University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Praca socjalna z rodziną

General data

Course ID: 3401-PS12PzRz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Praca socjalna z rodziną
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Przedmiot ten stanowi wprowadzenie do jednej z metod pracy socjalnej – pracy z rodzina. Jego treści bezpośrednio odnoszą się do rozumienia rodziny jako systemu, będącego jednocześnie częścią szerszego systemu społecznego oraz do podstawowych metod i technik pracy z nią.

Full description: (in Polish)

Przedmiot zawiera w sobie treści odnoszące się do pracy z rodziną jako metoda pracy socjalnej. Wprowadzono w nim zagadnienia związane z systemowym rozumieniem rodziny, zależnościami pomiędzy występującymi problemami społecznymi a procesami dezorganizacji życia rodzinnego. Poza tym w ramach przedmiotu student będzie miał możliwość zapoznania się z takimi obszarami jak:

- rodzina w kryzysie – interwencja kryzysowa – diagnoza i wprowadzanie zmian

- podejścia kliniczne do pracy socjalnej z rodziną

Bibliography:

• R.Praszkier, Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. WSiP, Warszawa 1992

• Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, (red.) B. de Barbaro, wyd. UJ.1999

• K.W.Frieske, P.Poławski, Atrofia więzi społecznych. Dezorganizacja rodziny /w:/ Opieka i kontrola, Interart, 1996 ss.145 - 150

• B.Dubois, K.Krogsrud Miley, Praca socjalna, T.2. Rozdz.9 - Praca socjalna a problemy rodziny, Interart, 1996

• K.Czekaj, K.Gorlach, M.Lesniak, Labirynty współczesnego społeczeństwa, Interart, W-wa 1996, rozdz.6, Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie,

• R.K.James, B.E.Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej. Wyd. PARPA,Warszawa 2006

• W. Badura - Madej (wybór), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Interart,1996 ,

• Ch.D.Garvin,B.A.Seabury, Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Interart,1996,T.1, rozdz.7 Diagnozowanie grup, rodzin i organizacji,

• Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy,(red.) L.Grzesiuk,

• F.J. Turner, Social Work Treatment, The Free Press, 1996

• H.Goldenberg, I.Goldenberg, Terapia rodzin, Wyd.UJ, 2006 ss.131 -323

• J. O.Prohaska, J.C.Norcross, Systemy psychoterapeutyczne, IPZ, 2006

• B.Tryjarska, Terapia strategiczna. Podstawowe założenia i techniki terapeutyczne /w:/ Nowe zjawiska w psychoterapii, (red.) M.Lis-Turlejska, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO,

• E. Berne W co grają ludzie? Warszawa 1987,PWN

• R.Rogoll, Aby być sobą, PWN, Warszawa, 1989

• D.Jongeward, Narodzić się by wygrać, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 1994

• D. R.Freeman, Kryzys małżeński i psychoterapia, PWN, Warszawa 1991

• V. Satir, Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000

• V.Satir, Zmieniamy się wraz z rodzinami. O zdrowej komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

Learning outcomes: (in Polish)

Student w sferze wiedzy:

- dysponuje wiedzą o typach więzi społecznych i funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie oraz o źródłach i mechanizmach zaburzeń w funkcjonowaniu

- objaśnia zagadnienia związane z rozumieniem rodziny jako systemu, małej grupy społecznej oraz instytucji społecznej

- charakteryzuje podstawowe podejścia teoretyczne do klinicznej pracy socjalnej z rodziną

w sferze w sferze umiejętności:

- implementuje wiedzę teoretyczna do pracy z rodziną

- diagnozuje sytuacje rodziny w wymiarze systemowym

- dobiera odpowiednie strategie pomagania do specyficznych problemów występujących w rodzinach

w sferze kompetencji społecznych:

- wykazuje dbałość o standardy profesjonalizmu i etyki podczas prowadzenia pracy socjalnej z rodziną

- jest zdolny do nawiązywania relacji pomocowych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocenie podlega:

• aktywne uczestniczenie w zajęciach;

• dwa sprawdziany pisemne,

• pisemne opracowanie diagnozy rodziny i zaprojektowanie działań uwzględniających jej specyfikę (genogram)

• recenzja naukowa książki poświęconej problematyce pracy socjalnej z rodziną

• egzamin końcowy

Metody oceniania:

(1) dwa zaliczenia pisemne - sprawdzian znajomości problematyki zajęć, na podstawie podanych lektur: czas pisania po 30 minut

(2) praca pisemna

(3) esej

(4) egzamin końcowy – ustny, na podstawie podanych lektur

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)