Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo socjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS12PRS2z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo socjalne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawieniu wybranych zagadnień z zakresu prawa socjalnego

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną regulacje prawne dotyczące:

1) zatrudnienia

2) ubezpieczeń społecznych

3) ochrony zdrowia

4) pomocy społecznej

5) ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego

Cele i kierunki polityki socjalnej. Prawo jako środek tej polityki. Źródła i zasady prawa socjalnego. Ujęcie kostytucyjne w Polsce i w wybranych krajach. Aksjologiczne i teleologiczne problemy konstytucyjnej ochrony praw socjalnych. Wolności i prawa socjalne oraz rozwiązania służące ich realizacji w prawie krajowym, międzynarodowym i unijnym. Zagadnienia: prawa pracy, prawa dotyczącego kształcenia i edukacji, prawa medycznego, ubezpieczeń społecznych,prawa mieszkaniowego oraz pomocy społecznej. Zadania, organizacja, kompetencje oraz tryb postępowania w sprawach socjalnych (organy administracyjne i sądy).

Literatura:

Bulenda T., Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne, /w:/ Prawa i wolności człowieka (red. A. Rzepliński).Warszawa 1993. Bulenda T., Przymus pracy i wykorzystywanie pracowników – aspekty etyczne i prawne, w: Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie (red. Z. Lasocik). Wyd. Ośrodek Badań Praw Człowieka. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego., Warszawa 2006, s. 289 – 301.

Florek L. Zieliński T., Prawo pracy. Wyd. H.C.Beck’a, Warszawa 2008.

Muszalski W., Prawo socjalne. Wyd. PWN, Warszawa 2010.

Literatura i akty normatywne:

1. Banaszak B., Prawa jednostki i systemy ich ochrony. Kolonia LIMITED, Wrocław

1995,

2. Bulenda T., Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne, /w:/ Prawa i wolności człowieka (red. A. Rzepliński.Warszawa 1993,

3. Florek L., Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996,

4.Florek L. Zieliński T., Prawo pracy. Wyd. H.C.Beck?a, Warszawa 2004,

5.Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001,

6.Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003,

7.Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Wyd. PWN, Warszawa 1994,

8. Henczel R.A., Maciejewska J.(wybór i oprac.): Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej.Wyd. Naukowe SCHOLAR1997.

9. Kieszkowska D. (red.) Podstawowe akty Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Wyd. TEPIS, Warszawa 1988, cz. I i II,

10. Łętowska E., Łętowski J., O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych. Wyd. Naukowe SCHOLAR1995,

11. Muszalski W., Prawo socjalne. Wyd. PWN, Warszawa 1999,

12.Przewodnik po Europejskiej Karcie Socjalnej. Wyd. Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2002,

13.Sanetra W.(red.), Europeizycja polskiego prawa pracy. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004,

14.Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. (t.I-III),

15.Wiśniewski L., Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona. Wyd. Sejmowe, Warszawa 1997,

16.Zawadzka B., Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Wyd. Sejmowe1996.

17.Zawadzki S., Państwo o orientacji społecznej. Geneza-doświadczenia-perspektywy. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996.

* Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego z komentarzem T.Bińczyckiej- Majewskiej. Wyd. ZUS, Warszawa 1995.

Powszechna deklaracja Praw Człowieka (1948 r.)

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (1966)

Konwencja Praw Dziecka (1989)

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950 r.)

Europejska Karta Socjalna (1961 r.), Rewizja Karty (1996).

Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinski 1975)

Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników (1989).

*

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94; ze zm.).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776; ze zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143; ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 r., Nr 91, poz. 408; ze zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (dz. U, 1994 r. Nr 111, poz. 535; ze zm.).

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty tekst. jedn.(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204; ze zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o środkach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 r. Nr 210, poz. 2135)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998, Nr 137, poz. 887; ze zm.).

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934; ze zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 r., Nr 162, poz. 1118; ze zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r. Nr 60, poz. 626; ze zm.).

i inne akty normatywne.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

w zakresie wiedzy

• mają podstawową wiedzę o normach, regulacjach i instytucjach z zakresu praw socjalnych

• mają podstawową wiedzę o normach określających uprawnienia socjalne obywateli

w zakresie umiejętności

• dostrzega wpływ regulacji z zakresu praw socjalnych na sytuację życiową osób i rodzin

• identyfikuje uprawnienia socjalne osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia

• potrafi uwzględniać uprawnienia socjalne w projektowaniu działań pomocowych i ich uzasadnianiu

w zakresie kompetencji społecznych

• są wrażliwi na zjawiska łamania praw socjalnych obywateli

• są świadomi dylematów prawnych towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Czynny udział w trakcie zajęć, w tym wykonywanie zadań indywidualnych lub w grupie

Sprawdzian końcowy przeprowadzany w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe 10 godz.

przygotowanie się do zajęć 10 godz.

przygotowanie się do zaliczenia 10 godz.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)