University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theory of the organization and the management

General data

Course ID: 3401-PS12NOO2z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theory of the organization and the management
Name in Polish: Nauka o organizacji i zarządzaniu
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Podstawowa wiedza za zakresu socjologii i psychologii

Short description: (in Polish)

Głównym celem zajęć jest przedstawienie roli i charakteru organizacji w przestrzeni społecznej. Ukazane zostaną także najważniejsze kierunki zarządzania, a także podstawowe pojęcia dotyczące organizacji i zarządzania oraz fundamentalne zasady obowiązujące w procesie zarządzania, do których można zaliczyć m.in.: planowanie, motywowanie, kontrolowanie i kierowanie zespołami ludzkimi

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest przedstawienie roli organizacji w przestrzeni społecznej oraz wskazanie czynników konstytuujących organizację, a także warunkujących jej funkcjonowanie. Przedstawione zostaną główne kierunki teoretycznych występujące na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu. Dodatkowo ukazane zostaną kulturowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji, a także podkreślony zostanie wymiar społecznej odpowiedzialności w działalności organizacji. Ukazane zostaną także procesy przynależące do szeroko rozumianego zarządzania, do których można zaliczyć m.in.: planowanie, motywowanie, kontrolowanie i kierowanie zespołami ludzkimi.

Bilans dla studiów niestacjonarnych

Godziny kontaktowe – 20

Przygotowanie prezentacji/referatu – 5 godzin

Przygotowanie się do zajęć – 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia z ćwiczeń – 5 godz.

Przestudiowanie literatury obowiązkowej i 2 pozycji z literatury zalecanej - 15

Bibliography:

Obowiązkowa:

G. Hofstede, Kultury i organizacje, Warszawa 2000;

G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 2002;

E. Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje, Lublin 1996

N. Klein, No logo, Izabelin 2004.

W. Gasparski, Biznes, etyka odpowiedzialność, Warszawa 2012.

G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństw, Warszawa 1997;

Uzupełniająca:

R. W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996;

S. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Poznań

J. Szamatka, Małe struktury społeczne, Warszawa 2007;

Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Warszawa 1998

W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Warszawa 2010.

W. Morawski, Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról, Warszawa 1976.

Learning outcomes: (in Polish)

Student będzie:

w sferze wiedzy::

- miał wiedzę o przedmiocie nauki o organizacji i zarządzaniu, znał podstawowe pojęcia i procesy zachodzące w obszarze organizacyjnym;

- rozróżniał struktury organizacyjne oraz obowiązujące w nich reguły działania

w sferze umiejętności:

- identyfikował rolę i znaczenie organizacji w życiu jednostek i rodzin, w szczególności doświadczających trudności życiowych;

- analizował znaczenie i wpływ czynników organizacyjnych na programy i projekty adresowane do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia

w sferze kompetencji społecznych:

- zdolny do pełnienia różnych ról w zespołach i grupach zadaniowych

- świadomy kontekstu organizacyjnego w budowaniu relacji z osobami i rodzinami korzystającymi z różnych form wsparcia

K_W01, K_W010, K_W013, K_U01, K_U02, K_U08, K_K01, K_K02

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena całości przedmiotu obejmuje 3 wymiary:

1. zaliczenie na podstawie:

- stałej oceny pracy studentów w czasie zajęć (aktywność związana z analizą tekstów)

- referaty w zespołach 2-3 osobowych w postaci prezentacji - referaty mają nawiązywać do tematyki zajęć

- 1 niezapowiedziana kartkówka sprawdzająca wiedzę

- kolokwium zaliczeniowe - w postaci testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

2. udział w dyskusjach związanych z analizą przypadków

3. kolokwium w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)