Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L1ILG1
Kod Erasmus / ISCED: 09.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa 1
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego stopnia i stanowi wprowadzenie do nauki o języku rozumianej zarówno jako obszar rozważań teoretycznych, jak również jako dziedzina wiedzy o potencjalnych zastosowaniach praktycznych. Wśród omawianych zagadnień pojawiają się następujące tematy:

1. wprowadzenie: co to jest językoznawstwo; pochodzenie języka; język jako system znaków.

2. Cechy języka; ludzki język a systemy komunikacji w świecie zwierząt

3. Rozwój pisma

4/8 Morfologia

9. Akwizycja pierwszego języka.

10. Język, umysł i mózg.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego stopnia i stanowi wprowadzenie do nauki o języku rozumianej zarówno jako obszar rozważań teoretycznych, jak również jako dziedzina wiedzy o potencjalnych zastosowaniach praktycznych. Wśród omawianych zagadnień pojawiają się następujące tematy:

1. Wprowadzenie: co to jest językoznawstwo; pochodzenie języka; język jako system znaków; pojęcie znaku; typologia znaków (ikony, indeksy i symbole); arbitralność w języku; ikoniczność i indeksykalność języka; język jako system znaków składający się z leksykonu i gramatyki; obszary opisu języka (fonetyka i fonologia, semantyka i pragmatyka, morfologia i składnia).

2. Cechy języka; ludzki język a systemy komunikacji w świecie zwierząt

3. Rozwój pisma (piktogramy, ideogramy i logogramy; pismo sylabiczne; pismo alfabetyczne)

4. Morfologia 1: sposoby wzbogacanie leksykonu

5/6. Morfologia 2: podstawowe pojęcia morfologii; analiza morfologiczna języków egzotycznych

7/8 Morfologia 3: wybrane zagadnienia słowotwórstwa angielskiego (ćwiczenia dot. podziału słów na morfemy, gramatyczne i semantyczne kryteria w ustalaniu struktury morfologicznej słowa; pojęcia kategorii i typu słowotwórczego)

9. Akwizycja pierwszego języka: imitacja czy konstruowanie języka; nadmierna generalizacja reguł gramatycznych jako dowód, iż język nie jest przez dzieci nabywany wyłącznie poprzez imitację; cechy i rola języka opiekuna dziecka w procesie akwizycji; etapy akwizycji; akwizycja gramatyki i leksykonu.

10. Język, umysł i mózg: rozróżnienie pomiędzy umysłem a mózgiem; z jakich danych empirycznych możemy czerpać wiedzę o tym, jak wiedza językowa reprezentowana jest w naszym umyśle (przejęzyczenia, wyrażenia "na końcu języka"); z jakich danych empirycznych możemy czerpać wiedzę o językowym procesowaniu w mózgu (afazja Broki, afazja Wernickego); jak interpretować te dane (rola lewej półkuli, rola obszaru Broki i obszaru Wernickego; teoria lokalizacji).

Literatura:

Yule, George. 2006. The study of language [3 wydanie]. Cambridge: Cambridge University Press (rozdziały 1-3, 6-7, 13-14)

Efekty uczenia się:

Zamierzonym efektem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy o języku angielskim, w szczególności o jego morfologii, o pochodzeniu języka, o języku jako sytemie znaków, o języku na tle innych zwierzęcych systemów komunikacji, o systemach pisma, o akwizycji pierwszego języka oraz o języku, umyśle i mózgu. Kolejnym zamierzonym efektem ksztalcenia jest również znajomość podstawowych pojęć i problematyki współczesnego językoznawstwa oraz metodologii naukowej w dziedzinach językoznawczych, znajomość wspólczesnych nurtów i kierunków badań językoznawczych, umiejętność posługiwania się podstawową terminologią językoznawczą właściwą dla filologii angielskiej oraz umiejętność stosowania podstawowej metodologii językoznawczej.

Wiedza ta oraz zdobyte umiejętności stanowią podstawę do uczestnictwa w kursach językoznawczych na dalszych etapach kształcenia w Instytucie Anglistyki.

Zamierzonym efektem kształcenia jest znajomość podstawowych pojęć i problematyki współczesnego językoznawstwa, która stanowi podstawę do uczestnictwa w kursach językoznawczych na dalszych etapach kształcenia w Instytucie Anglistyki.

Kształcenie językowe na poziomie B2+.

Podczas dyskusji na zajęciach studenci nabywają umiejętności wyrażania myśli jasno, spójnie, logicznie i precyzyjnie, językiem poprawnym gramatycznie, fonetycznie i pod względem słownictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs prowadzony jest w formie dyskusji i ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia i zaliczenie w trybie stacjonarnym. Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć

Podstawą oceny końcowej jest wynik zaliczeniowego testu pisemnego. Ocena końcowa studenta może zostać podwyższona dzięki punktom dodatkowym, jakie student może uzyskać za ocenę z testu śródsemestralnego oraz za średnią ocen z trzech prac domowych. Zaliczenie poprawkowe kursu następuje na podstawie wyniku poprawkowego pisemnego testu zaliczeniowego

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dopuszczalna liczba nieobecności: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kochańska
Prowadzący grup: Marta Kisielewska-Krysiuk, Agata Kochańska, Paweł Kornacki, Marcin Opacki, Maciej Rosiński, Ewa Wałaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)