University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Social Policy

General data

Course ID: 3401-PS12WPS2z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Social Policy
Name in Polish: Wprowadzenie do polityki społecznej
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę polityki społecznej. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami związanymi z historią, istotą, zakresem i instrumentami polityki społecznej. Poznają zasady funkcjonowania, cechy i kierunki rozwoju polityki społecznej w Polsce. Będą mieli możliwość zapoznania się z cechami, modelami i rozwiązaniami stosowanymi w europejskiej i światowej polityce społecznej oraz najnowszymi, inspirującymi (innowacyjnymi) rozwiązaniami. Zdobędą wiedzę na temat podstawowych kwestii i problemów społecznych.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć wprowadzających w problematykę polityki społecznej studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z historią, istotą, zakresem i instrumentami polityki społecznej. Poznają zasady funkcjonowania, cechy i kierunki rozwoju polityki społecznej w Polsce. Będą mieli możliwość zapoznania się z cechami, modelami i rozwiązaniami stosowanymi w europejskiej i światowej polityce społecznej oraz najnowszymi, inspirującymi (innowacyjnymi) rozwiązaniami. Zdobędą również wiedzę na temat szczegółowych polityk społecznych: polityki rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, polityki rodzinnej; podmiotów polityki społecznej i wielosektorowej polityki społecznej. Zapoznają się z doświadczeniami Unii Europejskiej w zakresie tworzenia europejskiej przestrzenni socjalnej oraz poglądami na temat polityki społecznej reprezentowanymi przez takie orientacje ideowa, jak liberalizm czy feminizm.

Bibliography: (in Polish)

Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P.W.(red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Warszawa 2011

Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa 2004, s. 37-51, 58-71, 225-241.

Evers A., Heine R. G., Olk T., Podręcznik usług społecznych-przykład Niemiec, Warszawa 2013

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007 (lub inne wydania),

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce (w druku): tekst udostępniony w wersji elektronicznej

Księżpolski M., Polityka społeczna, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999

Księżpolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C., Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa 2009

Lavalette M., Pratt M., Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, Warszawa 2010

Szarffenberg R., Minimalny dochód gwarantowany, ekspertyza dla EAPN Polska http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/mdg_eapn.pdf

Learning outcomes: (in Polish)

w sferze wiedzy

- posiada wiedzę o polityce społecznej jako nauce społecznej,

o koncepcjach i teoriach z zakresu polityki społecznej (organizacja życia społecznego, struktury, instytucje i procesy dotyczących rozwiązywania problemów społecznych) oraz o jej znaczeniu dla praktykowania pracy socjalnej,

- zna mechanizmy funkcjonowania polityki społecznej, relacje między strukturami i instytucjami w zakresie polityki społecznej, umie wskazać podstawowe procesy mające znaczenie dla stanu i kierunków rozwoju polityki społecznej,

- umie wskazać podstawowe cechy, modele i instrumenty polityki społecznej, główne kwestie społeczne, normy i reguły funkcjonowania instytucji z zakresu polityki społecznej ,

w sferze umiejętności

- potrafi identyfikować i interpretować procesy, zjawiska i mechanizmy charakterystyczne dla polityki społecznej, rozumie ich znaczenie dla jednostek i grup społecznych i potrafi powiązać je z instytucjonalnym systemem pomocy,

- potrafi zastosować ze zrozumieniem podstawowe pojęcia i wiedzę na temat polityki społecznej do obserwacji i interpretacji sytuacji życiowych osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia; stosować wiedzę do rozpoznawania i definiowania potrzeb i problemów doświadczanych przez jednostki, rodziny i społeczności,

- potrafi znaleźć, zinterpretować i wykorzystać dane z zakresu polityki społecznej do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych (projektów, esejów), a także świadomie korzystać z zasobów wiedzy zdobytej na zajęciach do konstruowania poprawnych metodologicznie projektów

w sferze kompetencji społecznych

- jest zdolny i gotowy do wykorzystywania w praktyce zawodowej wiedzy i umiejętności z zakresu polityki społecznej,

- jest świadomy dylematów towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej oraz uważny na zjawiska wymagające reakcji społecznej i gotowy wykorzystywać wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

• Aktywność na zajęciach: praca w grupach, praca zespołowa, przygotowanie wystąpienia

• Kolokwium na zakończenie zajęć

.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)