Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z213HF
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość języka włoskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zarys historii filozofii europejskiej od starożytności do renesansu, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii włoskiej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

- filozofia starożytna: geneza i definicja filozofii, presokratycy i filozofia przyrody, sofiści i Sokrates, Platon, Arystoteles, stoicyzm, epikureizm i sceptycyzm; Plotyn i neoplatonizm;

- Augustyn z Hippony;

- filozofia średniowieczna: wprowadzenie i ogólna charakterystyka okresu, Boecjusz, Pseudo-Dionizy Areopagita i Jan Szkot Eriugena, Anzelm z Canterbury, Piotr Abelard, Gilbert z Poitiers i filozofia XII wieku, Awicenna i filozofia arabska, Tomasz z Akwinu i filozofia XIII wieku; Duns Szkot, Wilhelm Ockham;

- filozofia renesansu: Giovanni Pico della Mirandola, Marsiglio Ficino, Jacopo Zabarella, Giordano Bruno;

- Francis Bacon;

- Galileusz.

Literatura:

Podręczniki i opracowania: E. Berti, Storia dela filosofia, III voll., Laterza, Bari 1991; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, KUL, Lublin 1999; R. Heinzmann, Filozofia Średniowieczna, Antyk, Kęty 1999; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, 2000.

Teksty źródłowe zostaną podane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

K_W01 Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju klasycznej filozofii H1A_W03, H1A_W06

K_W03 Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W05

K¬_W09 Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch H1A_W07

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego H1A_K 01 +S1A_K +X1A_K itd.

K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata H1A_K05 itd.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie minimum jednego z trzech niezapowiedzinych sprawdzianów śródrocznych, obecność na co najmniej dwóch z nich oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego (egzamin pisemny w formie testu oraz pytań otwartych).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)