University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical Italian. Examination (B2)

General data

Course ID: 3321-Z2NJWE Erasmus code / ISCED: 09.0 / (0231) Language acquisition
Course title: Practical Italian. Examination (B2) Name in Polish: Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B2)
Department: Department of Italian Studies
Course groups: (in Polish) Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów II roku I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Italian
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Format i zakres egzaminu odpowiada egzaminom certyfikacyjnym z języka włoskiego jako obcego na poziomie B2 (poziom samodzielności językowej niższy) według standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Składa się z dwóch odrębnych części: egzaminu pisemnego i ustnego.

„Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.” (ESOKJ)

Full description: (in Polish)

Egzamin pisemny składa się z testu sprawdzającego kompetencje językowe kandydatów w ramach poszczególnych sprawności, przewiduje także samodzielne napisanie dwóch wypowiedzi pisemnych.

Czas przewidziany na egzaminy pisemny to 4 godziny.

Część testowa egzaminu, za którą można uzyskać maksimum 120 punktów składa się następujących elementów:

- test na rozumienie ze słuchu (20 pkt. - test wyboru)

- ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu czytanego (10 pkt. - test wyboru oraz wstawianie odpowiednich fragmentów w luki);

- ćwiczenia (typu otwartego i zamkniętego) z gramatyki sprawdzające znajomość zagadnień gramatycznych dotyczących zgodności czasów, zaimków, spójników; ćwiczenia ze słownictwa, ćwiczenie związane z derywacją, ćwiczenie związane z wyrażeniami idiomatycznymi (łącznie 90 pkt.)

Czas przewidziany na napisanie testu to 120 min.

Kolejna część egzaminu pisemnego przewiduje dwie wypowiedzi pisemne:

- opowiadania w czasie przeszłym (180-200 słów) z zastosowaniem czasu przeszłego historycznego (passato remoto);

- listu formalnego (120-150 słów), w którym zostanie uwzględniony odpowiedni rejestr językowy.

Za każdą z wypowiedzi pisemnych można otrzymać maksimum 20 p.

Czas przewidziany na zredagowanie wypowiedzi pisemnych to 120 min.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie 65% punktów z części pisemnej.

Egzamin ustny składa się z wypowiedzi ustnej i rozmowy z egzaminatorem na temat zasugerowany zdjęciami i obrazkami dotyczącymi zagadnień społeczno-kulturalnych oraz dialogu z drugim egzaminowanym studentem na tematy dotyczące codziennych życiowych sytuacji.

Za część ustną można uzyskać 40 punktów

Bibliography: (in Polish)

A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo, Nuovo magari B2. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Edizioni 2013.

E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010.

G. Aprile, Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni 2008.

Learning outcomes:
This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.