University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

History of educational and penitentiary institutions

General data

Course ID: 3401-3R1HIW Erasmus code / ISCED: 10.9 / (0421) Law
Course title: History of educational and penitentiary institutions Name in Polish: Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Orientacja w zasadniczych problemach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, antropologii kulturowej, filozofii człowieka zgodnie z programem studiów.

Short description:

History of educational and penitentiary institutions

Full description:

History of educational and penitentiary institutions

Bibliography:

1.Jerzy Migdał, Janusz Rulewski, Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny prawa i praktyki penitencjarnej. Arche s. c., Gdańsk 2005.

2.Karol Pawlak, Za kratami więzień i drutami obozów. Zarys dziejów więziennictwa w Polsce. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz 1999.

3.Marcin Kalinowski, Jerzy Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Wyd. WSPS, Warszawa 2003.

Learning outcomes: (in Polish)

Uczestnik zajęć:

zna i podziela naukowe uzasadnienia wielodyscyplinarnej wiedzy wykorzystanej i rozwijanej w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju instytucji objętych wykładem i czynnikach decydujących o mechanizmach wpływających na kształt polityki penitencjarnej i koncepcji wychowana resocjalizującego

ma pogłębioną wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach instytucji kontroli społecznej, zna genezę i prawidłowości historycznych przemian tych instytucji

potrafi, przy zastosowaniu pogłębionej interdyscyplinarnej wiedzy, interpretować strategiczne założenia, cele i sposoby działania instytucji penitencjarnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych

umie określać zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o charakterze represyjnym do rozwiązywania określonego rodzaju problemów społecznych

potrafi dostrzec dylematy interwencji społecznych, w szczególności w postępowaniu z osobami oraz środowiskami zmarginalizowanymi i skryminalizowanymi.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła uwzględniająca obecność i aktywność na zajęciach w formie dyskusji oraz przygotowywane prezentacje

Przygotowanie i opracowanie zadanego źródła historycznego

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.