Poznań 2006.

Trzęsiok M., Pieśni drzemią w każdej rzeczy: muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego, Wrocław 2009.

Wójcik Z., Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Warszawa 2008, (wybrane zagadnienia).

Weinfurter S., Niemcy w średniowieczu 500-1500, Warszawa 2010.

Żuchowski T. J., Patriotyczne mity i toposy: malarstwo niemieckie lat 1800-1848, Poznań 1991.

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2001.

Na zajęciach będą w miarę możliwości wykorzystane utwory muzyczne oraz filmowe (na zasadzie autorskiego ujęcia prowadzącego: „kultura niemiecka widziana poprzez film”). Zajęcia prowadzone są przez wykładowcę, jeśli to tylko możliwe z uwzględnieniem prezentacji multimedialnej i różnych materiałów audiowizualnych.

Learning outcomes: (in Polish)

Student po ukończeniu zajęć:

[Wiedza:]

1) zna i rozumie w stopniu podstawowym specyfikę różnych modeli kultury w ujęciu antropologicznym, procesy ich transformacji i wzajemne powiązania oraz emanacje w sferze symbolicznej i semiotycznej, a więc w przestrzeni kultury i sztuki, literatury oraz historii Niemiec (K1_W03; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia)

2) zna i rozumie w podstawowym stopniu szeroko rozumiany kontekst interkulturowy; ma wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym wytwory kulturowe, ma świadomość zasad ich funkcjonowania i wynikających stąd różnic w postrzeganiu kultury przez przedstawicieli różnych narodowości, grup ideologicznych i wyznaniowych oraz różnie rozumianych mniejszości (K1_W07; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

[Umiejętności:]

1) potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (K1_U01; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

2) potrafi rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego; umiejętnie formułować myśli, prezentować wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej (różnego typu) (K1_U03; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

3) potrafi przeprowadzić analizę wytworów kultury właściwych dla danej epoki w rozwoju Niemiec do przełomu XIX i XX wieku; rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury Niemiec, odróżniać różne perspektywy spojrzenia na rozwój kultury, mając świadomość istnienia różnic tożsamości kulturowych i kontekstu (K1_U05; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

[Kompetencje społeczne:]

1) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (K1_K01; Odniesienie do P6S_KK)

2) jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (K1_K05; Odniesienie do P6S_KR)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej

(uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było

niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać

warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, które należy zaliczyć

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez prowadzącego.

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału

zaprezentowanego przez prowadzącego. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne

uczestnictwo w niej podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także prezentacja na temat zadany przez prowadzącego.

Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (40%).

Prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (20%).

Zaliczenie z treści zajęć (40%).

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Classes in period "Winter semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Marta Brzezińska-Pająk
Group instructors: Marta Brzezińska-Pająk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)