University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Learning of languages of the region: Ukrainian - level B1

General data

Course ID: 3224-DNJRUB1-IIst
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Learning of languages of the region: Ukrainian - level B1
Name in Polish: Nauka języków regionu - ukraiński B1
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Ukrainian
Type of course:

foreign languages

Short description:

B1, intermediate level, according to A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, signifies a target level of language skills acquisition upon completion of a B1 course.

(with particular emphasis on the cultural component)

Full description:

Upon completion a student can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure etc; s/he can deal with most situations likely to arise whilst traveling in an area where the language is spoken; s/h can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest; s/he can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

The course content: Home, family, interpersonal relations; Job. Studies. Academy; Free time. Hobby. Entertainment; Art., theater, Cinema, literature; Sport, tourism, travel; Weather, phenomena connected with weather and climate; Environment, natural phenomena; City, village; Events, public and political news; Media – press, radio, TV; Learning languages: reasons, expectations, methods, experiences.

Bibliography:

The coursebook: Olesia Palinska, Krok B1, Lviv 2014, dictionaries, additional materials provided by the lecturer, recordings etc.

Learning outcomes: (in Polish)

Student bez obaw posługuje się językiem mówionym na poziomie podstawowym.

Po ukończeniu kursu, student:

WIEDZA:

wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

zna i rozumie w średniozaawansowanym/zaawansowanym stopniu kompleksową naturę języka;

posiada zasób słownictwa na poziomie średniozaawansowanym/zaawansowanym (ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawartego w Pełnym opisie);

posiada wiedzę dotyczącą opisu systemu języka na poziomie średniozaawansowanym/zaawansowanym;

zna wybrane zagadnienia (patrz Pełny opis).

UMIEJĘTNOŚCI:

komunikuje się w obrębie tematyki zawartej w Pełnym opisie;

identyfikuje przekazy w wybranych, standardowych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych;

rozumie i przetwarza informacje zawarte w wybranych, standardowych materiałach codziennego użytku; podsumowuje, wyciąga wnioski;

pisze zgodnie z konwencją proste listy prywatne i pisma o charakterze urzędowym typu: email, zaproszenie, życiorys, list motywacyjny;

opisuje ustnie i pisemnie z użyciem podstawowego słownictwa nieskomplikowane zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane z własnego życia;

przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje za pomocą opanowanych konstrukcji.

KOMPETENCJE:

potrafi współpracować w parze oraz grupie;

zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

zna i rozumie w stopniu średnio zaawansowanym kompleksową naturę języka ukraińskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego Ukrainy;

potrafi posługiwać się językiem ukraińskim na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

potrafi stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej pracy.

Assessment methods and assessment criteria:

I. The organization of classes:

According to The detailed rules of studies at the Faculty of Applied Linguistics (The Resolution No. 114 by the Faculty of Applied Linguistics Board of 19 December, 2017):

1) Attendance at all classes, covered by the plan, shall be compulsory (§ 9 (2)).

2) It is not possible to have a resit if the reason of failing the credit was noncompliance with the requirement to participate in them. In such a case a student can be conditionally registered in an successive stage of study and can repeat the failed course.

According to the University Foreign Language Teaching System (the Resolution No. 119 from 17 June, 2009).

II. Assessment criteria:

Learning the languages of the region ends with an examination according to The Order of the Head of The Department no 4/2016 on language examination published on website:

http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Admission to examination is based upon completing the course.

The final mark comprises the following elements:

- oral verification of learning outcomes/ prepared or spontaneous utterance, dialogue in pairs, short presentation, role-by-play scenario - 25% of the grade,

- written verification of learning outcomes/ e.g. letter, mail, composition, written utterance, comment, note, short tests - 25% of the grade,

- the result of 3 credit tests - 50% of the grade.

It must be taken into account that in order to complete the course successfully a student needs to demonstrate achievements in every the above mentioned categories (a student who receives the 0% in one of the categories, won't complete the course, which means that he/she did not demonstrate any activity in none of them).

Grading system:

99 – 100% - 5 (excellent)

93 - 98% - 5 (very good)

87 - 92% - 4,5 (fairly good)

77 - 86% - 4 (good)

71 - 76% - 3,5 (satisfactory plus)

60 - 70% - 3 (satisfactory)

III. Annotation:

Classes are conducted in real time, in the form of e-learning, supported by the tools provided by the University.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 90 hours more information
Coordinators: Rostysław Kramar
Group instructors: Ruslana Kramar
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Classes - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)