Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tekstualne aspekty przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L3PA-TAT
Kod Erasmus / ISCED: 09.402 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tekstualne aspekty przekładu
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia z praktycznego angielskiego dla studiów pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest doskonalenie praktycznego użycia języka angielskiego poprzez tłumaczenie oraz ćwiczenie technik tłumaczeniowych i rozwijanie świadomości problemów przekładowych, z naciskiem na przekład z jęz. polskiego na angielski. Głównym tematem są problemy przekładu na poziomie tekstu, np.: spójność i sposoby jej osiągania w tekście poprzez użycie środków gramatycznych i leksykalnych, zagadnienia stylu i rejestru, różnice konwencji tekstowych między językiem polskim a angielskim, itp. Wybór tekstów zróżnicowanych typów (np.: publikacje akademickie, teksty dziennikarskie, proza literacka, teksty reklamowe, podpisy filmowe) ma uczulić studentów na wielość czynników determinujących kształt tekstu tłumaczonego oraz dać im możliwość ćwiczenia szerokiego zestawu rozwiązań problemów tłumaczeniowych. Kurs kończy się pisemnym zaliczeniem; na ocenę końcową składa się średnia ocen uzyskanych za prace domowe i za tekst końcowy.

Pełny opis:

Zajęcia są częścią cyklu praktycznej nauki języka angielskiego i stanowią kontynuację wcześniejszych kursów o tematyce tłumaczeniowej. Mogą się na nie rejestrować studenci III roku. Poświęcone są głównie tłumaczeniu z jeżyka polskiego na angielski. Celem kursu jest doskonalenie praktycznego użycia języka angielskiego poprzez tłumaczenie oraz ćwiczenie technik tłumaczeniowych i rozwijanie świadomości problemów przekładowych. Głównym tematem kursu są problemy przekładu na poziomie tekstu, np.: spójność i sposoby jej osiągania w tekście poprzez użycie środków gramatycznych i leksykalnych, zagadnienia stylu i rejestru, różnice konwencji tekstowych między językiem polskim a angielskim, itp. Wybór tekstów zależy od prowadzącego zajęcia i może się zmieniać z semestru na semestr. Proponowane typy tekstów to np.: publikacje akademickie o różnej tematyce, eseistyka, teksty dziennikarskie, proza literacka, teksty reklamowe, podpisy filmowe. Różnorodność typów tekstów ma uczulić studentów na wielość czynników determinujących kształt tekstu tłumaczonego oraz dać im możliwość ćwiczenia szerokiego zestawu rozwiązań problemów tłumaczeniowych.

Zajęcia mają charakter praktyczny i opierają się na ćwiczeniach w tłumaczeniu oraz dyskusji i analizie tekstów przełożonych. Studenci powinni też doskonalić umiejętność wykorzystywania źródeł pomocnych w interpretacji i przekładzie tekstu. Poza tłumaczeniem i analizą na zajęciach studenci wykonują tez prace domowe, które są następnie analizowane w grupie bądź indywidualnie. Kurs kończy się pisemnym zaliczeniem, polegającym na przekładzie tekstu lub jego fragmentów. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych za prac domowe i za test końcowy.Część praktyczna zaliczenia kursu może też obejmować tłumaczenie ustne a'vista z ekranu komputera - w trybie online, lub ćwiczenia z tłumaczenia ustnego symultanicznego.

Literatura:

Baker, Mona (1992) In Other Words. A Coursebook on Translation. London & New York: Routledge.

Campbell, Stuart (1998). Translation into the Second Language. London: Longman.

Duff, Alan (1981). The Third Language. Recurrent Problems of Translation into English. Oxford: Pergamon Press.

Hatim, Basil (1997). Communication Across Cultures. Translation Theory and Contrastive Text Linguistics. University of Exeter Press.

Hatim, Basil, Ian Mason (1990). Discourse and the Translator. London: Longman.

Korzeniowska, Aniela, Piotr Kuhiwczak (1994). Successful Polish-English Translation. Tricks of the trade. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

The student:

K_W07 has basic knowledge of translation theories and is aware of complexities of the translation process.

K_U03 is able to express himself/herself in English correctly, with precision and coherence, adjusting language forms to the communicational context.

K_U04 is able to present the aquired knowledge in a clear and logical way in the oral and written form.

K_U05 is able to monitor and diagnose the correctness of the Polish and English languages in use.

K_U11 is able to appreciate the diversity of opinions presented in assigned reading and class discussions, using them as a source of inspiration rather than a threat to his/her own value system.

K_U012 is able to recognise cultural symbols and use cultural codes in interpersonal and intercultural discourse.

K_U013 is able to find information in different sources, evaluate its relevance and interpret it for theoretical and practical purposes in the context of English studies.

K_U17 knows English at least at the C1 level according to the European framework of reference for languages.

Metody i kryteria oceniania:

Prace pisemne w liczbie uzgodnionej z prowadzącymi (zwykle co najmniej 3), ewentualnie inne prace tłumaczeniowe uzgodnione z prowadzącym.Szczegóły dotyczące trybu przeprowadzenia zaliczenia końcowego przedmiotu (zaliczenie pisemne, ustne, albo łączone) oraz zakresu wymaganej na zaliczenie literatury przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego zajęcia na początku semestru.

Zaliczenie poprawkowe polega na wykonaniu przekładu dodatkowych tekstów w liczbie równej liczbie przekładów nieoddanych i/lub negatywnie ocenionych. Przedłożone tłumaczenia muszą uzyskać pozytywną ocenę.

Dopuszcza się 2-3, usprawiedliwione, nieobecności - do decyzji konkretnego prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kasprzak
Prowadzący grup: Tatiana Kamińska, Wojciech Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kasprzak
Prowadzący grup: Tatiana Kamińska, Wojciech Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kasprzak
Prowadzący grup: Tatiana Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)