University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Penal Theory

General data

Course ID: 3401-3R11TKA2 Erasmus code / ISCED: 10.4 / (0421) Law
Course title: Penal Theory Name in Polish: Teoria kary
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych i prawa, szczególnie przydatna wiedza z zakresu podstaw prawa karnego i kryminologii .

Mode:

Classroom

Short description:

Central to an understanding of the criminal justice system is the phenomenon of punishment. It is through an understanding of the

complex issue of phenomenon of punishment tha we can arrive at a cogent basis for evaluation both of contemporary penal practices and the content of the criminal law. We present this problem from the perspective of culturally integrated theory of punishment.

Full description:

Central to an understanding of the criminal justice system is the phenomenon of punishment. It is through an understanding of the

complex issue of phenomenon of punishment tha we can arrive at a cogent basis for evaluation both of contemporary penal practices and the content of the criminal law. We present this problem from the perspective of culturally integrated theory of punishment.

Bibliography:

Basic literature:J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010.część I.

J. Utrat-Milecki, Penologia, [w:] Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych. Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, red. J. Utrat-Milecki, Jadwiga Królikowska, Warszawa, Wyd. IPSiR UW 2010

Additional literature:

1.J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2006;

2.Kara w nauce i kulturze (red. J. Utrat-Milecki), Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009;

3.J. Utrat-Milecki, Refleksje z pogranicza penologii integralnokulturowej [w:] "Prace IPSiR", tom 14,red. Jerzy Kwaśniewski, Warszawa 2009

Students are at the begining of academic year provided with the list of lectures for the individual study.

Learning outcomes: (in Polish)

Uczestnicy zajęć:

1. Znają penologiczne podstawy teoretyczne kary kryminalnej jako instytucji prawa karnego i środka polityki kryminalnej;

2. Potrafią wyjaśniać uwarunkowania koncepcji penologicznych oraz polityki kryminalnej i penitencjarnej z perspektywy historycznej, społeczno-gospodarczej (szczególnie socjologicznej), psychologicznej, antropologicznej, filozoficznej;

3. Umieją analizować projekty rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących sądowego wymiaru kary, orzekania różnych rodzajów sankcji karnych, wykonania kary z punktu widzenia modelowych założeń koncepcji kary;

4. Potrafią krytycznie oceniać zarówno projektów nowych aktów normatywnych jak i praktyki wymiaru sprawiedliwości karnej;

5. Umieją krytycznie odnieść się do informacji popularnych na temat kary kryminalnej;

6. Umieją odpowiedzialnie prezentować problemy wymiaru sprawiedliwości karnej z uwzględnieniem wrażliwości na cierpienia ofiar i znaczenia zasady humanitarnego karania.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład informacyjny i problemowy; ćwiczenia: analiza krytyczna tekstów z dyskusją, dyskusja dydaktyczna, możliwość gier dydaktycznych i prezentacji multimedialnych

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.