Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania korpusowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Badania korpusowe
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Ćwiczenia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają elementarną wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnymTryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką badań korpusowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i analizowania korpusów językowych do przeprowadzania badań nad komunikacją międzyludzką i dyskursami społecznymi.

Program obejmuje wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego i jego problematyki; omówienie głównych kierunków badań i reprezentatywnych studiów przypadku na przykładzie dyskursu prasowego, politycznego i prawnego; praktyczne zajęcia z projektowania i budowania korpusów na potrzeby badań; rozwijanie umiejętności analizy korpusowej z wykorzystaniem programów komputerowych oraz interpretacji uzyskanych danych ilościowych na potrzeby oceny zjawisk społecznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką językoznawstwa korpusowego oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania narzędzi korpusowych do celów badawczych w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych. Studenci nabędą umiejętności projektowania i budowania korpusów na potrzeby badań z uwzględnieniem ich reprezentatywności, zrównoważenia i porównywalności. Następnie studenci będą ćwiczyć umiejętność pracy z korpusami za pomocą programów do analizy korpusowej (np. Wordsmith, Antconc, Sketchengine), w tym formułowania pytań badawczych, analizy i interpretacji danych ilościowych oraz triangulacji metodologicznej w celu interpretacji i krytycznej oceny zjawisk społecznych. Przykładowe analizy oraz studia przypadków obejmować będą badania korpusowe głównie nad dyskursem prasowym, politycznych i prawnym.

Treści kształcenia:

1) Podstawy teoretyczne językoznawstwa korpusowego i zagadnienia metodologiczne związane z badaniami korpusowymi (korpus jako metoda i korpus jako teoria).

2) Główne kierunki badań korpusowych: badania synchroniczne i diachroniczne

3) Zastosowanie badań korpusowych w analizie dyskursu, socjolingwistyce i przekładoznawstwie

4) Rodzaje korpusów: korpusy porównawcze i równoległe; korpusy jednojęzyczne i wielojęzyczne

5) Praca z korpusami narodowymi

6) Tworzenie własnych korpusów

7) Analiza korpusu z wykorzystaniem oprogramowania - korzystanie z funkcji listy słów, słów kluczowych, konkordancji i zbitek leksykalnych

8) Triangulacja metodologiczna: łączenie metod ilościowych z jakościowymi.

FORMS OF WORK (...)

If classroom learning is impossible, the workshop will be conducted with the help of distance communication tools, most probably Google Meet and others recommended by the University.

Literatura:

1. Baker, Paul (2010). Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

2. Biber, Douglas and Susan Conrad (2009). Register, Genre, and Style. Cambridge: Cambridge University Press.

3. McEnery, Tony, Andrew Hardie. (2011). Corpus Linguistics. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa korpusowego

K_W06 Ma szczegółową wiedzę o wybranych ośrodkach i szkołach badawczych w dziedzinie językoznawstwa korpusowego oraz o ich współczesnych dokonaniach.

K_W07 Zna zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo korpusowe, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska zachodzące w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych.

K_U01 Wykorzystując różne źródła, w tym zbudowane przez siebie korpusy tekstów, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia

społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie analizy dyskursu z wykorzystaniem metod korpusowych, obejmujące analizę i syntezę stanowisk teoretycznych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników.

K_K08 Jest gotowy do uczestniczenia w przygotowaniu projektów dotyczących komunikacji i dyskursów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie grupowego projektu badawczego z zastosowaniem metod korpusowych, jego prezentacja podczas zajęć oraz złożenie raportu badawczego do oceny

Obecność na zajęciach i aktywny udział w zajęciach – dopuszczalna liczba nieobecności – 2 nieobecności

Kryteria oceny: 100-90% bdb, 89-80% db+, 79-70% db, 69-60% dst+, 59-51% dst, 50-0% ndst

Warunki zaliczenia poprawkowego – raport badawczy do oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.