University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social gerontology

General data

Course ID: 3401-PS-GSz
Erasmus code / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0921) Care of the elderly and of disabled adults The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Social gerontology
Name in Polish: Gerontologia społeczna
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest:

1. poznanie i rozumienie psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka starego;

2. zdobycie wiedzy o podstawowych problemach natury zdrowotnej i socjo-ekonomicznej typowych dla tej fazy życia;

3. zdobycie i doskonalenie umiejętności analizowania roli polityki społecznej i pomocy społecznej w łagodzeniu i rozwiązywaniu problemów starości.

Full description: (in Polish)

Wykład ma za zadanie:

• przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu,

• zapoznać studenta z podstawowym zasobem wiedzy z zakresu gerontologii społecznej.

Na początku zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka i podstawowe pojęcia tej dyscypliny naukowej. Następnie zaprezentowane zostaną wybrane obszary zainteresowań teoretycznych i dziedziny praktyki gerontologii społecznej.

Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień.

Ćwiczenia mają za zadanie:

• pogłębić wiedzę przedstawioną na wykładach,

• dać jej zastosowanie praktyczne,

• mobilizować studentów do systematycznej pracy.

Bibliography: (in Polish)

1. Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

2. Zofia Szarota, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

3. Ian Stuart-Hamilton, Psychologia starzenia się. Wprowadzenie (tłum. Aleksander Błachnio). Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006.

4. Mirosław Górecki (red.), Prawda umierania i tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

5. Piotr Szukalski (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

6. Robert D. Hill, Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia (tłum. Michał Lipa). Laurum, Warszawa 2009.

7. Kinga Wiśniewska-Roszkowska, Starość jako zadanie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1989.

Learning outcomes: (in Polish)

Student będzie:

w sferze wiedzy

- miał podstawową interdyscyplinarną wiedzę o problemach ludzi starych i ich rodzin,

- miał podstawową interdyscyplinarną wiedzę o źródłach i mechanizmach zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka starego oraz o zasadach aktywizowania ludzi starych,

- miał wiedzę o procesach zmian w strukturach społecznych i instytucjach społecznych istotnych dla pracy socjalnej oraz o formach pomocy dla osób starych.

w sferze umiejętności

- potrafił identyfikować i interpretować wielowymiarowe procesy i zjawiska (społeczne, psychiczne, kulturowe, prawne, polityczne, organizacyjne i ekonomiczne) i dostrzega ich związek z przyczynami problemów i trudności życiowych doświadczanych przez osoby stare i ich rodziny oraz z formami zinstytucjonalizowanej pomocy i ich skutecznością,

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji i interpretacji okoliczności i sytuacji życiowych osób starych, rodzin i społeczności wymagających wsparcia,

- dobierał skuteczne strategie, metody i formy interwencji, których celem jest poprawa sytuacji życiowych osób starych, odpowiednie ze względu na okoliczności, w jakich się znajdują oraz ich punkt widzenia.

w sferze kompetencji społecznych

- zdolny do funkcjonowanie w grupach i zespołach i skutecznego pełnienia w nich różnych ról,

- uważny i wrażliwy na zjawiska wymagające reakcji społecznej,

- zdolny i gotowy do wykorzystywania wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej,

- gotowy do zwiększania własnych kompetencji i rozumie znaczenie ciągłego rozwoju profesjonalnego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie w formie testu: czas pisania 40 minut, pytania zamknięte i otwarte.

Po zakończeniu zajęć student oceniany jest za:

w sferze wiedzy

- podstawową interdyscyplinarną wiedzę o problemach ludzi starych i ich rodzin,

- podstawową interdyscyplinarną wiedzę o źródłach i mechanizmach zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka starego oraz o zasadach aktywizowania ludzi starych,

- wiedzę o procesach zmian w strukturach społecznych i instytucjach społecznych istotnych dla pracy socjalnej oraz o formach pomocy dla osób starych.

w sferze umiejętności

- umiejętność identyfikowania i interpretowania wielowymiarowych procesów i zjawisk (społecznych, psychicznych, kulturowych, prawnych, politycznych, organizacyjnych i ekonomicznych) i dostrzegania ich związków z przyczynami problemów i trudności życiowych doświadczanych przez osoby stare i ich rodziny oraz z formami zinstytucjonalizowanej pomocy i ich skutecznością,

- wykorzystywanie interdyscyplinarnej wiedzę do kompetentnej obserwacji i interpretacji okoliczności i sytuacji życiowych osób starych, rodzin i społeczności wymagających wsparcia,

- dobieranie skutecznych strategii, metod i form interwencji, których celem jest poprawa sytuacji życiowych osób starych, odpowiednie ze względu na okoliczności, w jakich się znajdują oraz ich punkt widzenia.

w sferze kompetencji społecznych

- zdolność do funkcjonowania w grupach i zespołach i skutecznego pełnienia w nich różnych ról,

- wrażliwość na zjawiska wymagające reakcji społecznej,

- zdolność i gotowość do wykorzystywania wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej,

- gotowość do zwiększania własnych kompetencji i rozumienia znaczenia ciągłego rozwoju profesjonalnego.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)