University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej

General data

Course ID: 3401-PS-PSPMz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Pożądana umiejętność rozumienia anglojęzycznych tekstów z terminologią pracy socjalnej.

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studentów z dynamiką i rezultatami rozwoju pracy socjalnej na świecie z uwzględnieniem tendencji do międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy oraz spornych kwestii dotyczących teoretycznych podstaw jej praktykowania.

Full description: (in Polish)

Poznanie międzynarodowego kontekstu pracy socjalnej w czterech aspektach tematycznych: historycznym; instytucjonalnym, współczesnej dynamiki rozwojowej, innowacyjnych modeli praktyki.

W programie przedmiotu zawarte są: przegląd trzech pierwszych wyżej wymienionych aspektów tematycznych, zapoznanie studentów z międzynarodowymi czasopismami specjalistycznymi w oparciu o e-zbiory BUW oraz przegląd wybranych samodzielnie ze światowego dorobku pracy socjalnej i prezentowanych przez studentów innowacyjnych modeli praktyki.

Bibliography:

Literatura wymagana - podstawowa

1. Szmagalski J., Międzynarodowa praca socjalna wobec problemów pomocy imigrantom i uchodźcom, w: Lalak D. (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji UW, Warszawa 2008

2. Szmagalski J., Profesjonalizacja pracy socjalnej. Wyzwania dla Europy, (w:) Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001

3. Szmagalski J., Współczesne procesy rozwojowe pracy socjalnej jako zawodu i dziedziny kształcenia akademickiego, Praca Socjalna 3, 2006

4. van Wormer K., Concepts for Contemporary Social Work: Globalization, Oppression, Social Exclusion, Human Rights, Etc. Social Work & Society, Nr 1, 2005

Literatura wymagana – do wyboru

Artykuły na temat innowacyjnych modeli pracy socjalnej ze specjalistycznych czasopism anglojęzycznych dostępnych w BUW przez „e-zbiory, Lista AtoZ”przez studentów zgodnie z ich specjalnymi zainteresowaniami pracą socjalną lub alternatywnie - z polskich czasopism specjalistycznych.

Literatura zalecana:

1. Gray M., Dilemmas of international social work: paradoxical processes in indigenization, universalism and imperialism, International Journal of Social Welfare 2005, Vol. 14, ss 231-238

2. Midgley James, Issues in international social work: Resolving critical debates in the profession, Journal of Social Work, Nr 1, 2001

3. Sewpaul W., Global standards: promise and pitfalls for re-inscribing social work into civil society, International Journal of Social Welfare 2005, Vol. 14, ss 210-21

4. Weiss I., Welbourne P., (red.) Social Work as a Profession: A Comparative Cross-National Perspective, , British Association of Social Work, Venture Press, Birmingham, 2007

Learning outcomes: (in Polish)

Student będzie:

w sferze wiedzy:

- znał specyfikę i terminologię międzynarodowej pracy socjalnej oraz instytucjonalne mechanizmy wyznaczające jej umiędzynarodowienie

- znał tendencje profesjonalizacyjne w dynamice rozwojowej pracy socjalnej na świecie,

- znał nowatorskie podejścia do rozwiązywania problemów, nieznane ani z praktyki, ani z literatury krajowej;

w sferze umiejętności:

- potrafił korzystać ze światowego zasobu aktualnej wiedzy o pracy socjalnej do poszerzenia praktycznych podejść.

- potrafił przygotowywać prezentacje wiedzy profesjonalnej zdobytej przez studiowanie specjalistycznych źródeł;

w sferze kompetencji społecznych

- był wrażliwy na znaczenie odmienności kulturowych,

- dbał o komunikatywność i świadomy jej znaczenia.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania

Na ocenę składają się poziom: 1) frekwencji na zajęciach, 2) prezentacji przygotowanej samodzielnie przez studenta wybranej przez niego publikacji przedstawiającej innowacyjny model praktyki, 3) .

Kryteria oceny

Ocena jest uwarunkowana poziomem 1) poziomem poprawności w przedstawieniu zdobytej wiedzy, 2) jakością umiejętnego posługiwania się specjalistycznymi źródłami wiedzy do poszukiwania inspiracji dla praktyki, 3) zrozumienia znaczenia odmienności kulturowych w praktyce pracy socjalnej. 4) dbałości o komunikatywność.

Metody oceny pracy studenta

Ocena w skali 5! - 2

Kontrola obecności 5 – 100%, 4 – 2 nieobecn.; 3 – 2 nieobecn.; nzal – 3 nieobecn. nieusprawiedliwione.

Prezentacja 5! – 3 za prace na podstawie publikacji obcojęzycznych; 4 – 3 za prace na podstawie publikacji polskich.

Końcowy pisemny test wiadomości 5- 2

Ocena końcowa Średnia z powyższych

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)