University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty

General data

Course ID: 3401-PS-RPSz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Podczas warsztatów studenci zapoznają się z teorią i praktyką rozwiązywania problemów społecznych w społecznościach lokalnych. Praktycznym celem przedmiotu jest nabycie umiejętności pisania, prowadzenia i ewaluacji projektów społecznych w strukturach samorządowych i pozarządowych oraz zapoznanie z wybranymi projektami społecznymi i ludźmi, którzy mają duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne w ich przygotowywaniu i realizacji.

Full description: (in Polish)

Podczas warsztatów studenci zapoznają się z teorią i praktyką rozwiązywania problemów społecznych w społecznościach lokalnych. Praktycznym celem przedmiotu jest nabycie umiejętności pisania, prowadzenia i ewaluacji projektów społecznych w strukturach samorządowych i pozarządowych oraz zapoznanie z wybranymi projektami społecznymi i ludźmi, którzy mają duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne w ich przygotowywaniu i realizacji. Proponowany program zajęć obejmuje: pisanie projektów i zarządzanie cyklem projektowym: Najważniejsze zagadnienia programu: Co to jest projekt/program? Metoda projektowa; Kolejne etapy zarządzania projektem; Cechy projektów; Etapy identyfikacji i planowania projektu:

1. Charakterystyka problemu, mapa potrzeb (opis, analiza, diagnoza);

2. Narzędzia: Drzewo problemów, linia interwencji;

3. Identyfikacja celów projektu (strategiczne, krótkoterminowe, długoterminowe, operacyjne, szczegółowe i itp.). Formułowanie celów.

4. Priorytety projektu – zgodność z wymogami grantodawców;

5. Adresaci projektu, grupa docelowa;

6. Metody i działania w projekcie. Kryteria doboru metod.

7. Partnerstwo w projekcie (warunki skutecznej współpracy, dobór partnerów, „za i przeciw” partnerstwom, )

8. Harmonogram – wykres Gantta;

9. Rodzaje efektów w projekcie. Formułowanie i wyznaczanie rezultatów.

10. Budżet: analiza wniosku aplikacyjnego, silne punkty wniosku; pozyskiwanie funduszy na realizacje projektów – przegląd dostępnych źródeł; cykl trwania projektu w praktyce.

Bibliography: (in Polish)

Aktualne wnioski projektowe.

Przykładowe projekty społeczne.

Lokalne diagnozy społeczne.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu warsztatów student będzie:

w sferze wiedzy:

- znał podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne, stanowiska socjologiczne oraz społeczne uwarunkowania diagnozy i rozwiązywania problemów społecznych w społecznościach lokalnych

- znał relacje międzysektorowe (państwo, samorządy – biznes – III sektor) w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych.

w sferze umiejętności:

- potrafił pozyskiwać dane niezbędne dla analizy zjawisk i procesów

- potrafił posługiwać się zasadami i normami prawa i etyki, a w szczególności etyki pracy socjalnej

- potrafił rozstrzygać dylematy pojawiające się w planowanych i podejmowanych działaniach

w sferze kompetencji społecznych:

- doceniał znaczenie metody projektowej w rozwiązywaniu problemów społecznych

- będzie gotowy do uczestnictwa w przygotowywaniu projektów socjalnych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W trakcie warsztatów przewidziano kilka metod oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta/tki:

1. Ocenę aktywności i udziału w pracach grupy projektowej podczas warsztatów (pomysły i argumentacja).

2. Ocenę poszczególnych indywidualnych prezentacji cząstkowych w trakcie przygotowywania projektu.

3. Ocenę pracy pisemnej w postaci projektu grupowego związanego z diagnozą i rozwiązaniem wybranego problemu społecznego w wybranej społeczności lokalnej.

W ocenie wiedzy najważniejsze będą pkt. 1 i 3. W ocenie umiejętności najważniejsze będą pkt. 2 i 3. Ocenie kompetencji w największym stopniu posłuży pkt. 1 i 3. W każdym ze sposobów oceny będzie brana pod uwagę zawartość merytoryczna wypowiedzi/projektu, wykorzystane źródła oraz strona formalna projektu.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)