University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego-programy rozwiązywania i przeciwdziałania

General data

Course ID: 3401-PS-PPNSz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego-programy rozwiązywania i przeciwdziałania
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Zadaniem przedmiotu jest zainteresowanie studentów lokalną polityką społeczną w zakresie rozwiązywania problemów społecznych dzieci i młodzieży. Prezentowane będą programy związane z zagadnieniami polityki społecznej wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i przejawiającej zachowania patologiczne. Problematyka zajęć obejmowała będzie profilaktykę społeczną, resocjalizację, pomoc socjalną.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości podstawowej literatury przedmiotu i ukazywanie sposobów rozwiązywania problemu niedostosowania społecznego i przestępczości nieletnich. Poruszane będą zagadnienia związane z ogólną charakterystyką dzieci i młodzieży, trudnościami wychowawczymi, niedostosowaniem społecznym i przestępczością nieletnich. Prezentowane będą również zagadnienia związane z etiologią procesu niedostosowania społecznego, uwarunkowaniami kulturowymi, rodzinnymi, rówieśniczymi. Zaprezentowany zostanie system instytucjonalnej opieki nad dziećmi i młodzieżą, systemy profilaktyczne i resocjalizacyjne. Zadaniem przedmiotu jest zainteresowanie studentów lokalną polityką społeczną w zakresie rozwiązywania problemów społecznych dzieci i młodzieży. Charakterystyka wybranej grupy młodzieży niedostosowanej społecznie w różnych środowiskach .Wzory i wartości społeczne przyjęte w tych grupach. Podkultura, subkultura - pojęcia teoretyczne. Podkultura nędzy, wzory i wartości funkcjonujące w grupach tej podkultury. Polityka profilaktyczna państwa.. Instytucje i organizacje (rządowe i pozarządowe) realizujące programy i oddziaływania prewencyjne i profilaktyczne.

Prezentowane będą programy związane z zagadnieniami polityki społecznej wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i przejawiającej zachowania patologiczne. Problematyka zajęć obejmowała będzie profilaktykę społeczną, resocjalizację, pomoc socjalną. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest opanowanie literatury przedmiotu uwidocznione w projekcie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich

Bibliography: (in Polish)

1. Ćwiczenia z polityki społecznej, red. A.Rejzner, IRSS, Warszawa 2007

2. Dojrzewanie, red. A.Jaczewski, B. Woynarowska, WsiP, Warszawa 1982

3. Dzieci i młodzież Raciborza, analiza biomedyczna i pedagogiczno-społeczna, red. A. Szecówka, Wyd. ALTA, Wrocław 1994

4. Kozłowski S., Granice przystosowania, WP, Warszawa 1988

5. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, red. M. Racław-Markowskiej, ISP, Warszawa 2005

6. Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja, poszukiwanie nowych rozwiązań, red. A.Rejzner, IPSiR UW, Warszawa 2007

7. Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce, red. J.Krzyszkowski, K.Piątek, OKSPiS, Częstochowa 2006

8. E.Moczuk Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, Wyd URz, Rzeszów 2003.

9. J.Kmita, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.B.Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Wyd.UW, Warszawa 1999.

10. Społeczeństwo w transformacji (red.) A.Rychard, M.Fedorowicz, PAN, Warszawa 1993.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu procesu uczenia student:

Wiedza

• definiuje podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania społeczności lokalnych

• identyfikuje trudności wychowawcze i przejawy niedostosowania społecznego w społeczności lokalnej

• rozróżnia instytucjonalne metody i system pomocy społecznościom lokalnym, a także metody tworzenia stosownych programów oddziaływań profilaktycznych.

Umiejętności

• potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do efektywnej pomocy rodzinie i dziecku, wybranym grupom społecznym

• umie wykonać diagnozę społeczną wybranego środowiska lokalnego i sporządzić odpowiedni program

Kompetencje społeczne

• potrafi pracować w zespole i twórczo rozwiązywać problemy społeczne oraz pełni rolę formalnego lidera społeczności lokalnych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła, bieżące przygotowanie do zajęć i ocena aktywności.(25p.)

Śródsemestralne pisemne prace kontrolne (25p.)

Projekt działań profilaktycznych dla wybranego środowiska lokalnego (50p.)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)