Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

XIX w. - Stulecie literatury narodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2HLSL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: XIX w. - Stulecie literatury narodowej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Takie, jak dla wszystkich przedmiotów, realizowanych na studiach I stopnia, wynikające z regulaminu studiów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane będą główne tendencje, nurty programowe i polemiki literackie we Włoszech w XIX wieku oraz twórczość najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego romantyzmu, weryzmu i dekadentyzmu.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zarys rozwoju najważniejszych dziewiętnastowiecznych kierunków i programów literackich (neoklasycyzm, preromantyzm, romantyzm, weryzm , dekadentyzm) oraz kultury włoskiej XIX w.. Omawiana będzie m.in. twórczość Foscola, Manzoniego, Leopardiego, wybranych przedstawicieli nurtu „Scapigliatura”, Capuany, Vergi, Carducciego, Pascolego, Wykład nawiązuje do posiadanej przez studentów wiedzy na temat wydarzeń historyczno-kulturowych rozgrywających się we Włoszech w XIX wieku, w szczególności włoskiego Risorgimenta.

Literatura:

R. Bonavita, L'Ottocento , Bologna : Il Mulino, 2005

Giulio Ferroni [et al],.Restaurazione e Risorgimento (1815-1861), Milano : Mondadori Università, 2003

G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. Dall’Ottocento al Novecento, Einaudi, Torino (wydanie dowolne)

G. Ragonese, Da Manzoni a Fogazzaro : studi sull'Ottocento narra tivo, Palermo : [s.n.], 1983

G. Tellini, Il romanzo italiano dell'Ottocento e Novecento, Mondadori, Milano 1998 (rozdz. I – VIII)

Lektury obowiązkowe:

A. Manzoni, I promessi sposi

G. Verga, Novelle rusticane

oraz utwory i fragmenty utworów fragmenty wskazane w trakcie wykładu

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student

-Ma rudymentarną wiedzę o życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz wiedzę o historii Włoch.XIW w.,wskazuje i krytycznie analizuje kluczowe zjawiska XIX w. włoskiego życia literackiego

-Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch

-zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego

-zna powiązania między sytuacją polityczną a twórczością literacką we Włoszech w XIX w.

Umiejętności

Student

- umie scharakteryzować specyfikę europejskiego i włoskiego neoklasycyzmu, romantyzmu i pozytywizmu

-potrafi posługiwać się podstawową terminologię dotyczącą omawianych zjawisk literackich

-potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze fakty kulturalne i literackie we Włoszech w XIX w

- potrafi poprawnie zanalizować omawiane na wykładzie dzieła literackie

-umie selekcjonować i porządkować uzyskane informacje

Kompetencje społeczne

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

-Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata

- Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Szczegółową listę zagadnień egzaminacyjnych studenci otrzymują

na początku semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.