Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-D6ANIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja kultury
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cykl zajęć ma przedstawić podstawowe problemy teorii i praktyki animacji kultury (oraz szerzej wedle starszych i popularnych klasyfikacji: upowszechniania i promowania kultury).

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami szeroko rozumianej problematyki „animacji kultury”, które to pojęcie w ciągu ostatnich kilku lat na dobre zaistniało w badaniach i życiu społecznym. Dodatkowym celem zajęć jest też aktywizacja grupy, pobudzenie do samodzielności w ramach rozumienia proponowanych zagadnień, podejmowanie aktywności w dyskusji i działaniach.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane będą różne tematy i zagadnienia związane z problematyką animacji kultury. Proponowane tematy to m.in. zajęcia wprowadzające do problematyki (Kto to jest animator? Czym zajmuje się animacja kultury?); Animacja kultury i edukacja kulturalna. Co je może łączyć, co dzielić? A może po prostu – „nowoczesna edukacja kulturalna”? Jakie może mieć formy, jakich dziedzin dotyczyć? Co to jest „wykluczenie z kultury”? Kto jest wykluczony a kto wykluczający? Animacja kultury a problem wykluczenia. Problem edukacji, ubóstwa, płci, wieku, kapitału kulturowego w kulturze i inne.

Studenci otrzymują na pierwszych zajęciach w semestrze szczegółowy konspekt do zajęć wraz z lekturami.

Punkty ECTS:

2.00

Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:

- 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin – 1 ECTS

Przygotowanie prezentacji (wystąpienia): 30 godzin – 1 ECTS

Literatura:

Literatura dla chętnych (wybór):

1. Animacja kultury. Doświadczenia i przyszłość (red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, A. Wójtowski). Warszawa 2002.

2. Dylematy animacji kulturalnej (red. J. Gajda, W. Żardecki). Lublin 2001.

3. DLA. Animacja kultury – metody, działania, inspiracje. Warszawa 2009.

4. TERAZ! Animacja kultury (red. Iwona Kurz). Warszawa 2008.

5. Kargul J., Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Toruń 1998.

6. Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? (red. A. Nowotny). Warszawa 2010.

7. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Kraków 2013.

8. Domy kultury w XXI wieku. Wizje, niepokoje, rozwiązania. (red. B. Jedlewska, B. Skrzypczak). Olsztyn 2009.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć ma następujące kompetencje:

1. Wiedza:

1) zna w zaawansowanym stopniu terminologię o kulturze z uwzględnieniem zjawiska animacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; specyfikę rozwoju animacji kultury (S1_W02, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W01, K1_W03, K1_W04);

2) zna w zaawansowanym stopniu różne modele kultury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (S1_W04, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W03, K1_W04, K1_06);

3) zna w zaawansowanym stopniu zasady działalności instytucji kultury i dziedzictwa narodowego oraz orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym – i jego uwikłaniach w dyskursy polityczne i społeczne – przynajmniej dwóch wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (S1_W05, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W10).

2. Umiejętności:

1) wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje wybrany materiał, wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (S1_U01, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U01);

2) rozwija swoje umiejętności badawcze, prezentuje wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej czy pisemnej (S1_U03, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U02, K1_U03);

3) przygotowuje wypowiedź w języku polskim na wybrane tematy z zakresu problematyki animacji kultury krajów regionu. Potrafi prezentować wyniki swojej pracy na forum grupy (S1_U06, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U01, K1_U08, K1_U09).

3. Kompetencje społeczne:

1) ma potrzebę ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (S1_K04, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K01, K1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę jest obowiązkowa obecność na zajęciach

(dopuszczalne są najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Przewidziana jest prezentacja (wystąpienie) - maksymalnie 20 minut. Jest ona podstawą zaliczenia na

ocenę. Tematy do samodzielnego sprecyzowania przedstawia wykładowca na pierwszych zajęciach w

semestrze i czas na wybór terminu prezentacji (wystąpienia) to 2 tygodnie.

Prezentacja (lub wystąpienie w dowolnej formie wybranej przez studenta) jest integralną częścią

zajęć (stanowi punkt wyjścia dyskusji). Niestawienie się na zajęcia w terminie wygłoszenia swojej

prezentacji skutkuje koniecznością odrobienia tej nieobecności w postaci dodatkowej pracy pisemnej

(należy tym samym oprócz przedstawienia prezentacji wykonać jeszcze pracę pisemną na

sformułowany przez prowadzącego temat).

Zajęcia jako konwersatoryjne zakładają konieczność zabierania głosu w dyskusji i odniesienia się do

prezentowanych zagadnień. W przypadku braku samoistnej dyskusji, prowadzący może ją inicjować

na różne sposoby.

Na końcową ocenę składają się:

1. merytoryczny udział w zajęciach (30%).

2. wystąpienie (70%).

Skala ocen:

0-49% - 2

50-60% - 3

61-70% - 3+

71-80% - 4

81-90% - 4+

91-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Brzezińska-Pająk
Prowadzący grup: Justyna Szlachta-Ignatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)