University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

New Media in the Culture of Region

General data

Course ID: 3224-D5NEWMEDIA
Erasmus code / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: New Media in the Culture of Region
Name in Polish: Nowe media w kulturze regionu
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Audiovisual and performative culture in Central and Eastern Europe 3224-D4AUDIO

Mode:

Classroom

Short description:

The aim of the course is to present and analyse the role, function and range of new media in cultural processes taking place in the countries of Central and Eastern Europe. New media are understood here as a communication system shaping the social environment, forms of interpersonal relations and dimensions of intellectual experience.

Full description:

New media of Central and Eastern European countries during the classes are analysed as a cultural phenomenon in the context of their development in the region, knowledge and power theory, formation of new cultural practices, as well as from the point of view of legal, economic, philosophical and ethical consequences and conditions of their dissemination. The classes discuss the stages of new media development in Central and Eastern Europe. The issue of new media as a tool of social and cultural changes taking place in the countries of the region in the 21st century is analysed.

The following issues will be discussed:

1. Introduction to new media topic. Class organization and grading criteria.

2. Media and Internet in the perspective of cultural studies.

3. Stages of new media development (Web 2.0, Web 3.0, New new media).

4. Creators and recipients of new media (producers, consumers, prosumers)

5. Convergence of old and new media.

6. Information society and the Net Generation.

7. End of the remote controller era: YouTube.

8. All knowledge in one place: Wikipedia.

9. Social networks and new identities: Facebook.

10. Communication in new media: memes.

11. Computer games: entertainment, e-sport, virtual identities.

12. The problem of truth on the Internet: from the fake news to social paranoia.

13. Languages in the Internet space. Problems of disinformation and propaganda.

14. New social practices: the phenomenon of internet hating.

15. Creation of behaviour patterns and its criticism: patostreaming.

The student develops his research skills, learns to acquire knowledge independently, using the support of a scientific supervisor.

Student workload:

Participation in classes in the hall - 30 hours (1 ECTS)

Preparation for the written exam - 30 hours (1 ECTS)

Bibliography:

02.1. Gwóźdź A., W stronę medioznawstwa jako kulturoznawstwa albo ku ogólnej teorii mediów obrazowych, [w:] Chyła W. et al. (red.) Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznaczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 19-29.

02.2. Kosińska M., Internet w optyce kulturoznawczej, [w:] Chyła W. et al. (red.) Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznaczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 31-41.

03.1. Stępnicka N., Wiączek P., Trendy internetowe 2.0 i ich znaczenie w kształtowaniu zachowań społecznych użytkowników sieci, [w:] Bierówka J., Pokorna-Ignatowicz K. (red.), Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2014, s. 245-260.

03.2. Myślak A. D., Dziennikarstwo 3.0, czyli żegnamy czasy p.f.e (przed fejsbukową erą), „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, 2015, t. 11, nr 3, s. 115-123.

04.1. Skorus J., Media worker jako nowa postać dziennikarza informacyjnego, [w:] Kita M., Ślawska M., Tożsamość dziennikarza, seria "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną" Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, t. 3, s. 58-68.

04.2. Płaneta P., Dziennikarstwo obywatelskie na Ukrainie wobec rosyjskiej wojny informacyjnej, "Studia Politologica Ucraino-Polona", 2015, t. 5, s. 24-44.

05.1. Jenkins H., Wstęp. „Adoracja przy ołtarzu konwergencji”: nowy paradygmat myślenia o przemianie mediów [w:] tegoż, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. Bernatowicz M., Filiciak M., seria „Edukacja medialna”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 7-28.

06.1. Tapscott D., Osiem cech pokolenia sieci. Charakterystyka generacji, [w:] tegoż, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat?, tłum. Cypryański P., seria „Cyberkultura – Internet – Społeczeństwo”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 139-175.

07.1. Levinson P., YouTube, [w:] tegoż, Nowe nowe media, przekł. Zawadzka M., Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 98-135.

08.1. Bruckam A. S., Czy można ufać Wikipedii? Społeczności internetowe i konstrukcja wiedzy, przeł. Tryl F., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023, s. 76-102.

09.1. Levinson P., Facebook, [w:] tegoż, Nowe nowe media, przekł. Zawadzka M., Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 189-206.

09.2. Kiszkiel Ł., Wirtualne tożsamości. Portale społecznościowe jako formy autokreacji, [w:] Sokołowski M. (red.), Nowe media i wyzwania współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 175-192.

10.1. Otto W., News jako mem (na przykładzie fanpage'u Sztuczne Fiołki), „Przegląd Humanistyczny”, 2016, nr 1 (452), s. 87-100.

10.2. Brylska K., Gackowski T., Krytyka polityczna w memach internetowych – od dekonstrukcji po rekonfigurację, [w:], Gackowski T. et al. (red.), Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, s. 25-49.

11.1. Fiut. I. S., Gry komputerowe a rozwój kultury popularnej, [w:] Bierówka J., Pokorna-Ignatowicz K. (red.), Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2014, s. 15‑33.

11.2. Levinson P., Second Life, [w:] tegoż, Nowe nowe media, przekł. Zawadzka M., Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 222-235.

12.1. Werner W., Trzoss A., Czy cyfrowe media wywołują społeczną paranoję? Dwugłos w sprawie obecności teorii spiskowych w mediach społecznościowych i kulturze masowej, „Nauka”, 2019, nr 3, 149-169.

12.2. Gajewski K., Nauka oddolna: płaskoziemianie jako wspólnota interpretacyjna [w:] tegoż, Tryumf amatora. O społecznościowych praktykach tekstualnych w świecie mediów elektronicznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 356-382.

13.1. Gołąbek B., Runet jako extra territorium byłego ZSRR – wokół rosyjskiej cybergeopolityki [w:] Sykulski L. (red.), Studia nad rosyjską geopolityką, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, s. 69-100.

13.2. Kuczyńska-Zonik A., „Infotainment” i dezinformacja w mediach rosyjskojęzycznych w państwach bałtyckich, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2018, t. 13, nr 2, s. 13-26.

14.1. Dziwak E., Od egalitarności do inkluzywności. Hejt jako następstwo komercjalizacji Internetu, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2019, t. 62, nr 1 (237), s. 111-120.

15.1. Jas M., Patostreaming – ciemna strona internetu. Analiza zjawiska na wybranych przykładach, „Media Biznes Kultura”, 2020, nr 1 (8), s. 169-180.

Learning outcomes:

Learning outcomes:

Knowledge: the graduate knows and understands:

- at an advanced level the European and global context of cultural processes - can apply this knowledge in relation to culture, political, social and economic phenomena of the countries of the region at every stage of their development (S1_W06)

- broadly understood intercultural context, has knowledge about man as an entity constructing social structures and cultural products, is aware of the principles of their functioning and the resulting differences in the perception of social life by representatives of different nationalities (S1_W10)

Skills: the graduate can:

- search, select, analyze and use the information he needs from various sources (S1_U01)

- referring to the theoretical and practical knowledge acquired, use it in typical statements about new media in Central and Eastern Europe, logically construct them, referring to the positions of other participants in these communication situations (S1_U02)

- develop their research skills, independently acquire knowledge, using the support of a scientific supervisor; skillfully formulate thoughts, present research results in the form of oral or written (various types) statements (S1_U03)

Social competence: the graduate is ready to:

- continuous training and supplementing acquired knowledge (S1_K04)

- effective communication and life in society, undertaking work in a group, dealing with typical and exceptional situations, to verify their views through substantive discussion and assess knowledge (S1_K02)

Assessment methods and assessment criteria:

1. Organization of classes

The condition for admission to pass the course is the obligatory attendance in accordance with the Detailed Rules of Study at the Faculty of Applied Linguistics (Resolution No. 114 of the LS Faculty Board of 19.12.2017).

In the case of classes of 30 hours in a semester, it is permissible to leave 2 classes without excuse in a semester, missed classes should be passed in accordance with the requirements of the teacher. The lecturer gives these requirements during the first class.

 2. Assessment methods

The course ends with an exam for a written grade, checking knowledge of readings and messages presented in the course of classes.

Classes will be conducted in the form of discussions on the assigned reading or material presented by the teacher in the form of a presentation. Active participation in the discussion means substantive participation in the discussion during at least 50% of classes.

3. Assessment criteria

The final grade consists of: written exam (60%). Active participation in the discussion means substantive participation in the discussion during at least 50% of classes.

4. Grade scale:

0% -49% - 2

50% -60% - 3

61% -70% - 3+

71% -80% - 4

81% -90% - 4+

91% -100% - 5

Additional knowledge - 5+

Classes in period "Winter semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Kamil Dwornik
Group instructors: Kamil Dwornik
Course homepage: https://classroom.google.com/c/NjI2OTgxNTU4NTMz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Seminar - Grading
Mode:

Classroom

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)