Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka portugalskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJP21 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka portugalskiego II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 1 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego I 3305-PNJP11

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego I 3305-PNJP11

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu językowego na tym poziomie studenci powinni osiągnąć poziom zbliżony do B2+ według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie średnio zaawansowanym/zaawansowanym. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie zasobu słownictwa oraz wiedzy kulturowej o krajach luzofońskich nabytej podczas nauki języka na pierwszym roku studiów (Praktyczna Nauka Języka Portugalskiego dla pierwszego roku studiów I stopnia w sekcji Luzo-Brazylijskiej).

Nauka języka poprzez odniesienia do rzeczywistości społeczno-kulturowej portugalskiego obszaru językowego. Budowanie świadomości zakorzenienia języka w kulturze i historii oraz nierozłączności nauki języka od realiów kraju, w którym język funkcjonuje.

Pełny opis:

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie średnio zaawansowanym do poziomu docelowego B2+ według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference.

Założeniem nauki na drugim roku są:

- powtórka wiedzy nabytej w zakresie zagadnień gramatycznych podczas pierwszego roku nauki oraz praktyczne stosowanie konstrukcji gramatycznych w dłuższych i bardziej złożonych wypowiedziach;

- uzupełnienie zagadnień gramatycznych (czas zaprzeszły prosty; tryb łączony przyszły złożony i prosty)

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (rozumienie i streszczanie ustne/pisemne dłuższych wypowiedzi pisemnych/ustnych w różnych rejestrach językowych; redagowanie tekstów komunikatów oficjalnych: CV, listy oficjalne);

- poszerzanie zasobu słownictwa (prezentacje ustne i wypowiedzi pisemne o zróżnicowanym charakterze, obejmujące określone dziedziny słownictwa, frazeologię, przysłowia oraz wprowadzenie do rejestru kolokwialnego języka na podstawie wybranych tekstów oraz filmów);

- pogłębianie wiedzy o kulturze i historii krajów luzofońskich nabytej podczas nauki języka na pierwszym roku studiów (Praktyczna Nauka Języka Portugalskiego dla pierwszego roku studiów I stopnia w sekcji Luzobrazylijskiej);

- udoskonalanie wymowy oraz rozumienia ze słuchu;

- nabywanie umiejętności tłumaczenia większych fragmentów tekstów;

- scalenie nauki języka z fenomenami społecznymi, kulturowymi i historycznymi;

- uświadomienie roli nauki języka w rozumieniu innych kultur;

- wykształcenie w studencie nawyku refleksji nad własnymi postępami w nauce;

- zbudowanie świadomości różnic i podobieństw między różnymi rejestrami i odmianami (krajowymi) języka portugalskiego;

Literatura:

GRUPA I:

- podręczniki:

Português sem fronteiras 3

Gramática Activa 2

Vamos lá continuar!

Qual é a dúvida?

- prasa portugalskojęzyczna:

Artykuły oraz teksty opiniotwórcze z wydań www pism: Visao (http://visao.sapo.pt/), Publico (https://www.publico.pt/) oraz DW (https://www.dw.com/pt-002/not%C3%ADcias/s-13918);

- opracowania:

Gramática do português actual (de José Almeida Moura, Lisboa Editora)

Acordo Ortografico (nowe zasady pisowni)

Cuidado com a lingua! [książka + programy telewizji portugalskiej RTP na temat języka portugalskiego w ujęciu historycznym, omawiający fenomeny i kierunki rozwoju oraz zmian w języku portugalskim, a także różnice w odmianach (krajowych) języka portugalskiego]

Puxar a brasa a nossa sardinha (powiedzenia, przysłowia, idiomy wraz z przykładami użycia oraz omówieniem historycznego ich pochodzenia);

- pomocne strony www: odmiana czasowników (https://conjuga-me.net/); konsultacja problematycznych zagadnień z możliwością zgłaszania problemów, które pojawiają się na zajęciach (https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/); korektor syntaktyczno-ortograficzny do świadomej, krok po kroku edycji tekstów w języku portugalskim (https://www.flip.pt/FLiP-On-line/Corrector-ortografico-e-sintactico);

- komiksy:

wybór pasków komiksowych (m.in. Garfield, Mafalda, Pessoas-que-usam-bones-com-helice);

- słowniki:

Słownik tematyczny polsko-portugalski

Słownik Frazeologiczny Portugalsko – Polski i Polsko-portugalski (Jacek Pleciński)

Słowniki portugalsko-portugalski: https://www.infopedia.pt/ i https://www.priberam.pt/dlpo/

GRUPA II:

Muito prazer (Gláucia Roberta Rocha Fernandes, Telma de Lurdes São Bento Ferreira, Vera Lúcia Ramos) http://www.muitoprazerlivro.com.br/livro.html

Gramática ativa 2

artykuły prasowe, artykuły internetowe, materiały audiowizualne

Słowniki: Aurélio, Houaiss

Mariano Kawka. Słownik portugalsko-polski/polsko-portugalski. Biblioteka Iberyjska, 2014

CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.

CASTILHO, Ataliba T. de. Pequena Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2012.

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. São Paulo: Nova Geração, 2011.

Efekty uczenia się:

Student zna gramatykę (wszystkie zagadnienie, wraz z czasami złożonymi), słownictwo (rozrywka/czas wolny; zdrowie; sławni ludzie; życie zawodowe; technologia; środowisko; religia; ekonomia) i rejestry języka portugalskiego (mówiony i pisany) na poziomie pogłębionym. Student ma świadomość złożoności procesów, które kształtują język oraz tego, że język stale się zmienia.

Student potrafi analizować różne rejestry języka portugalskiego i posługiwać się swobodnie przynajmniej dwoma: oficjalnym i "mówionym". Student potrafi tworzyć teksty w znanych mu rejestrach na tematy związane ze znanym mu zakresem słownictwa (rozrywka/czas wolny; zdrowie; sławni ludzie; życie zawodowe; technologia; środowisko; religia; ekonomia) oraz środowiskiem kulturowym (Portugalii, Brazylii i PALOP). Student potrafi w w/w zakresie przygotowywać wypowiedzi, pogadanki i oraz inne wystąpienia ustne w języku portugalskim, które dotyczą portugalskojęzycznego kręgu kulturowego. Student posiada kompetencje czynne i bierne w posługiwaniu się językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie C1. Student rozumie długie i skomplikowane wypowiedzi i teksty w języku portugalskim i potrafi na nie reagować.

Student potrafi analizować własne błędy i ich przyczyny. Student potrafi samodzielnie poprawiać własne wypowiedzi pisemne i ustne na zakładanym poziomie docelowym kursu. Student potrafi reagować na fenomeny kulturowe w sposób adekwatny.

Student ma świadomość konieczności śledzenia zmian w języku portugalskim, aby posługiwać się poprawną i aktualną jego wersją. Student ma świadomość konieczności rozwijania specjalistycznych odmian języka portugalskiego na podstawie zaawansowanej wiedzy i umiejętności, które posiada. Student jest świadomy, że stałe dokształcanie językowe kontakt z językiem portugalskim gwarantują mu rozwój osobisty i nowe możliwości zawodowe. Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w kontaktach z portugalskojęzycznym kręgiem kulturowym oraz działać w tym środowisku językowym zawodowo. Student rozumie, że może współtworzyć życie kulturowe i społeczne portugalskojęzycznego obszaru językowego.

Student ma świadomość złożoności sytuacji językowej i społecznej portugalskiego obszaru językowego. Student ma świadomość plusów i minusów etnocentrycznego podejścia do fenomenów kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne na podstawie obecności, pracy na zajęciach, cząstkowych testów, prezentacji. Egzamin końcowy pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu pisemnego.

Grupa 1:

Grupa 1 (portugalska): Zaliczenie semestralne na podstawie średniej ważonej negocjowanej z grupą (% udział studenci negocjują na dwóch pierwszych zajęciach w semestrze zimowym). W skład średniej ważonej wchodzą (osobno realizowane w podanej ilości u każdego z dwóch lektorów): obecności, testy cząstkowe (min. 3 na semestr), tłumaczenia (min. 3 na semestr; w sem. zimowym tłumaczenia portugalsko-polskie; w sem. letnim tłumaczenia polsko-portugalskie), pisemne prace domowe (min. 3 na semestr), prezentacje ustne (min. 1 na semestr) oraz aktywność na zajęciach.

Osiągniecie 70% realizacji zadań w ocenie semestralnej zalicza dany semestr, a 70% oceny w sem. letnim dopuszcza do egzaminu pisemnego. 70% z egzaminu pisemnego dopuszcza do egzaminu ustnego. Ocena końcowa obejmuje:

- 30% oceny semestralne;

- 70% egzamin pisemny (waga 60%) i ustny (waga 40%);

Wszystkie oceny mają postać %. Ocena [w skali 2-5!] pojawia się dopiero w USOSie. Przedział ocenowy kształtuje się tak:

2 0-70%

3 70-76%

3,5 76-82%

4 82-86%

4,5 86-94%

5 94-99%

5! – 100%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.