University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Outstanding and famous persons of Belarussian culture

General data

Course ID: 3224-PRZEDF3
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Outstanding and famous persons of Belarussian culture
Name in Polish: Przedmiot fakultatywny: Wielkie postacie kultury białoruskiej
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Mode:

Classroom

Short description:

Classes are designed to familiarize students with the biography and economic, political and social activity of the great figures of Belarus, which influenced the development of the state and its citizens from antiquity to modern times. Great figures of Belarusian culture

Full description: (in Polish)

Dobrze rozumiemy, że historia trwożą masy narodowe. Ale w historii każdego Państwa dużą role grali Postaci, które wpływają na rozwiejcie wszystkich stron życia danego państwa: ekonomiki, polityki, wojskowej sprawy, religii i kultury, oświaty. To oni pozostawia jo po sobie zbudowane budynki architektoniczne, kanały wodne, książki, filmy, muzyka, wygrane bitwy historyczne, niezależne państwa i t. d. Musimy pamiętać o nich, oddać im hołd, starać się naśladować ich dobre cie hi, uczyć się u nich kochaniu swojej Ojczyzny.

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

Wstęp. Pojęcia.

Połockie księstwo – Rogwolod, Rogneda, Efrosinja Polocka, Wsesław Czarodziej.

Twórcy Wielkiego Księstwa Litewskiego – Mindowg, Jagella,Witold.

Obrońcy Wielkiego Księstwa Litewskiego – Dawid Grodzięński, Michal Glinski, Jan Karol Chodkiewicz, Konstanty Ostrogski, Jerzy Radziwill.

Postaci Oświęcenia – Georgi Franciszek Skoryna, Symon Bydny, Iwan Chwedorowicz.

Działaczy państwowe – Lew Sapeha, Antoni Tyzenhauz, Aleksander Skirmunt, Karol Czapski.

Pracownicy nauki średniowiecza – Kazimir Semianowicz, Mialeci Smatrycki, Siemion Polacki.

Kapłani i kaznodziei epoki Odrodzenia - Ipat Pacej, Jozefat Kuncewicz, Kiryl Turowski, Auraam Smoleński, Kazimir Lyszczynski, Klim Smoliacicz.

Powstańcy przeciw samowładztwa rosyjskiego – A.T. Kościuszko, M.K. Ogiński, Emilia Plater, W.K. Kalinowski.

Uczone pochodzenia białoruskiego w Rosyjskim Imperium – J. Narkewicz -Jodko, W. Dybowski, E. Piekarski, I. Stabrowski.

Działaczy Białoruskiego Odrodzenia. Cz. 1. Początkowcy: Filomaci i filareci. M. Bobrowski, I. Danilowicz, I. Onacewicz. K. Syrokomlia. F. Boguszewicz;

Działaczy Białoruskiego Odrodzenia Cz. 2. Wyzwolicieli: W. Iwanowski, W. Lastowski, M. Bogdanowicz, B. Taraszkiewicz, J. Kupala, J. Kolas.

Działaczy Białoruskiego Odrodzenia Cz. 3. Współcześni postaci: W. Korotkiewicz, W. Bykow, Z. Pozniak, S. Alekseewicz.

Postaci z emigracji – K. Maliewicz, Borys Kit, D. Szostakiewicz, A. Nadsen, Ju. Turonek.

Postaci dwóch kultur – A. Mickiewicz, I. Domejko, N. Orda, S. Moniuszko, E. Orzeszko.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia ustnego – 30 godzin (1 ECTS)

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki:

M. Kosman, Dzieje Białorusi, Wrocław 1979

O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok, 2002

H. Łowmiański, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1981

H. Sahanowicz, Historia Białorusi: od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2002.

Lektury:

A. Bergman, Rzecz o Bonislawe Taraszkiewiczu, Warszawa 1977;

A. Brzeziecki, M. Nocuń, Łukaszenka. Niedoszly car Rosji, Kraków 2014

L. Szerepka, Oblicza Bialorusi. Zapiski ambasadora, Białystok 2016

St. Szuszkiewicz. Moje życie. Rozpad i wskrzeszenie ZSSR, Warszawa 2003;

J. Turonek, Waclaw Iwanowski i odrodzenie Bialorusi. Warszawa 1992.

J. Ziemczonok, Traktem Stefana Batorego, Warszawa 2009.

У. Арлоў, Г. Сагановіч, Дзесяць вякоў беларускай гісторыі, Вільня 1999

Краіна Беларусь, Мінск 2003.

В. Чаропка, Імя ў летапісу, Мінск 1994

Learning outcomes: (in Polish)

Student po ukończeniu zajęć:

[Wiedza:]

Zna losy i działalność ekonomiczną, polityczną i społeczną wielkich postaci Białorusi od starożytności po czasy współczesne, wiążące ją z Europą Środkowo-Wschodnią jako regionem, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian społecznych i politycznych (K1_W04; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

zna i rozumie w podstawowym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej (K1_W06; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

[Umiejętności:]

potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (K1_U01; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

potrafi odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykorzystać ją w typowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących działalności ekonomicznej, politycznej i społecznej wielkich postaci Białorusi od starożytności po czasów współczesnych, a także ich specyfiki w kontekście globalnym, logicznie je konstruować, odwołując się do stanowisk innych uczestników tych sytuacji komunikacyjnych (K1_U06; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

[Kompetencje społeczne:]

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy o działalności ekonomicznej, politycznej i społecznej wielkich postaci Białorusi od starożytności po czasy współczesne (K1_K01; Odniesienie do P6S_KK)

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (K1_K05; Odniesienie do P6S_KR) z Europą Środkowo-Wschodnią jako regionem, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian społecznych i politycznych (K1_W04; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunek dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów na UW). Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu usprawiedliwienia decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Jeśli liczba nieobecności przekroczy dopuszczalną, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć.

Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w wyznaczonym terminie powodują utratę I terminu zaliczenia. Student ma prawo zaliczyć nieobecności i podejść do zaliczenia w terminie poprawkowym.

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego w formie prezentacji. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w dyskusji podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także 3 referaty (do 3 s.) lub prezentacja na temat zadany przez prowadzącego. Ostateczny termin składania pracy pisemnej stanowi data wyznaczona przez prowadzącego na pierwszych lub drugich zajęciach. Osoby nieobecne na tych zajęciach zobowiązane są do zasięgnięcia informacji u prowadzącego zajęcia.

Egzamin obejmie wiedzę z materiału omawianego na zajęciach w czasie semestru i obejmie jedno pytanie losowane z materiału omawianego na zajęciach oraz jedno z wybranej lektury. Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (10%).

Praca pisemna lub prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (10%).

Egzamin ustny (80%). Wyczerpująca odpowiedź na pytanie = 40%, częściowa = 20%.

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Coordinators: Viachaslau Shved
Group instructors: Viachaslau Shved
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)