University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Ethical Committees

General data

Course ID: 3501-BE-ZK-KONSKE Erasmus code / ISCED: 08.1 / (0223) Philosophy and ethics
Course title: Ethical Committees Name in Polish: Komisje i konsultacje etyczne
Department: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe, Bioetyka, stacjonarne, drugiego stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

elective seminars
obligatory courses

Mode:

Blended learning

Short description:

The course is intended to prepare students to provide competent clinical ethics consultations. During the course students acquire knowledge and skills necessary in work as a clinical ethics consultant or a member of a clinical ethics committee.

Full description:

The course is intended to acquaint students with the role, form of operation, and methods of work of a clinical consultant ora a member of a clinical ethics committee. The course provides students with theoretical knowledge and practical skills that are necessary for members of collegial ethical bodies that offer advisory, consulting, and regulative functions.

Bibliography:

‒ ASBH, Core Competences for Health Care Ethics Consultation. The Report of the American Society for Bioethics and Humanities, 2nd Edition, 2009.

‒ Aulisio M.P., Arnold R. M., Youngner S. J. (red.) Ethics Consultations. From Theory to Practice, Baltimore and London 2003

‒ Dubler N.N., Liebman C.L., Bioethics Mediation. A Guide to Shaping Shared Solutions, New York 2004.

‒ Jonsen A.R., Siegler M., Winslade WJ., Clinical Ethics. A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine, 6th Ed. United States of America 2006.

‒ Fox E., Ethics Consultation: Responding to Ethics Questions in Health Care, U.S. Department of Veterans Affairs, National Center for Ethics in Health Care, 2005.

‒ Post Faber L., Blustein J., Dubler N.N., Handbook for Health Care Ethics Committees, Maryland 2007.

‒ Steinkamp N., Gordijn B., Ethical Case Deliberation on the Ward. A comparison of Four Methods, Medicine, Health Care and Philosophy 2003, vol. 6, s. 235-246.

‒ Amdrur R.J, Bankert E.A., Institutional Review Board. Member Handbook. 2thEd. Jones and Bartelett Publishers 2007

Learning outcomes: (in Polish)

Nabyta wiedza:

Po zaliczeniu przedmiotu student w pogłębionym stopniu zna i rozumie:

- status, rolę i zadania szpitalnych komisji (zespołów) etycznych i etycznych konsultantów etycznych;

- genezę i historię klinicznych konsultacji etycznych;

- status, naturę i rolę klinicznych konsultantów etycznych;

- modele normatywne klinicznych konsultacji etycznych;

- modele organizacyjne oraz zasady funkcjonowania szpitalnych komisji (zespołów) etycznych i klinicznych konsultantów etycznych;

- podstawowe zasady przeprowadzania etycznej analizy przypadków klinicznych i formułowania rekomendacji etycznych;

- wybrane metody przeprowadzania systematycznej analizy etycznej przypadków klinicznych i formułowania rekomendacji etyczny.

Nabyte umiejętności:

Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi:

- identyfikować problemy i konflikty etyczne występujące w praktyce klinicznej;

- krytycznie analizować poglądu i argumenty innych osób, w tym pozostałych uczestników zajęć, oraz zalecane lektury z zakresu tematyki zajęć;

- przeprowadzić metodyczną, kompleksową konsultację etyczną trudnego przypadku klinicznego, sformułować i uzasadnić rekomendację w danej sprawie;

- przygotować lub ocenić projekt dokumentu regulacyjnego z zakresu etyki klinicznej (np. wytycznych dotyczących etycznej alokacji ograniczonych zasobów medycznych, kodeksu etyki, regulaminu szpitalnej komisji etycznej);

- prowadzić konstruktywną debatę;

- formułować rekomendacje i standardy etyczne w sposób zrozumiały dla specjalistów, ale także osób niebędącymi specjalistami z zakresu etyki lub bioetyki;

- kierować pracą zespołu i współdziałać w grupie, przyjmując rolę przewodniczącego lub członka zespołu/ciała zbiorowego, w szczególności szpitalnej komisji etycznej.

Nabyte kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu przedmiotu student jest gotów do:

- krytycznego oceniania posiadanej wiedzy oraz pozyskiwanych informacji i odbieranych treści;

- uznawania znaczenia wiedzy z zakresu etyki i bioetyki oraz edukacji bioetycznej w rozwiązywaniu problemów, jakie rodzi praktyka kliniczna;

- angażowania się jako bioetyk w projektowanie i prowadzenie działań o charakterze konsultacyjno-opiniodawczym i regulacyjnym w celu podniesienia etycznych standardów polskiej praktyki klinicznej;

- rzetelnego i odpowiedzialnego rozwijania dorobku bioetyki, a zwłaszcza teorii i praktyki etycznych konsultacji klinicznych;

- dostrzegania problemów i wyzwań etycznych związanych z własną pracą badawczą i zawodową oraz przestrzegania, rozwijania i promowania etycznych standardów tej pracy.

Assessment methods and assessment criteria:

- activity in class (including: attendance, participation in class discussions) - 30%

- analyses of ethical cases - 40%

- preparation of a regulative document (e.g. rules of good ethical practice, rules for an ethical committee) - 30%

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 15 hours, 30 places more information
Workshops, 15 hours, 30 places more information
Coordinators: Joanna Różyńska
Group instructors: Joanna Różyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.