University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Psychological concepts of man

General data

Course ID: 3401-PS211PKC2
Erasmus code / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Political sciences and civics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Psychological concepts of man
Name in Polish: Psychologiczne koncepcje człowieka
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość podstawowych pojęć psychologicznych, ogólna orientacja w najważniejszych obszarach badawczych i podejściach teoretycznych psychologii.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest ogólne zaznajomienie słuchaczy z głównymi koncepcjami człowieka w psychologii.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest ogólne zaznajomienie słuchaczy z głównymi koncepcjami człowieka w psychologii, omówienie poglądów wybranych autorów, na temat tego kim jest człowiek, jaki jest człowiek oraz jakie są podstawowe mechanizmy jego działania a także ukazanie możliwości opisu i wyjaśniania zachowania ludzi z różnych perspektyw jak również ukazania szerokiego wachlarza technik zmiany zachowania wypracowanych w ramach różnych podejść.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Koncepcje człowieka w psychologii. Współczesna teoria psychoanalityczna – E. H. Erikson.

2. Teorie psychospołeczne: A. Adler, E. Fromm, K. Horney, H. S. Sullivan. Teoria organicystyczna: K. Goldstein, A. Maslow.

3. Fenomenologiczna teoria C. Rogersa. Allportowska psychologia jednostki (G. W. Allport).

4. Trójwymiarowy model osobowości H. J. Eysencka. Pięcioczynnikowy model osobowości P.T. Costy i R.R. McCrae.

5. Teoria bodźca – reakcji. C. L. Hull, J. Dollard, N. E. Miller. Teoria społeczno – poznawcza: A. Bandura i W. Mischel.

6. Poznawczo – informacyjne ujęcie osobowości. Elementy informacyjnej teorii W. Łukaszewskiego oraz regulacyjnej teorii osobowości J. Reykowskiego.

7. Socjobiologia: E.O. Wilson, D. Buss. Postmodernistyczna koncepcja człowieka.

Bibliography: (in Polish)

Kozielecki, J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP.

Hall, C.S., Lindzey, G. (2001). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Pervin, L.A., John, O.P. (2001). Osobowość. Teoria I badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Oleś, P.K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo „Scholar”.

Learning outcomes: (in Polish)

Student:

w sferze wiedzy

- zna podstawowe założenia głównych koncepcji człowieka w psychologii (struktura osobowości, dynamika osobowości, rozwój osobowości, charakterystyczne badania i metody badawcze a także techniki terapeutyczne) i ich znaczenia dla pracy socjalnej

- zna mechanizmy funkcjonowania oraz zaburzeń funkcjonowania człowieka w społeczeństwie prezentowane przez główne koncepcje psychologiczne

w sferze umiejętności

- potrafi dokonać charakterystyki wybranych koncepcji psychologicznych człowieka

- potrafi wypowiedzieć się na temat ich obecnego statusu i ich wkładu w definiowanie potrzeb i problemów doświadczanych przez jednostki, rodziny i społeczności

- potrafi przedstawić techniki zmiany zachowania wypracowane w ramach różnych podejść teoretycznych

w sferze kompetencji społecznych

- rozumie założenia głównych koncepcji człowieka w psychologii

- potrafi dokonać ich krytycznej oceny

- jest przygotowany do podejmowania działań w grupach i zespołach

- ma świadomość znaczenia poprawnej komunikacji interpersonalnej

- jest gotowy do zwiększania własnych kompetencji i rozumie znaczenie ciągłego rozwoju profesjonalnego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład: Egzamin pisemny.

Ćwiczenia: Ocena uwzględnia aktywność studenta podczas zajęć oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)