Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języków regionu - litewski A1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DNJRLA1-IIst
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języków regionu - litewski A1
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy: Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Celem kursu jest opanowanie języka wybranego kraju regionu Europy Środkowo-Wschodniej w powiązaniu z nauką o kulturze tego kraju na poziomie A1 (podstawowym) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl).

Pełny opis:

Nauka języka odbywa się w sposób systemowy. Opanowaniu języka jako zbioru zasad gramatycznych, syntaktycznych, leksykalnych itd. towarzyszy językoznawcza analiza samego charakteru języka jako zjawiska społeczno-kulturowego. Istotną rolę odgrywa wykształcenie kompetencji (inter)kulturowej (zgodnie z ESOKJ i FREPA (https://www.ore.edu.pl/2017/12/frepa-system-opisu-pluralistycznych-podejsc-do-jezykow-i-kultu-kompetencje-i-zasoby/). Systematycznie przekazywana jest także wiedza o kulturze wybranego kraju. Kształcenie językowe odbywa się zatem dwutorowo: w ramach tematyki ogólnej i specjalistycznej z zakresu nauki o kulturze (komponent kulturoznawczy) i nauki o języku (komponent językoznawczy), przy czym oba te kierunki są komplementarne i w pewnych zakresach mogą się pokrywać.

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia, swojego mieszkania.

W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania.

Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach.

Potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć.

Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów.

Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać: gdzie mieszka, skąd pochodzi, oraz znanych mu ludzi.

Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji.

Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Tematyka kursu (język ogólny) : Ja i moi bliscy, przyjaciele, znajomi; “Język klasowy” w trakcie zajęć; Nazwy krajów, narodowości, zawodów, miejsc, wyposażenie mieszkania; Zjawiska atmosferyczne – nazwy i opis; Miasto: urzędy, usługi, miejsca publiczne i środki transportu; Części ciała i opis człowieka; Wyjazdy i ich organizowanie; Wiek, zainteresowania/ hobby; Czas/data, pory roku; Czynności zwyczajowe i wykonywane obecnie; Rozkład dnia; Plany na przyszłość, dotychczasowe doświadczenia; Relacje w rodzinie, studia, praca.

Tematyka kursu związana z kulturą (do wyboru, może być rozszerzona o tematy interesujące dla grupy): Kontakty międzyludzkie (small talk), Język (różnice dialektalne), Obyczajowość, Informacje realioznawcze, Wydarzenia społeczne i kulturalne, Święta, Wielokulturowość, Różnice kulturowe, Upodobania kulinarne, Czas wolny i rozrywka, Mieszkanie itp.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 90 godzin (3 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 90 godzin (3 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący: V. Stumbrienė, A. Kaškelevičienė, Nė dienos be lietuvių kalbos, Vilnius 2001,

podręcznik dodatkowy: H. Prosniakova, V. Stumbrienė. Mano ir tavo šalis. LIETUVA. Pirma knyga, Vilnius 2007.

… materiały i prezentacje multimedialne przygotowane przez lektora.

Efekty uczenia się:

Poziom A1

Po ukończeniu kursu, absolwent:

WIEDZA:

wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

zna i rozumie w podstawowym stopniu kompleksową naturę języka;

posiada podstawowy zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka;

posiada podstawową wiedzę dotyczącą opisu systemu języka;

zna wybrane zagadnienia (patrz Pełny opis).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w prostych sytuacjach społecznych;

2. identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych;

3. rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku;

4. przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje za pomocą opanowanych konstrukcji.

KOMPETENCJE:

potrafi współpracować w parze oraz grupie;

zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do kierunkowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu absolwent:

zna i rozumie w stopniu podstawowym kompleksową naturę języka, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego Litwy (K1_W09, K2_W09);

potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (K1_U01, K2_U01);

potrafi posługiwać się językiem litewskim na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K1_U09, K2_U09);

potrafi stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej pracy (K1_U11, K2_U11);

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (K1_K01, K2_K01);

jest gotów do efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym również w społeczeństwie odmiennym kulturowo od własnego, podejmowania pracy w grupie, radzenia sobie w typowych sytuacjach zawodowych, do weryfikacji swoich poglądów na drodze rzeczowej dyskusji oraz oceny posiadanej wiedzy (K1_K02, K2_K02).

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna z przewagą komunikacyjnej. Podejście zadaniowe z naciskiem na komunikację ustną. Zadania rozwijające umiejętność dyskursu w sytuacjach interkulturowych.

Praca indywidualna, w parach i w grupach, ćwiczenia dialogowe, gry językowe, gry z podziałem na role, krótkie prezentacje. Ćwiczenia z udziałem multimediów.

Metody i kryteria oceniania:

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

II. Kryteria oceniania

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- przygotowane wypowiedzi ustne, wypowiedzi spontaniczne na zajęciach, ewentualnie inne formy wypowiedzi zgodnie z decyzją lektora zależną od celów wyznaczonych w danym semestrze (np. dialog w parach, krótka prezentacja, scenka z podziałem na role) - 25% oceny,

- wyniki prac domowych, krótkie sprawdziany - 25% oceny,

- wyniki testów zaliczeniowych- 50% oceny.

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Pilipavičiūtė-Gugała
Prowadzący grup: Regina Pilipavičiūtė-Gugała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Pilipavičiūtė-Gugała
Prowadzący grup: Regina Pilipavičiūtė-Gugała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)