University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

History of philosophy

General data

Course ID: 3401-3R13HIF Erasmus code / ISCED: 08.1 / (0223) Philosophy and ethics
Course title: History of philosophy Name in Polish: Historia filozofii
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Student posiada wiedzę humanistyczną w dziedzinie historii politycznej i historii myśli humanistycznej na poziomie potwierdzonym dyplomem licencjata.

Short description:

History and evolution of the philosophical thought from ancient philosophy over medieval and modern philosophy to contemporary philosophy.

Full description:

Ancient philosophy - origins of the philosophical thought in ancient Greece; philosophy of nature; classical Greek philosophy; ancient syncretism; neoplatonism, origins of Christianity. Medieval philosophy - medieval mysticism; scholasticism. Modern philosophy - modern rationalism; modern empiricism; enlightenment; critical philosophy; positivism; German idealism. Contemporary philosophy - phenomenology; existentialism; neopositivism; Christian philosophy of the 20th century; analytical philosophy; postmodernism.

Bibliography:

Literatura podstawowa:

1. Tatarkiewicz, Władysław, (2005), Historia filozofii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Hadot, Pierre., (2000), Czym jest filozofia starożytna, tł. Piotr Domański, Warszawa: Alatheia.

3. Heller, Michał., (2008), Ostateczne wyjaśnienie wszechświata, Uniwersitas, Kraków.

4. Krąpiec, Mieczysław A., Kamiński, Stanisław, Zdybicka, Zofia J., Maryniarczyk, Andrzej, Jaroszy ński, Piotr., (1998), Wprowadzenie do filozofii, Lublin: redakcja Wydawnictw KUL.

5. Kołakowski, Leszek., (1988), Główne nurty marksizmu, Aneks, Londyn.

6. Popkin, H. Richard., Stroll, Avrum., (1994), Filozofia, tł. Jan Karłowski (i inn.), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.

7. Swieżawski, Stefan., (2005), Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Adam, Michel., (2004), Essai sur la bêtise, La Table Ronde, Paris.

2. Bartyzel, Jacek., (2004), W gąszczu liberalizmów, Kraków.

3. Bruckner, Pascal., (2000), L'Euphorie perpétuelle. Essai sur le devoir de bonheur, Editions Grasset et Fasquelle, Paris.

4. Galarewicz Jan., (1992), Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Seria Podręczników, Kraków.

5. Gingerich Owen., (2009), Boski Wszechświat, Wydawnictwa UW, Warszawa.

6. Hartman, Jan., (2005), Wstęp do filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.

7. Heller, Michał., (2008), Filozofia i wszechświat. Wybór pism, Uniwersitas, Kraków.

8. Hoskin Michael., (2007), Historia astronomii, Wydawnictwa UW, Warszawa.

9. Krokiewicz, Andrzej., (2000), Zarys filozofii greckiej, Alatheia, Warszawa.

10. Szahaj Andrzej., (2005), Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa.

Learning outcomes: (in Polish)

Uczestnicy zajęć:

1.Znają etapy historii filozofii w kontekście historii społecznej.

2.Znają podstawowe nurty filozoficzne i ich główne zagadnienia.

3. Potrafią wykorzystać koncepcje filozoficzne i wiedzę o człowieku jako podmiocie działań na polu rozumienia oddziaływań osób i instytucji.

4. Potrafią porównać dylematy ludzkie ujęte w tematy filozoficzne w historii z dylematami etycznymi danej rzeczywistości społecznej współcześnie.

5. Umieją wyjaśnić specyfikę powiązań między teorią a empirią w obszarach rozumienia principiów życia ludzkiego, sensu życia, zdolności rozumowania i wydawania sądów.

6. Umieją zanalizować etapy budowania relacji międzyludzkich, zdolność budowania etyki i obowiązków społecznych.

7.Umieją współpracować w zespole.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność.

2.Praca domowa.

4.Prezentacja / referat będący studium przypadku.

5. Kolokwia cząstkowe.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.