University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Management and Social Communication

General data

Course ID: 3401-3R11ZAR Erasmus code / ISCED: 14.0 / (0310) Social and behavioural sciences, not further defined
Course title: Management and Social Communication Name in Polish: Zarządzanie i komunikacja społeczna
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Przedmiot „Zarządzanie i komunikowanie społeczne” zapoznaje studentów z teorią i praktyką zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli. Problem jest rozważany na dwóch poziomach struktury społecznej: mikro i makro – z perspektywy wąsko rozumianej organizacji oraz tzw. społeczeństwa ogólnego.

Full description: (in Polish)

Przedmiot „Zarządzanie i komunikowanie społeczne” zapoznaje studentów z teorią i praktyką zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli. Problem jest rozważany na dwóch poziomach struktury społecznej: mikro i makro – z perspektywy wąsko rozumianej organizacji oraz tzw. społeczeństwa ogólnego.

Poruszane są następujące zagadnienia: teoria komunikacji społecznej, krytyczna teoria kultury i dominacji ideologicznej, klasyczne i współczesne teorie zarządzania oraz nauka o zarządzaniu z perspektywy teorii krytycznej. Omawiane są możliwości praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, współcześnie wykorzystywane metody zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Bilans nakładu pracy studenta

Studia stacjonarne:

uczestnictwo w wykładzie – 15 godzin

uczestnictwo w ćwiczeniach – 15 godzin

przygotowanie referatu – 15 godzin

przygotowanie do zajęć – 15 godzin

przygotowanie do egzaminu – 25 godzin

Razem: 85 godz.

Studia niestacjonarne wykład 15 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach 10 godzin

przygotowanie referatu 15 godzin

przygotowanie do zajęć 15 godzin

przygotowanie do egzaminu – 30 godzin

Razem: 85 godzin

Bibliography: (in Polish)

Ewa Masłyk-Musiał: Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999,

Komunikacja interpersonalna w organizacji, W: Grażyna Bartkowiak: Psychologia zarządzania, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003,

Witten Marsha: Narrative and the culture of obedience at the workplace, W: Dennis K. Mumby (ed): Narrative and social control: critical perspectives, Sage Publications, Newbury Park, London, New Delhi, 1993,

Krishan Kumar: From post-industrial to post-modern society, Blackwell Publishers, Oxford, Cambridge 1995,

David Harvey: The condition of postmodernity. An inquiry into origins of cultural change, Basil Blackwell, 1990,

Witold Morawski: Praca w globalizującym się świecie. Koncepcje i realia, W: Kazimierz W. Frieske (red.) Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003

Manuel Castells: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008,

John Fieske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 2003,

John B. Thompson: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Astrum, Wrocław 2001.

Learning outcomes: (in Polish)

W zakresie wiedzy student:

Zyskuje wiedzę o teorii i praktyce zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli. Poznaje następujące zagadnienia: teoria komunikacji społecznej, krytyczna teoria kultury i dominacji ideologicznej, klasyczne i współczesne teorie zarządzania oraz nauka o zarządzaniu z perspektywy teorii krytycznej. Zdobywa wiedzę o możliwościach praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, o współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji. Student zyskuje pogłębiona wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, kryminologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach między dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Zyskuje też wiedzę dotyczącą przedmiotu, zakresu, aparatury pojęciowej, teorii poszczególnych nauk społecznych mających zastosowanie w studiowaniu problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Ponadto ma pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną o człowieku jako podmiocie konstruującym działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i instytucji.

W zakresie umiejętności:

Zdobywa umiejętność krytycznej analizy i oceny problemów z zakresu zarządzania przez procesy komunikowania społecznego i możliwości ich praktycznego wykorzystywania.

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Jest przygotowany do współpracy z grupą w zakresie w/w zagadnień oraz do dyskusji o współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W odniesieniu do nabytej wiedzy:

Metoda oceny – zaliczenie na ocenę. Oceniana jest wiedza studenta na temat teorii i praktyki zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli.

Poziom znajomości następujących zagadnień: teoria komunikacji społecznej, krytyczna teoria kultury i dominacji ideologicznej, klasyczne i współczesne teorie zarządzania oraz nauka o zarządzaniu z perspektywy teorii krytycznej. Wiedza o możliwości praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Kryterium oceny jest stwierdzony na podstawie wyników zaliczenia

W odniesieniu do umiejętności:

Metoda oceny – zaliczenie na ocenę. Oceniania jest umiejętność oceny problemów z zakresu praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Kryterium oceny jest stwierdzony podczas egzaminu zakres nabytych przez studenta umiejętności

W odniesieniu do kompetencji personalnych i społecznych

Nabyte zdolności komunikowania się z otoczeniem i przekazywania wiedzy na temat możliwości praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.