University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Practical learning of ethnic languages of the region- Russian- A2

General data

Course ID: 3224-DPNRA2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Practical learning of ethnic languages of the region- Russian- A2
Name in Polish: Praktyczna nauka języków etnicznych regionu: język rosyjski - poziom A2
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Russian
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Poziom docelowy kursu: A2 (podstawowy)

Full description: (in Polish)

Rozwijanie sprawności językowych – w mówieniu, czytaniu, pisaniu, słuchaniu na poziomie biegłości językowej A2. Po ukończeniu kursu student:

Rozumie pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).

Porozumiewa się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat;

Opisuje za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie;

Wypowiada się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

Samodzielnie i ze zrozumieniem czytać teksty na poziomie A.2, streszcza je, opowiadać i odpowiadać na związane z nim pytania;

Rozumie tekst słuchany na poziomie A2, odpowiada na pytania z nim związane, rozwiązywać związane z nim zadania.

Prowadzi rozmowę na temat obejrzanego filmu, przeczytanego tekstu, wyraża swoją opinię na jego temat.

Umie napisać krótki tekst, poświęcony sytuacjom związanym z życiem codziennym (wizyta u lekarza, wyjście do kina itp.).

Aktywnie uczestniczy w pracy na zajęciach i rozumie potrzebę samodzielnej pracy poza uczestnictwem w zajęciach.

Zna realia socjokulturowe danego obszaru językowego z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego.

Zna normy socjokulturowe pomagające w funkcjonowaniu na rynku pracy.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 60 godzin (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Bibliography: (in Polish)

1. А. Махнач, Из первых уст, Warszawa 2011.

2. Materiały własne prowadzącego.

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA:

1. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

2. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania

3. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia

4. akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. w miarę swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych;

2. identyfikuje informacje w prostych tekstach różnego typu, potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego;

3. dokonuje analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w prostych materiałach codziennego użytku;

4. przedstawia w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje.

KOMPETENCJE:

1. potrafi współpracować w parze oraz grupie;

2. zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

3. zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

4. dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

1) zna w zaawansowanym stopniu kompleksową naturę języka, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego krajów Region (S1_W07, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W09);

2) umie wyszukać, selekcjonować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (S1_U01, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U01);

3) ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego na poziomie A2 (S1_U10, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U10);

4) rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia się i uzupełniania zdobytej wiedzy (S1_K05, odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K05).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

II. Kryteria oceniania

Nauka języków regionu kończy się egzaminem zgodnie z Zarządzeniem Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu, zamieszczonym na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na zasadzie zaliczenia przedmiotu:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- przygotowane wypowiedzi ustne, wypowiedzi spontaniczne na zajęciach, ewentualnie inne formy wypowiedzi zgodnie z decyzją lektora zależną od ce-lów wyznaczonych w danym semestrze (np. dialog w parach, krótka prezentacja, scenka z podziałem na role) - 25% oceny,

- wyniki prac domowych, krótkie sprawdziany - 25% oceny,

- wyniki ustnych prac zaliczeniowych - 50% oceny.

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wyka-zać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)