University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

National and European social law

General data

Course ID: 3401-3R1KPS1 Erasmus code / ISCED: 14.1 / (0312) Political sciences and civics
Course title: National and European social law Name in Polish: Krajowe i europejskie prawo socjalne
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących przepisów prawnych, norm prawnych, wykładni i stosunku prawnego oraz polityki społecznej.

Short description:

The subject systematizes basic notions in the field of employment law, social insurances, health protection and housing rights.

Full description:

1) Description of work conditions2) The notion of insurance and social provisions3) Forms of social assistance4) Health care services5) Housing rights

Bibliography:

1) L. Florek: Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa 19962) W. Muszalski: Prawo socjalne3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm. )4) Ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) 5) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.) 6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.)7) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.)

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

Studenci znają podstawowe zagadnienia dotyczące krajowego i europejskiego prawa socjalnego, źródła tego prawa, treść i sposób unormowania szczegółowych jego kwestii. Znają skuteczne mechanizmy rozwiązywania problemów społecznych za pomocą prawa różnych systemów prawnych. Dysponują wiedzą na temat polskiego konstytucyjnego unormowania praw socjalnych i ich ochrony oraz ujęcia i ochrony tych praw w konstytucjach innych krajów, a także w prawie międzynarodowym.

Umiejętność

Studenci nabyli umiejętność logicznego rozumowania i wyciągania wniosków na temat prawnego unormowania problemów socjalnych w różnych porządkach prawnych. Potrafią opisać i analizować przepisy prawne, je interpretować i ocenić. Potrafią prezentować zagadnienia socjalne prawnie unormowane, dyskutować o nich i formułować poglądy na omawiane tematy, w tym identyfikować potrzeby grup „upośledzonych”, marginalizowanych czy objętych ryzykiem wykluczenia z życia społecznego i publicznego (pracownicy „szarej strefy”, niepełnosprawni, bezrobotni, umysłowo chorzy, bezdomni, „ubodzy”). Umieją porównywać prawne ujęcia praw socjalnych, unormowania problemów socjalnych różnych porządków prawnych, krajowych i europejskich. Nabyli umiejętność twórczej krytyki rozwiązań prawnych z zakresu krajowego i europejskiego prawa socjalnego.

Postawy

Studenci mają postawę prawo-człowieczą w stosunku do innych osób, w tym zwłaszcza do zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego i publicznego. Są uwrażliwieni na nieprawidłowości i krzywdę doznawaną przez osoby w sferze bytowej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza

Studenci będą oceniani na podstawie przygotowania do zajęć, aktywnego udziału podczas konwersatorium oraz wiedzy merytorycznej zaprezentowanej podczas zaliczenia, w formie ustnej i pisemnej.

Umiejętności

Studenci będą oceniani na podstawie jakości i sposobu prezentowania problemów, referatów, prezentowanej przez nich umiejętności dokonywania analizy przepisów prawnych, dyskutowania, sposobu uzasadniania swojego stanowiska, umiejętności wyciągania wniosków, sposobu opracowania eseju na wybrany temat z prawa socjalnego uwzględniając prawny porządek krajowy i porządek europejski.

Postawy

Oceniana będzie postawa studentów wobec problemów społecznych związanych z prawami socjalnymi jednostek i określonych grup ujętym w prawnym porządku krajowym i europejskim.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.