University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Methods of Statistical Analysis

General data

Course ID: 3401-3R13MAS1z Erasmus code / ISCED: 11.2 / (0542) Statistics
Course title: Methods of Statistical Analysis Name in Polish: Metody analizy statystycznej
Department: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Podstawy statystyki i znajomość komputera

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy statystycznej stosowanymi w badaniach empirycznych. Obok opisu jednowymiarowego studenci poznają podstawy analizy współzależności zmiennych mierzalnych oraz rangowych. Zajęcia obejmują zagadnienia estymacji przedziałowej oraz weryfikacji hipotez, Szczególną uwagę przywiązuję się do właściwej kwalifikacji badań, zmiennych statystycznych oraz interpretacji wyników.

Full description: (in Polish)

Tematy omawiane na zajęciach:

1. Badania statystyczne, źródła danych, klasyfikacja danych i zmiennych statystycznych

2. Podstawowe schematy losowania

3. Graficzna i tabelaryczna prezentacja danych

4. Analiza dynamiki i struktury

5. Rozkład statystyczny i jego charakterystyki

6. Jednowymiarowy opis statystyczny (miary przeciętne, dyspersji, asymetrii)

7. Standaryzacja, własności i zastosowanie

8. Analiza współzależności zmiennych

9. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona i jego własności

10. Model regresji liniowej, estymacja parametrów, wskaźniki oceny

11. Korelacja rangowa

12. Rozkład normalny, własności i zastosowanie

13. Weryfikacja hipotez statystycznych

14. Weryfikacja hipotez dla średniej i różnicy między średnimi

15.Testowanie hipotezy dla wskaźnika struktury i różnicy między wskaźnikami struktury.

Bibliography: (in Polish)

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004

Blalock H. M., Statystyka dla socjologów, PWN Warszawa 1975

Ferguson G., Takane Y., Analiza Statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN 1997

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.

Sobczyk M., Statystyka, PWN 1995 (i późniejsze).

Zasoby internetowe, w tym polskie i europejskie serwisy statystyczne GUS, EUROSTAT

Learning outcomes: (in Polish)

Studenci

1. Znają metody jednowymiarowej analizy statystycznej.

2. Analizują współzależność zmiennych.

3. Znają i stosują metody analizy struktury i dynamiki zjawisk masowych.

4. Porównują ilościowe charakterystyki zbiorowości.

5. Identyfikują istotne związki współzależności zmiennych ilościowych i rangowych.

6. Interpretują współzależności zmiennych

7. Umieją współpracować w zespole i analizować statystyczne charakterystyki zjawisk społecznych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Ocena ciągła – obejmuje przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach

2. Prezentacja ilustrująca zastosowanie metod statystycznych do analizy zjawisk społecznych

3. Test zaliczeniowy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.