Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L2FIL1-ANG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia 1
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia neofilologii angielskiej. Na zajęciach omawiane są kluczowe postacie oraz zagadnienia z kręgu filozofii zachodniej w porządku chronologicznym od starożytności do dziewiętnastego wieku.

Poziom językowy: B2+.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia neofilologii angielskiej. Na zajęciach omawiane są kluczowe postacie oraz zagadnienia z kręgu filozofii zachodniej w porządku chronologicznym od starożytności do dziewiętnastego wieku. Filozofia starożytna obejmuje między innymi następujących myślicieli: Tales, jończycy, Heraklit, Parmenides, presokratycy, sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles, stoicy, sceptycy, epikurejczycy. Filozofia średniowieczna: gnostycy, św. Augustyn, Ockham, św. Tomasz. Filozofia nowożytna do XIX w.: Kartezjusz, Pascal, Hobbes, Spinoza, Leibniz; oświecenie: Locke, Bacon, Hume, Rousseau, Kant; romantyzm: Hegel, Fichte, Schelling; Schoppenhauer, Mill, Feuerbach, Marx. Wykłady umożliwiają pełniejszą orientację w filozofii współczesnej i stanowią część uposażenia humanistycznego neofilologów.

Literatura:

Podręczniki do historii filozofii:Copleston, Frederick. History of Philosophy.Garvey, James & Jeremy Stangroom. The Story of Philosophy.Reale, Giovanni. A History of Ancient Philosophy.Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii.Warburton, Nigel. Philosophy: The Essential Study Guide.Fragmenty tekstów następujących filozofów:Platon, Arystoteles, Marek Aureliusz, św. Augustyn, św. Tomasz, Kartezjusz, Pascal, Kant, Hegel, Mill, Marx.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

K_W03 poznaje / zgłębia metodologię naukową w dziedzinach językoznawczych, kulturoznawczych i literaturo- znawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglosaskiego

K_W08 poznaje / zgłębia najważniejsze współczesne nurty i kierunki badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w ramach filologii angielskiej

K_W16 zdobywa / pogłębia świadomość istoty symboli kultury i ich roli w odczytywaniu wytworów kultury, takich jak literatura, kultura popularna, sztuki piękne

2. Umiejętności

K_U01 uczy się / rozwija umiejętność posługiwania się terminologią językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą właściwą dla filologii angielskiej

K_U10 potrafi rozpoznawać symbole kultury i posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego, i generalnie w interakcjach międzyosobowych oraz międzykulturowych

3. Kompetencje społeczne

K_K01 jest świadomy społecznego znaczenia swojej wiedzy, pracy, umiejętności

K_K03 rozumie etyczny wymiar swojej działalności i przestrzega zasad etyki zawodowej

K_K08 docenia użyteczność swojej wiedzy i umiejętności w budowaniu więzi wspólnotowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę obliczoną na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Aktywność na wykładach.

UWAGA: Wykłady będą się odbywać zdalnie w czasie rzeczywistym. Po każdym wykładzie będzie czas na pytania i dyskusję.

Prezentacje PP będą dostępne na platformie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Karczewska
Prowadzący grup: Natalia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)