University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Theories of education

General data

Course ID: 3401-3R11TWY12 Erasmus code / ISCED: 05.7 / (0111) Education science
Course title: Theories of education Name in Polish: Teorie wychowania
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Kurs podstawowy z zakresu wiedzy psychologicznej zrealizowany w uczelni wyższej.

Mode:

Classroom

Short description:

1. Introductory course considerating elementary terms of social science important in education2. The aim is to show how theoretical and practical assumptions can influence on educational activity (solving everyday dilemmas)3. In such fields as: diagnosis, interpretation of behavior, reacting, determining ideal and aims for education.

Full description:

1. Introductory course considerating elementary terms of social science important in education2. The aim is to show how theoretical and practical assumptions can influence on educational activity (solving everyday dilemmas)3. In such fields as: diagnosis, interpretation of behavior, reacting, determining ideal and aims for education.

Bibliography:

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2003.Banasiak J., Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996, 1997 (rozdz. 3, 4).Pinker S., Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, GWP, 2005.Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Wydawnicza IMPULS, 1998.

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia (wiedza)

• student definiuje pojęcia i terminy z zakresu pedagogiki i teorii wychowania

• student opisuje i analizuje o formach działań wychowawczych

• student opisuje procedury konstruowania i wdrażania procedur wychowawczych

Efekty kształcenia (umiejętności)

• student wykorzystuje interdyscyplinarne ujęcia teoretyczne do interpretacji zachowania wychowanka w ramach reagowania wychowawczego

• student potrafi dostrzec dylematy etyczne wybranych teorii wychowania

Efekty kształcenia (kompetencje społeczne)

• student potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety wychowawcze

• student jest świadomy ciągłego obowiązku dalszego kształcenia się, weryfikowania tego, co nowe i ciągłego nawyku wyboru i odrzucania.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny z przedstawieniem przygotowanej pracy pisemnej (eseju); pytania z treści zajęć

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.