University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Italian Literature of the 14th Century

General data

Course ID: 3321-Z1S19HL02
Erasmus code / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Italian Literature of the 14th Century
Name in Polish: Literatura włoskiego Trecenta
Organizational unit: Department of Italian Studies
Course groups: (in Polish) Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 1roku (moduły)
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Moduł poświęcony jest najwybitniejszym autorom włoskiego Trecenta. Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie twórczości literackiej Dantego, Boccaccia i Petrarki. Jednocześnie konwersatorium służy zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o epoce, ponadto uczy korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia.

Full description: (in Polish)

1. Dante Alighieri: życie i twórczość

2. Boska Komedia: wiadomości wstępne (tytuł, struktura, źródła, język, styl)

3-9. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Piekła (1, 3, 5, 10, 13, 26, 33)

10. Giovanni Boccaccio: życie i twórczość

11 -13. Motywy Dekameronu: fortuna, miłość, komizm

14. Francesco Petrarca: życie i twórczość

15. Analiza i interpretacja wybranych sonetów Petrarki

Bibliography: (in Polish)

1.Dante Alighieri, Boska komedia (tłum. E. Porębowicz), PIW 1990

2.Giovanni Boccaccio, Dekameron, (tłum. E. Boye`), PIW 1975

3. Francesco Petrarca, Drobne wiersze włoskie, Słowo obraz terytoria 2005

oraz

dostępne w bibliotekach podręczniki historii literatury włoskiej w jęz. włoskim. Podręczniki w jęz. polskim: H. Kralowa, P. Salwa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I-II; K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W02 - podstawowe metody analizy dzieł literackich;

K_W09- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_UO1- czytać ze zrozumieniem teksty w języku polskim;

K_U02 - przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku polskim;

K_U03 - rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 - napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć.

3. Wygłoszenie 1 referatu w ciągu semestru.

4. Praca semestralna / praca pisemna podczas zajęć

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16

Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Anna Gallewicz
Group instructors: Anna Gallewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Classes - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)