University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Podstawy ekonomii społecznej

General data

Course ID: 3401-PSOPes-z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Podstawy ekonomii społecznej
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Przedmiot jest dostosowany do profilu studiów z zakresu pracy socjalnej. Obejmuje trzy podstawowe bloki tematyczne: podstawy mikro- i makroekonomii, podstawy ekonomii politycznej, ekonomia społeczna z przedsiębiorczością społeczna.

Full description: (in Polish)

Przedmiot obejmuje trzy bloki tematyczne:

Podstawy makro- i mikro-ekonomii:

• Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii – rynek, popyt, podaż

• Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne

• Bezrobocie i Inflacja

• Rola i funkcje państwa w gospodarce

Ekonomia polityczna:

• Zarys historii gospodarczej XX wieku – pojęcia i zagadnienia ekonomii politycznej

• Keynesizm i ekonomia neoklasyczna

• Współczesne systemy społeczno-ekonomiczne – Porównanie: Szwecja vs. USA

Ekonomia społeczna /przedsiębiorczość społeczna:

• Ekonomia społeczna/ przedsiębiorczość społeczna – zarys problematyki

• Stara ekonomia społeczna: ruch spółdzielczy i wzajemnościowe formy samopomocy

• Nowa ekonomia społeczna: przedsiębiorstwo społeczne jako struktura hybrydowa

• Charakterystyka przedsiębiorczości społecznej

• Rynkowe strategie walki z biedą i wykluczeniem społecznym

• Reintegracja społeczna i zawodowa

Bibliography: (in Polish)

Literatura wymagana:

R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Książka i Wiedza, Warszawa 1999

G. Esping-Andersen, Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej PWT, Warszawa 2010,

R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s.49-71

R. Milewski, E. Kwiatkowski red. Podstawy ekonomii , PWN Warszawa 2007

R. Skidelsky, Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012

J.J. Wygnański (wybór), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa, 2008

Literatura zalecana:

D. Bornstein, Jak zmieniać świat, Wyd. AnWero, 2010

J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.) Przedsiębiorczość społeczna, Wydawnictwo WSP TWP, 2010

R. Praszkier, A. Nowak, Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Oficyna , Warszawa, 2012

M. Yunus, Bankier ubogich. Historia mikrokredytu, Wyd. ConCorda, 2012

Learning outcomes: (in Polish)

w sferze wiedzy studenci będą (K_W01, K_W03, K_W06, K_W08, K_W010, K_W015, K_W016, K_W019)

• znać przedmiot, zakres oraz podstawowe pojęcia mikro- i makro- ekonomii, ekonomii politycznej oraz ekonomii społecznej/przedsiębiorczości społecznej

• posiadać wiedzę o instytucjach i mechanizmach gospodarczych, w tym o instytucjach ekonomii społecznej i zjawisku przedsiębiorczości społecznej, o związkach zachodzących pomiędzy gospodarką, polityką i społeczeństwem i ich wpływie na funkcjonowanie jednostki/rodziny/społeczności

• posiadać wiedzę o relacjach pomiędzy gospodarką, gospodarką społeczną /przedsiębiorczością społeczna a pracą socjalną

• mieć wiedzę o aktywności gospodarczej i własnej przedsiębiorczości jako instrumentach rozwiązywania problemów społecznych

w sferze umiejętności studenci będą (K_U01, K_U08)

• dostrzegać procesy makro- i mikroekonomiczne i ich wpływ na społeczeństwo i jego strukturę oraz położenie i sytuację życiową jednostek/rodzin i społeczności

• rozumieć funkcje i uwarunkowania działań w zakresie ekonomii społecznej/przedsiębiorczości społecznej jako instrumentów pracy socjalnej i rozwiązywania problemów społecznych

w sferze kompetencji społecznych studenci będą (K_K06)

• świadomi szans i zagrożeń związanych ze stosowaniem instrumentów ekonomicznych w pracy socjalnej i innych działaniach mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji oceniane są na podstawie odpowiedzi ustnej na zakończenie semestru oraz sumienności w przygotowywaniu się do zajęć

Studia zaoczne

godziny kontaktowe (wykład i ćwiczenia) – 30 h

przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu – 60 h

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)