University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Teoria poradnictwa

General data

Course ID: 3401-PS-TPz
Erasmus code / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Social and behavioural sciences, not elsewhere classified The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Teoria poradnictwa
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Short description: (in Polish)

Przedmiot ma dostarczyć syntetycznej wiedzy na temat teoretycznych podstaw poradnictwa, jego rodzajów oraz formalnych wymogów, jak i praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

W sposób praktyczny przedstawione zostaną metody pracy doradcy oraz bariery i trudności, na jakie napotyka w pracy w różnych obszarach poradnictwa psychopedagogicznego i doradztwa zawodowego. Studenci zostaną zaznajomieni z najbardziej efektywnymi formami pomocy poradniczej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i doradczych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi tematami wprowadzającymi w teorię i praktykę poradnictwa i doradztwa w zakresie psychopedagogicznych i społeczno-socjalnych oddziaływań:

• antropologiczne przesłanki pomocowych działań w ramach poradnictwa i doradztwa - omówiona zostanie sytuacja potrzeby pomocy i relacja pomagania –realizowanych w ramach interwencji kryzysowej i pomocy krótko oraz długoterminowej;

• formalne i ustawowe regulacje poradnictwa/doradztwa;

• przegląd głównych nurtów i teorii poradnictwa oraz doradztwa;

• formy poradnictwa psychopedagogicznego, wychowawczego, rodzinnego oraz doradztwa zawodowego i socjalnego;

• modele działań terapeuty i doradcy oraz stosowne przez nich metody;

• ukierunkowanie na rozwój kompetencji diagnostycznych w zakresie rozpoznawania potrzeb doradczych i terapeutycznych;

• znaczenie etycznych standardów w stosowaniu metod poradnictwa i doradztwa;

• wymogi charakterystyczne dla poszczególnych instytucjonalnych uwarunkowań;

• egzemplifikacja i praktyczna wiedza umożliwiająca zorganizowanie własnego warsztatu pracy;

• ewaluacja w poradnictwie i doradztwie;

• rodzaje badań diagnostycznych w poradnictwie i doradztwie.

Oprócz wprowadzenia teoretycznych podstaw celem zajęć jest praktyczne aplikacja konkretnych sytuacji społecznych mających znaczenie dla poradnictwa i doradztwa:

• analiza wybranych przypadków z zakresu życia społecznego pod kątem możliwości planowania rodzaju interwencji, metody i nawiązania współpracy ze stosowną instytucją;

• trening w prowadzeniu rozmowy terapeutyczno-doradczej;

• koncepcyjne planowanie procesu pomocy doradczej;

• zasady i przebieg ewaluacji w poradnictwie.

Bibliography: (in Polish)

Adamiak K., Kornatowski N. (2005). Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa.

Czerkawska, A. Czerkawski, A. (2005). Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa.

Drat–Ruszczak, K., Drążekowska–Zielinska, A. (2005). Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Warszawa.

Guchard, J. Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków.

James R.K., Gilliland,B.E. (2005). Strategie interwencji kryzysowej. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa.

Kargulowa A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa: odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Wydaw. Nauk. PWN. Warszawa.

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. WAiP. Warszawa.

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M. (2004). Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa.

Piorunek M.(2004). Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji. Poznań.

Płuska J. (2004). Propozycje scenariuszy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. ODN. Kalisz.

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa.

Siarkiewicz E. (red.) (2004). Niejednoznaczność poradnictwa. Zielona Góra.

Vcers, E., Bavister, S. (2005). Coaching. Gliwice.

Learning outcomes: (in Polish)

Student po zakończeniu zajęć potrafi:

WIEDZA

• Nazwać i przedstawić teoretyczne nurty poradnictwa/doradztwa;

• Uzasadnić dobór metod i instytucjonalnych rozwiązań.

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi zakwalifikować różne sytuacje z życia codziennego do charakterystycznych form poradnictwa i jego instytucjonalnych wymogów.

• Wskazać praktyczne, jak i metodyczne rozwiązania poradnictwa/doradztwa;

• Samodzielnie dokonać wstępnej diagnozy na użytek psychopedagogicznej i społecznej interwencji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Samodzielnie poszukiwać i korzystać z materiałów poszerzających wiedzę wyniesioną z zajęć.

• Dostrzegać zjawiska wymagające reakcji społecznej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Ocena ciągła (na podstawie przygotowania do każdych zajęć - znajomości literatury przedmiotu i aktywności: udział w dyskusji: panelowej i grupowej) – 0,5 oceny końcowej.

2. Portfolio (waluacja samodzielnie dokonanej wstępnej diagnozy na użytek psychopedagogicznej i społecznej interwencji) – 0,5 oceny końcowej.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – 10 godz

Przygotowanie do każdych zajęć – 15 godz

Przygotowanie porto folio – 5 godz

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)