Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hiszpania frankistowska na podstawie materiałów filmowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HFPMF-U
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hiszpania frankistowska na podstawie materiałów filmowych
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru specjalności hiszpańskiej dla studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończenie studiów I stopnia.

Znajomość języka hiszpańskiego w stopniu zaawansowanym.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi dziejami Hiszpanii w oparciu o materiały filmowe: filmy dokumentalne, programy telewizyjne, fragmenty filmów fabularnych itp. Szczególnym celem jest polemika z błędnymi poglądami na temat Wojny Domowej i okresu frankistowskiego.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pogłębionym rysem epoki frankistowskiej w Hiszpanii, tak, aby zapewnić uczestnikom pełniejsze zrozumienie tego zagadnienia. Okres dyktatury omawiany będzie z perspektywy nie tylko historycznej, ale również politycznej raz kulturalnej.

Zajęcia wymagają aktywnego uczestnictwa studentów (przygotowywanie referatów, dyskusja o przedstawionych materiałach wizualnych). Omawiane są nie tylko kwestie polityczne, ale także kulturowe, osadzone w konkretnym kontekście dziejowym (przede wszystkim muzyka popularna).

Literatura:

Materiały filmowe (DVD) zawarte w:

El franquismo. Año a año tom 1-37, Planeta, Madrid 2006-2007

La Guerra Civil tom 1-34, Planeta, Madrid 2005

oraz kroniki NoDo (strona internetowa TVE)

J. Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Critica, Barcelona 2005

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, zwłaszcza z językoznawstwem

podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

w sposób podstawowy powiązania literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej z procesami historyczno-kulturowymi K_W05

najważniejsze wydarzenia z historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06

Student potrafi

czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim;

przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim;

rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

(K_U01, K_U02, K_U03)

Student jest gotów do

krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień zaangażowania uczestników – w tym aktywność (dyskusje nad poruszanymi zagadnieniami, omawianie lektur, przygotowywanie referatów). Odpowiedzi ustne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Miłkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Miłkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi dziejami Hiszpanii w oparciu o materiały filmowe: filmy dokumentalne, programy telewizyjne, fragmenty filmów fabularnych itp. Szczególnym celem jest polemika z błędnymi poglądami na temat Wojny Domowej i okresu frankistowskiego.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pogłębionym rysem epoki frankistowskiej w Hiszpanii, tak, aby zapewnić uczestnikom pełniejsze zrozumienie tego zagadnienia. Okres dyktatury omawiany będzie z perspektywy nie tylko historycznej, ale również politycznej raz kulturalnej.

Zajęcia wymagają aktywnego uczestnictwa studentów (przygotowywanie referatów, dyskusja o przedstawionych materiałach wizualnych). Omawiane są nie tylko kwestie polityczne, ale także kulturowe, osadzone w konkretnym kontekście dziejowym (przede wszystkim muzyka popularna).

Literatura:

Materiały filmowe (DVD) zawarte w:

El franquismo. Año a año tom 1-37, Planeta, Madrid 2006-2007

La Guerra Civil tom 1-34, Planeta, Madrid 2005

oraz kroniki NoDo (strona internetowa TVE)

J. Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Critica, Barcelona 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)