University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Partycypacja społeczna: metody i narzędzia

General data

Course ID: 3401-0PSM-OGz
Erasmus code / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Social and behavioural sciences, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Partycypacja społeczna: metody i narzędzia
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups: (in Polish) Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
(in Polish) Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
General university courses
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Podstawowa zakres wiedzy z obszaru nauk społecznych; orientacja w bieżących wydarzeniach społecznych i politycznych w kraju

Mode:

Blended learning

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań partycypacji społecznej, jej specyfiki jako procesu społecznego oraz zróżnicowania form partycypacji. Refleksja nad partycypacją społeczną osadzona zostanie w kontekście społeczności lokalnych, jak również odniesiona do idei zrównoważonego rozwoju, odzwierciedlającej realia współczesnych systemów społecznych. Istotnym zagadnieniem jest także omówienie partycypacji jako mechanizmu umożliwiającego osiąganie celów zbiorowości lokalnych.

Full description: (in Polish)

W rozważaniach na temat uczestnictwa obywateli w życiu wspólnot, w tym wspólnot samorządowych, konieczne jest dokonanie przeglądu definicji i znaczenia pojęcia partycypacji, obecnych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce. Istniejąca w literaturze mnogość definicji partycypacji pozwala stwierdzić, że pojęcie to jest niejednokrotnie wieloznaczne, nieprecyzyjne, różnie określające stosunek jednostki do władz publicznych i odwrotnie oraz stosowane selektywnie przez różne środowiska. Publicystyczne i naukowe opracowania różnych przejawów występowania partycypacji społecznej pojawiają się coraz częściej. Brakuje jednak systematycznych, naukowych wyjaśnień, czym jest to zjawisko.

Bibliography: (in Polish)

1. Danecka M. Partycypacja wykluczonych. Wyzwania dla polityki społecznej, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2014.

2. Gójska A., Kuczyński P., Lewenstein B., Pogoda I., Zielińska E. Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej, Wydawnictwo SOWA, Warszawa 2011.

3. Hausner J. (red.) Komunikacja i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

4. Olech A. (red.) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, tom 1, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

5. Pietraszko-Furmanek I. Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Warszawa 2012.

6. Poradnik Dobrych praktyk konsultacji społecznych, Warszawa 2011.

7. Schimanek T. Partycypacja społeczna w społeczności lokalnej, FISE, Warszawa 2015.

8. Chrzanowski O., Rościszewska E., W 60 praktyk dookoła partycypacji, Wydawnictwo FISE, Warszawa 2014.

9. Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP, Warszawa 2011

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 dysponował siatką pojęć dotyczącą różnych typów partycypacji, a w szczególności partycypacji publicznej,

 znał specyfikę partycypacji publicznej i jej modele,

 znał metody partycypacyjne

w sferze umiejętności:

 potrafił scharakteryzować partycypację społeczną, jej odmiany (modele) i instrumenty

 potrafił dostrzegać elementy partycypacji społecznej w życiu publicznym

w sferze kompetencji społecznych:

 rozumiał znaczenie partycypacji społecznej dla lokalnej polityki

 miał gotowość do rozwijania swoich kompetencji: społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

 posiadał nastawienie na komunikowanie się i współpracę z otoczeniem

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W trakcie warsztatów przewidziano kilka metod oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta/tki:

1. Ocenę aktywności i udziału w pracach grupy projektowej podczas warsztatów (pomysły i argumentacja).

2. Ocenę poszczególnych indywidualnych prezentacji cząstkowych w trakcie przygotowywania projektu.

3. Pisemna analiza krytyczna wybranego przykładu partycypacji

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 15 hours, 20 places more information
Coordinators: Bohdan Skrzypczak
Group instructors: Bohdan Skrzypczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)