University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Socjologia pracy socjalnej

General data

Course ID: 3401-PS12SPSz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Socjologia pracy socjalnej
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description:

The subject is designed to bring students into the basic issues related to the application of sociology in the area of social work practice.

Full description:

The principal assumption of the programme is to point out dependencies and relations between the main fields of social work and sociology. Social work methods – case work, family / group work and local community work – are carried out also by the help of sociological knowledge. Hence the field of study will involve main issues of general sociology, the family, social problems, work, social work, small groups, culture, organization and management, moral sociology. The fields of interest above will be confronted with their usefulness to social work practicians.

A list of topics:

1.Culture. Social work in a multicultural environment.

2.Social roles. The role of social welfare client and the role of social worker

3.Norms and social pathology issues. Social welfare stigma

4.Social inequalities: theory and research. Social welfare and problems of poverty

5.State and civil society. Social welfare and NGOs

6.Institutions and organizations. Social welfare as an example of a social institution

7.Social interaction. Analysis of a social worker – social welfare client interaction

8.Social prestige. Prestige of social work profession

9.Sociology of professions. Social work: occupation or profession

10.Sociology of morality issues. Values in the area of social work.

Bibliography: (in Polish)

Literatura zalecana do prezentacji:

N. Goodman, Wstep do socjologii, Zysk i S-ka Wydawnicywo, Poznań 1997, s. 37 - 51

R. Linton, Dyfuzja, /w:/ Elementy teorii socjologicznych, s. 261-278

L.A.White, Rozwój kultury, /w:/ Elementy teorii socjologicznych, s. 242-249

E.T.Hall, Ukryty wymiar, PIW,W-wa 1978, s.23-31, 178-197, 201-218

J.H.Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk - S-ka Wydawnictwo, Warszawa 1996, ss. 35-49

P.L.Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, W-wa 1996, s. 73-157

J.H.Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk - S-ka Wydawnictwo, Warszawa 1996, ss. 62-75

M. Łoś, Role społeczne w nowej roli, /w:/ O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci St. Ossowskiego. PWN, W-wa 1985

A.Siemaszko, Granice tolerancji, PWN, W-wa 1993, s.23-45, 88-107, 132-153,165-183

R.Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN,W-wa 1982, s. 195-223

J.H.Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk - S-ka Wydawnictwo, Warszawa 1996, ss. 176 - 193

J.H.Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk - S-ka Wydawnictwo, Warszawa 1996, ss 109-132

Z.Zaborowski, Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości, PWN, W-wa 1986, s.44-73

E.Wnuk-Lipiński(red) Nierówności i upośledzenia w świadomości społecznej, IFiS PAN, Warszawa 1987, s.15-33

K.Frieske, J.Sikorska, Marginalizacja-partycypacja-pobocza oficjalnego porządku społecznego, [w]: K.Frieske, J.Sikorska, W biegu czy w zawieszeniu? Ludzie i instytucje w procesie zmian, Instytut Socjologii UW, Warszawa, 1994

E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie? w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków, Fundacja Im. Stefana Batorego, 1994, ss. 9 -54

J. Kurczewska, Społeczeństwo obywatelskie, naród, demokracja, w: (red.) J. Kurczewski, Demokracja po polsku, ISNS, UW, Warszawa 1995

J. Szacki, Wstęp. Powrót do idei społeczeństwa obywatelskiego, [w]: Ani książe, ani kupiec: obywatel, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków 1997

I. Krzemiński, Co się dzieje miedzy ludźmi, wyd.Open – dwa rozdziały do wyboru

Matejko, A., Socjologia pracy. System społeczny przedsiębiorstwa, IW CRSS, Warszawa 1968

Sarapata, A., Socjologia pracy w zarysie, IWZZ Warszawa 1981.

Sarapata, A., (red.), Socjologia zawodów, Książka i Wiedza, 1965.

Sikorski, Cz., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.

Wojtczak, K., Zawód i jego prawna reglamentacja, Wyd. Ars boni et eaqui, Poznań 1999

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, 1985

M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, W-wa 1986

J. Mariański, Wprowadzenie do socjologii moralności, KUL, Lublin 1989

D. Bell, Społeczeństwo Postindustrialne [w]: „Przegląd Polityczny” nr 64 rok2004

M. Castells Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe [w]: j.w.

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Sic!, Warszawa 2008, s. 405 – 418, 423 – 428

D. Barney, Społeczeństwo sieci, Sic!, Warszawa 2008, s. 100 – 123

A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2006, s 433 – 438

R. Sennett, Korozja charakteru, Muza, Warszawa 2006, s. 55 – 79, 99 – 133

T. Kaźmierczak, Praca socjalna..., Wyd. Śląsk, Katowice 2006, str. 41-89

M, Castells, Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, str. 275-301

Literatura obowiązkowa:

Ch.D. Garvin, B.A. Seabury, Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T.2, rozdz. XV, Wpływy układów społecznych i kultur, s. 141-180, Interart, Warszawa 1996

Ch.D. Garvin, B.A. Seabury, Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T.1., rozdz. IV, Stawanie się klientem pomocy społecznej. s. 153-175, 183-188, Interart, Warszawa 1996

T.Kaźmierczak, O stygmatyzującym efekcie pomocy społecznej, w: Kaźmierczak, T., Łuczyńska, M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, Interart, Warszawa 1998, s. 153-161

M. Potoczna, W. Warzywoda-Kruszyńska, Kobiety z łódzkich enklaw biedy, Łódź 2009, s, 23 – 33, 91 – 103

M. Granosik. Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, wyd. Śląsk, 2006, s. 21-43

Howe, D., Wiedza, władza i kształt praktyki pracy socjalnej,[w:] M. Davies, Socjologia pracy socjalnej, Interart 1996

Villa, F., Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna, Zeszyty pracy socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1997

Dubois, B., Krogsrud Miley, K., Praca socjalna, t.1. r. 4 – Wartości i etyka w pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996

D. Barney, Społeczeństwo sieci, Sic!, Warszawa 2008, s. 35 - 44

M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007, s. 258 – 271, 436 – 449,

Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000, s. 11 – 25, 92 – 121

R. Sennett, Ko rozja charakteru, Muza, Warszawa 2006, s. 13 – 35

W szponach strachu, Forum nr 45/2007

M. Castells, Koniec Tysiąclecia, PWN, Warszawa 2009, s. 112 – 134

Learning outcomes: (in Polish)

Uczestnicy zajęć:

w sferze wiedzy (K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W015)

- są w stanie rozpoznawać, nazywać i opisywać problemy społeczne oraz wyjaśnić znaczenie polityk, projektów i programów adresowanych do grup, dotkniętych tymi problemami.

- znają wybrane teorie tak z zakresu klasycznej socjologii, jak i współczesne koncepcje społeczeństwa postindustrialnego w tym zakresie, w jakim opisują one relacje między strukturami i instytucjami społecznymi, znaczącymi dla pracy socjalnej i funkcjonowania służb społecznych.

- potrafią wskazać i wyjaśnić aktualne procesy zmian społecznych, kształtujące zjawiska ważne dla pracy socjalnej

W sferze umiejętności: (K_U02, K_U05, K_U07, K_U08, K_U11, K_U13)

- nabywają umiejętności wskazywania i objaśniania współczesnych przemian społecznych i określania ich związku ze zmianą form deprywacji społecznej i kondycji grup ryzyka wykluczenia społecznego

- potrafią aplikować wieloaspektową wiedzę z zakresu klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych w celu interpretacji oraz prognozowania zjawisk i procesów społecznych, warunkujących trudności życiowe grup defaworyzowanych oraz dostrzegają związek tych zjawisk i procesów ze stosowanymi instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi formami wsparcia w wymiarze ich skuteczności i funkcjonalności

- wykorzystują narzędzia analizy socjologicznej, by zrozumieć

uwarunkowania, funkcje oraz dylematy pracy socjalnej, instytucji pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia

w sferze kompetencji społecznych ( K_K03)

- stają się zainteresowani problemami i nabywają wrażliwość odnośnie trudności życiowych grup defawryzowanych

- potrafią wyrażać swoje opinie odnośnie sposobu funkcjonowania placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna, oraz dyskutować o problemach i aspektach praktyki zawodowej pracowników socjalnych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

Przygotowanie prezentacji obejmującej zagadnienia istotne dla każdego omawianego na kolejnych zajęciach tematu

Kontrola frekwencji na zajęciach.

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe – 20h

Przygotowanie prezentacji – 10h

Przygotowanie się do zajęć – 30h

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)