Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne koncepcje człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS211PKC2 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje człowieka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć psychologicznych, ogólna orientacja w najważniejszych obszarach badawczych i podejściach teoretycznych psychologii.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ogólne zaznajomienie słuchaczy z głównymi koncepcjami człowieka w psychologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ogólne zaznajomienie słuchaczy z głównymi koncepcjami człowieka w psychologii, omówienie poglądów wybranych autorów, na temat tego kim jest człowiek, jaki jest człowiek oraz jakie są podstawowe mechanizmy jego działania a także ukazanie możliwości opisu i wyjaśniania zachowania ludzi z różnych perspektyw jak również ukazania szerokiego wachlarza technik zmiany zachowania wypracowanych w ramach różnych podejść.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Koncepcje człowieka w psychologii. Współczesna teoria psychoanalityczna – E. H. Erikson.

2. Teorie psychospołeczne: A. Adler, E. Fromm, K. Horney, H. S. Sullivan. Teoria organicystyczna: K. Goldstein, A. Maslow.

3. Fenomenologiczna teoria C. Rogersa. Allportowska psychologia jednostki (G. W. Allport).

4. Trójwymiarowy model osobowości H. J. Eysencka. Pięcioczynnikowy model osobowości P.T. Costy i R.R. McCrae.

5. Teoria bodźca – reakcji. C. L. Hull, J. Dollard, N. E. Miller. Teoria społeczno – poznawcza: A. Bandura i W. Mischel.

6. Poznawczo – informacyjne ujęcie osobowości. Elementy informacyjnej teorii W. Łukaszewskiego oraz regulacyjnej teorii osobowości J. Reykowskiego.

7. Socjobiologia: E.O. Wilson, D. Buss. Postmodernistyczna koncepcja człowieka.

Literatura:

Kozielecki, J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP.

Hall, C.S., Lindzey, G. (2001). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Pervin, L.A., John, O.P. (2001). Osobowość. Teoria I badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Oleś, P.K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo „Scholar”.

Efekty uczenia się:

Student:

w sferze wiedzy

- zna podstawowe założenia głównych koncepcji człowieka w psychologii (struktura osobowości, dynamika osobowości, rozwój osobowości, charakterystyczne badania i metody badawcze a także techniki terapeutyczne) i ich znaczenia dla pracy socjalnej

- zna mechanizmy funkcjonowania oraz zaburzeń funkcjonowania człowieka w społeczeństwie prezentowane przez główne koncepcje psychologiczne

w sferze umiejętności

- potrafi dokonać charakterystyki wybranych koncepcji psychologicznych człowieka

- potrafi wypowiedzieć się na temat ich obecnego statusu i ich wkładu w definiowanie potrzeb i problemów doświadczanych przez jednostki, rodziny i społeczności

- potrafi przedstawić techniki zmiany zachowania wypracowane w ramach różnych podejść teoretycznych

w sferze kompetencji społecznych

- rozumie założenia głównych koncepcji człowieka w psychologii

- potrafi dokonać ich krytycznej oceny

- jest przygotowany do podejmowania działań w grupach i zespołach

- ma świadomość znaczenia poprawnej komunikacji interpersonalnej

- jest gotowy do zwiększania własnych kompetencji i rozumie znaczenie ciągłego rozwoju profesjonalnego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny.

Ćwiczenia: Ocena uwzględnia aktywność studenta podczas zajęć oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.