University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Methodology of social research

General data

Course ID: 3401-3R11MBS2 Erasmus code / ISCED: 14.2 / (0314) Sociology and cultural studies
Course title: Methodology of social research Name in Polish: Metodologia badań społecznych
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom
Self-reading

Short description:

Selected methodological issues relating to social studies: social research in classification of science; naturalism vs. antynaturalism; social research and values; scientific method; proposition, theory; causality, scientific explanation and prediction; theoretical concepts, conceptualization and operationalisation; choice of indicators in research; measurement; types of social research and social analysis.

Full description:

Selected methodological issues relating to social studies:

- social research in classification of science

- naturalism vs. antynaturalism;

- social research and values;

- revolutionary science, concept of the 'research programme'

- research problems, hypotheses, types of propositions, induction and deduction strategies of theory construction

- causality

- scientific explanation and prediction

- theoretical concepts, conceptualization and operationalisation

- choice of indicators in research, types of indicators

- measurement and levels of measurement

- people and population as objects of researches

- levels of sociological analysis;

- types of social research and social analysis: experimental and quasi-experimental research; survey research methods and analysis of surveys data; panel studies and other longitudinal research, method of comparative cross-national research, case study, sociological intervention, evaluation research

Bibliography:

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

• J. Lutyński, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź 1994

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

• A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002

• A. Sułek, Sprawdzanie hipotez przyczynowych, [w:] Logika analizy socjologicznej, (LAS), red. A. Sułek, Wyd. UW, Warszawa 1981, str. 57 – 65

• E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008, str. 251 – 273

• A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, str. 182 – 205

• A. Kubiak, I. Przybyłowska, W. A. Rostocki, Encyklopedia socjologii, tom 1, hasło: Badania ankietowe, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 51 – 58

• A. Sułek, Sondaż polski, IFiS PAN, Warszawa 2001, str. 213 – 235

• Polski Generalny Sondaż Społeczny http://pgss.iss.uw.edu.pl/

• Diagnoza Społeczna http://www.diagnoza.com/

• M. Rosenberg, Logika analizy sondażowej, [w:] Logika analizy socjologicznej, (LAS), red. A. Sułek, Wyd. UW, Warszawa 1981, str. 161 – 211

• K. Koseła, A. Sułek, Metody badania procesów społecznych, [w:] , Metody analizy socjologicznej, (MAS), oprac. A. Sułek, Wyd. UW, W-wa 1986, str. 265 – 309

• I. Białecki, Alfabetyzm funkcjonalny, Res Publica Nowa, nr 6/1996, str. 68 – 76

• R.E. Stake, Studium przypadku, [w:] Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Oficyna Naukowa,

W-wa 1997, str. 120 – 143

• M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa 2010, str. 44 – 50

• H. Ogryzko-Wiewiórowski, Zastosowanie analizy treści w badaniach socjologicznych, Uniwersitatis Mariae Curie -Skłodowska, Lublin-Polonia vol. 9 .1 Sectio 1, 1984 s. 1 – 13

• C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje polityki, Scholar, W-wa 2000, str. 204 – 236

• M. Kłosiński, Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” i „bezrobotny” („bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, Kultura i Społeczeństwo, T. XXXVIII, nr 3, 1994

• A. Matuchniak-Krasuska, Interwencja socjologiczna A. Touraine’a. Uwagi uczestnika., Studia Socjologiczne 1995, nr 3-4, 1995, str. 97 – 108

• A. Matuchniak-Krasuska, Ruch feministyczny i kobiecy w Polsce. Interwencja socjologiczna 1994/1995, Folia Sociologica nr 27, str. 123 – 150

• B. Wolniewicz-Grzelak, Sz. Grzelak, Ocena skuteczności Projektu „Trzy Koła”, [w:] Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, red. J.Ł. Grzelaka, M.J. Sochackiego, Pracownia profilaktyki Problemowej, Warszawa 2001, str. 259 – 281

• J. Lutyński, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia (MBS), ŁTN, Łódź 1994, str. 27 – 40

• J. Kwaśniewski, Socjologia stosowana, Encyklopedia Socjologii, t. IV, str. 80 – 84

Learning outcomes:

During the course, the student is expected to become familiar with methodological terminology, different methods, techniques and types of analysis, which in future will enable him/her to:

- improve his/her knowledge of methodology on his/her own

- use the work of other researchers in a critical way

Assessment methods and assessment criteria:

Examination

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.