Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-3PSz Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje węzłowe problemy współczesnej psychologii społecznej: najnowsze osiągnięcia, postępy stosowania metod eksperymentalnych, zastosowanie praktyczne nowych odkryć.

Pełny opis:

Cele zajęć:

Poznanie psychologii społecznej, jako nauki (przedmiotu, metod badawczych, języka)

Poznanie zjawisk, procesów i mechanizmów regulacji zachowania społecznego

Wzbudzenie (pogłębienie) zainteresowania psychologią

Nakład pracy studenta:

Wykład = 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do każdego wykładu 1 godz/tygodniowo = 7,5 godziny.

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin

RAZEM: ok. 45 godzin

Literatura:

1. Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań

2. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Warszawa. Wyd. Naukowe „Scholar”.

3. Wosińska, W. (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk. GWP.

Efekty uczenia się:

Student: opanowuje system pojęć psychologii społecznej, potrafi identyfikować i interpretować zachowania człowieka w sytuacjach społecznych, wykorzystuje wiedzę w swojej pracy zawodowej, posiada umiejętność zaprojektowania badania zjawisk społecznych. Efektywnie interpretuje źródło informacji i poprawnie dobiera metody oraz techniki badań, umie sformułować wnioski z badań i prezentować je publicznie.

WIEDZA

1.operuje systemem pojęć psychologii społecznej,

2. potrafi identyfikować i interpretować zachowania człowieka w sytuacjach społecznych,

UMIEJĘTNOŚCI

1.wykorzystuje wiedzę w swojej pracy zawodowej,

2.posiada umiejętność zaprojektowania badania zjawisk społecznych.

3.efektywnie interpretuje źródło informacji i poprawnie dobiera metody oraz techniki badań,

4. umie sformułować wnioski z badań i prezentować je publicznie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest pisemnym egzaminem testowym złożonym z 30 pytań jednokrotnego wyboru, w którym można uzyskać od 0 do 60 punktów (wynik pozytywny to min.31 p). Suma punktów zdobytych w trakcie ćwiczeń i w teście końcowym ( od 0 do 100 punktów) stanowi podstawę oceny z przedmiotu wg następujących kryteriów:

0 - 51 p. - ndst.

52 - 60 p. - dst.

61 - 70 p. - dst.+.

71 - 80 p. - db.

81 - 90 p. - db.+.

91-100 p. - bdb.

Egzamin

suma punktów (od 0 do 30 p.) uzyskanych w dwóch z trzech kolokwiów śródsemestralnych - każde z nich oceniane jest w skali od 0 do 15 punktów (wynik najniższy jest odrzucany)

punkty przyznane przez prowadzącego zajęcia (od 0 do 10 p.) - regularne przygotowywanie się i aktywność na zajęciach.

Łącznie zdobyć można od 0 do 40 p. Zaliczenie ćwiczeń (warunek dopuszczenia do egzaminu) wymaga uzyskania min. 21 punktów

Egzamin kończący kurs jest pisemnym egzaminem testowym, w którym można uzyskać od 0 do 60 punktów (wynik pozytywny to min.31 p). Suma punktów zdobytych w trakcie zajęć i w teście końcowym ( od 0 do 100 punktów) stanowi podstawę oceny z przedmiotu wg następujących kryteriów:

0-51 p. - ndst.. 52-60 p. - dst.. 61 -70 p. - dst.+.

71-80 p.-db.. 81-90 p. - db.+. 91-100 p. - bdb.

/ĆWICZENIA

suma punktów (od 0 do 30 p.) uzyskanych w dwóch kolokwiach śródsemestralnych - każde z nich oceniane jest w skali od 0 do 15 punktów

punkty przyznane przez prowadzącego ćwiczenia (od 0 do 10 p.) - za 100-procentową frekwencję, regularne przygotowywanie się i aktywność na zajęciach.

Łącznie na ćwiczeniach zdobyć można od 0 do 40 p. Zaliczenie ćwiczeń (warunek dopuszczenia do egzaminu) wymaga uzyskania min. 21 punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.