Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Brazylia w kinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BK-U
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Brazylia w kinie
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaawansowana znajomość języka portugalskiego. Podstawowe wiadomości na temat kultury, historii i społeczeństwa Brazylii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z różnorodnymi obrazami Brazylii ukazanymi w brazylijskich filmach fabularnych ostatnich dekad (począwszy od lat 90.). W oparciu o wyświetlone w ramach zajęć filmy oraz lekturę tekstów rozwijana będzie dyskusja z udziałem studentów na temat różnorodnych zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych dotyczących rożnych okresów w historii Brazylii oraz współczesności.

Zajęcia odbywają się co 2 tyg., w blokach zajęciowych: 2x 1,5h, zgodnie z harmonogramem podanym w Usos.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z różnorodnymi obrazami Brazylii ukazanymi w brazylijskich filmach fabularnych ostatnich dekad - począwszy od lat 90-tych XX w. (okres Cinema da Retomada), z nawiązaniem do wcześniejszych okresów kinematografii brazylijskiej.

W oparciu o wyświetlone w ramach zajęć filmy oraz lekturę tekstów rozwijana będzie dyskusja z udziałem studentów na temat różnorodnych zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych dotyczących rożnych okresów w historii Brazylii oraz współczesności.

Studenci zapoznają się również z elementami terminologii, teorii i metodologii z dziedziny filmoznawstwa i kulturoznawstwa w języku portugalskim.

Wybór 7 filmów z poniższej listy zostanie przedyskutowany ze studentami na pierwszych zajęciach:

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil (1995, dir. Carla Camurati), O que é isso companheiro? (1997, dir. Bruno Barreto), Central do Brasil (1998, rez. Walter Salles), O Auto da Compadecida (2000, dir. Guel Arraes), Abril Despedaçado (2001, Walter Salles), Cidade de Deus (2002, dir. Fernando Meirelles), Amarelo manga (2002, dir. Cláudio Assis), O Invasor (2002, Beto Brant), Ano em que meus pais saíram de férias (2006, C. Hamburger), Estômago (2007, dir. M. Jorge), Tropa de Elite (2007, dir. José Padilha), Linha de passe (2008, dir. Walter Salles, Daniela Thomas), O Som ao Redor (2012, dir. Kleber Mendonça Filho), Que horas ela volta? (2015, dir. Ana Muylaert), Açúcar (2017, R. Pinheiro, S. Oliveira), Bacurau (2019, K. Mendonça Filho, J. Dornelles), A Vida Invisível (2019, dir. Karim Aïnouz).

Literatura:

Bentes, Ivana. O espetáculo do Contradiscurso. in: Folha de S. Paulo (suplemento Mais!), 2002.

Bentes, Ivana. Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e cosmética da fome. ALCEU, 8, no.15 , 2007.

Golgman, Flávio. O Brasil Traduzido no Cinema. in: Madeira, Angélica & Veloso, Mariza (orgs.) Descobertas do Brasil. Brasília: UnB, 2001.

Marques, Yannara Negre. O Filme como Reprodução da Realidade. Análise Textual, Temática e Interpretativa Do Livro “O Que É Cinema” de Jean-Claude Bernardet. In: Revista Pesq. Art. O Mosaico, n. 12, Curitiba, 2015.

Nagib, Lúcia. Além da diferença: a mulher no Cinema da Retomada. In: Devires, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, 2012.

Oricchio, Luis Zanini. Cinema de Novo. Um balanço crítico da retomada. São Paulo: Estação Liberdade, 2003.

Penafia, Manuela. Análise de Filmes - conceitos e metodologia(s). In: Atas do VI Congresso SOPCOM, 2009.

Pietrzak, Jarosław. Smutki tropików. Współczesne kino Ameryki Łacińskiej jako kino polityczne. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016.

Prysthon, Angela; Carrero, Rodrigo. Da periferia industrial à perifeira fashion: Dois momentos do cinema brasileiro e a espetacularização da cultura. ECO-PÓS- v.5, n.2, 2002.

Ramos, Fernão Pessoa. Breve Panorama do Cinema Novo. in: Revista Olhar. n.4., 2000.

Teixeira, Rafael Tassi. Arquiteturas da subversão no cinema brasileiro: Que horas ela volta?. In: Comunicação & Inovação, PPGCOM/USCS, vol. 17, n. 34, 2016.

Wywiady z reżyserami i aktorami dostępne w serwisie Youtube.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W03,S4K_W03);

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Brazylii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego przedmiotu z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W01, K_W02, S4K_W01, S4K_W04);

terminologię, teorię i metodologię (w języku polskim i portugalskim) z zakresu filmoznawstwa i kulturoznawstwa oraz, na ich podstawie, jest w stanie rozwijać samodzielne badania, wykorzystywać je twórczo i stosować w działalności profesjonalnej na poziomie rozszerzonym

(K_W01, K_W05, S4K_W01, S4K_W05).

Student potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych w Brazylii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu (K_U01, S4K_U01);

samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie analizy filmoznawczej i kulturoznawczej (K_U01, S4K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej, a także w celu porozumiewania się ze specjalistami języku polskim i portugalskim w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu (K_U03, K_U06, S4K_U03, S4K_U06).

Student jest gotów do:

współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról (K_K01, S4K_K01);

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu (K_K01, S4K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie zostaną poddane następujące elementy: przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanych tekstów, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, pisemna recenzja jednego wybranego filmu.

Ilość dopuszczalnych nieobecności nieusprawiedliwionych: 1 blok zajęciowy (2x 1,5h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Walczuk
Prowadzący grup: Magdalena Walczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku przejścia w tryb zdalny, zajęcia będą prowadzone za pomocą Google Meets. Nie ulegają zmianie komponenty zaliczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)