University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social project

General data

Course ID: 3401-PS-MPSz
Erasmus code / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0921) Care of the elderly and of disabled adults The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Social project
Name in Polish: Metodyka projektu socjalnego
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The subject is practice oriented. It is to give students the opportunity to learn basic skills needed in constructing social projects as the personal or team task.

Full description:

The subject is practice oriented. Students get to know methodological and praxiological roots of social project and its application capabilities; they analyze the basic structure of the project and exercise how to construct it in practice. The course is to give them opportunity to understand the idea of social project and prepare to cope with more complicated project forms that are usually required by public and private institutions

Bibliography: (in Polish)

1. Kantowicz E., „Teoretyczny kontekst projektu socjalnego i próby jego zastosowań”, „Praca Socjalna”, 2000, nr 4.

2. Kotlarska-Michalska (red.), Diagnoza i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

3. Niesporek A., Projekt socjalny, w: S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007, s. 75 – 81;

Learning outcomes: (in Polish)

Student będzie:

w sferze wiedzy (K_W019)

- znał strukturę projektu socjalnego i teoretyczne podstawy jego konstruowania jako narzędzia aktywizowania jednostek grup i społeczności w procesie rozwiązywania ich problemów

w sferze umiejętności (K_U04, K_U10, K_U12, K_U13)

- potrafił samodzielnie pozyskiwać dane potrzebne dla analizy zjawisk i procesów

- potrafił dobierać skuteczne strategie, metody i formy interwencji

- potrafił praktycznie skonstruować i zrealizować prosty projekt socjalny

- potrafił publicznie prezentować swoje poglądy i opinie dotyczące problematyki pracy socjalnej

w sferze kompetencji społecznych (K_K04, K_K08, K_K09)

- zdolny do konstruowania projektu socjalnego i doceniał jego wartość w przeprowadzaniu trwalej zmiany społecznej

- świadomy konieczności stosowania wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej i stałego podnoszenia swoich kompetencji

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Opracowanie, przeprowadzenia (w sytuacji kiedy jest to możliwe) i obrona projektu socjalnego

Nakład pracy studenta / Studia stacjonarne:

uczestnictwo w zajęciach 10 godzin

przygotowanie projektu socjalnego 20 godzin

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)