University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theory and methods of social work

General data

Course ID: 3401-PS12MPS2z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theory and methods of social work
Name in Polish: Teoria i metody pracy socjalnej
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

Lecture consists the characteristics of: elementary concepts i.e. the subiect; stages of the development of theoretical base of social work, the examples of so-called theory of clients’ world and practice theory, traditional methods of social work, models of intervention, enabling approaches to social work, and theory of social work with survivors of disasters.

Full description:

Lecture

1.Basic concepts, the scope of the subiect,

What is understood under the concept of ‘social work’?

What the concept of ‘theory’ does mean?

What is the scope of the concept of ‘theory of social work’?

How the concept of ‘social work methods’ ought to be understood?

2.Stages of the development of theoretical base for social work.

Quest for theoretical identity.

Contemporary theoretical context of social work?

Social pedagogy as theoretical base for social work

From monocasual theories of social science to theoretical eclecticism in social work,

3.‘Theory of client world’ – the systemic approach

Basic assumptions,

Basic concepts,

Concept of social systems and their functions

4.‘Theory of practice’ – the problem solving procedure

Knowledge of a problem phenomenon

The use of a problem phenomenon in social work

Main techniques for facilitation of problem solving in social work

5.Traditional methods of social work and their limitation in contemporary practice

Casework

Groupwork

Community development

Improving the chances of effectiveness of the methods.

6.Models of intervention in social work

Concept of the models and their functions in theory and in practice.

Examples of models

Question of choice of models social work for its practice

Overview of selected models

7.Approaches to enabling social work clients

Awakening of human powers according to Radlińska

Empowerment

Association

8.Theory of social work with the disasters’ victims

Disaster as a psychosocial phenomenon

Methods of social work in disasters

Bibliography:

Literatura wymagana

1. Beckett C., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

2. Dubois B., Miley K., Praca socjalna, „Śląsk", Katowice 1999, tom 1 i 2.

3. Garvin C., Seabury B., Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Procesy i procedury, 2 tomy, Biblioteka Pracownika Socjalnego, „Śląsk” Katowice 1998.

4. Greenstone J. L., Leviton S. C., Interwencja kryzysowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

5. Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, wyd. II, Wydawnictwo „Żak", Warszawa 1995: Lalak D., Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Szmagalski J., Metoda grupowa w pracy socjalnej; Pilch T., Metoda organizowania środowiska.

6. Szmagalski J., Praca socjalna w sytuacjach katastrof i klęsk żywiołowych, Praca Socjalna 1/1997

7. Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa, Wyd. UW 1994, Wydawnictwo „Żak" 1996.

Literatura zalecana

1. Aldgate J., Teoria przywiązania Bowlby’ego i jej zastosowanie w pracy socjalnej, w: Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, „Śląsk’, Katowice 1998

2. Dryden W., Scott M., Krótkie, strukturalizowane podejście do praktyki prowadzenia pracy socjalnej: perspektywa poznawczo-behawioralna, w: Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, j.w.

3. Gulczyńska A., Model radykalnej pracy socjalnej – analiza na podstawie badań nad procesami wrastania społecznego nastoletniej młodzieży w wielkomiejskim środowisku, w: Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Tom I, PWN, Warszawa 2009, s. 397-410.

4. Iwaniec D., Sneddon H., Interwencja w przypadkach emocjonalnego krzywdzenia dzieci i nieorganicznego zaburzenia rozwoju, w: Iwaniec D., Szmagalski J. (red.), Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002

5. Leśniak E., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Rodziny w kryzysie: diagnoza i interwencja kryzysowa, w: Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, „Śląsk”, Katowice 1999.

6. Marsh P., Działania praktyczne skoncentrowane na zadaniach, w: Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, j.w.

7. O’Hagan K., Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej, w: Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, j.w.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu przedmiotu student

w zakresie wiedzy

- rozpoznaje cechy charakterystyczne dla pracy socjalnej jako profesji,

- wyjaśnia proces rozwoju pracy socjalnej, w tym wykorzystanie teorii nauk społecznych do budowy jej teoretycznych podstaw,

- wyjaśnia zastosowania teorii pracy socjalnej w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i społecznych klientów,

w zakresie umiejętności

- potrafi dobierać odpowiednie do problemów jednostek, rodzin czy społeczności teorie i metody praktycznych interwencji

- potrafi analizować pojawiajcie się w pracy socjalnej dylematy w oparciu o wiedzę z zakresu nauk społecznych, teorię i etykę pracy socjalnej oraz zasady prawne i etyczne.

- potrafi w praktyce uzasadniać profesjonalne interwencje odwołując się do wiedzy naukowej i zasad etycznych

w sferze kompetencji społecznych

- jest gotowy do stosowania wiedzy teoretycznej z zakresu pracy socjalnej w praktyce profesjonalnego pomagania,

- jest świadomy znaczenia relacji pomocy w pracy socjalnej

- uznaje za obowiązujące w praktyce pracy socjalnej jej normy etyczne i prawne.

Assessment methods and assessment criteria:

Method of grading: 1. Short note (90 lines) concerning randomly assigned position from the list of recommended literature. 2. Written exam: response to 2 questions concerning randomly assigned themes of lecture. Criteria for grading: correct relation of key information provided by the lecture and literature. Exam’s grade is a mean of marks achieved by a student in the result o grading from assignments 1 and 2.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)