University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Philosophy

General data

Course ID: 3321-Z213HF
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: History of Philosophy
Name in Polish: Historia filozofii
Organizational unit: Department of Italian Studies
Course groups: (in Polish) Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Italian
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Podstawowa znajomość języka włoskiego.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zarys historii filozofii europejskiej od starożytności do renesansu, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii włoskiej.

Full description: (in Polish)

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

- filozofia starożytna: geneza i definicja filozofii, presokratycy i filozofia przyrody, sofiści i Sokrates, Platon, Arystoteles, stoicyzm, epikureizm i sceptycyzm; Plotyn i neoplatonizm;

- Augustyn z Hippony;

- filozofia średniowieczna: wprowadzenie i ogólna charakterystyka okresu, Boecjusz, Pseudo-Dionizy Areopagita i Jan Szkot Eriugena, Anzelm z Canterbury, Piotr Abelard, Gilbert z Poitiers i filozofia XII wieku, Awicenna i filozofia arabska, Tomasz z Akwinu i filozofia XIII wieku; Duns Szkot, Wilhelm Ockham;

- filozofia renesansu: Giovanni Pico della Mirandola, Marsiglio Ficino, Jacopo Zabarella, Giordano Bruno;

- Francis Bacon;

- Galileusz.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki i opracowania: E. Berti, Storia dela filosofia, III voll., Laterza, Bari 1991; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, KUL, Lublin 1999; R. Heinzmann, Filozofia Średniowieczna, Antyk, Kęty 1999; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, 2000.

Teksty źródłowe zostaną podane podczas zajęć.

Learning outcomes: (in Polish)

K_W01 Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju klasycznej filozofii H1A_W03, H1A_W06

K_W03 Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W05

K¬_W09 Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch H1A_W07

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego H1A_K 01 +S1A_K +X1A_K itd.

K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata H1A_K05 itd.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie minimum jednego z trzech niezapowiedzinych sprawdzianów śródrocznych, obecność na co najmniej dwóch z nich oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego (egzamin pisemny w formie testu oraz pytań otwartych).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)