Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dialog społeczny i międzykulturowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-12 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Dialog społeczny i międzykulturowy
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

ogólna wiedza z zakresu komunikacji społecznej i językowej

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszukiwanie i wskazywanie językowych strategii konstruktywnego porozumiewania się w sferze publicznej i prywatnej. Należą do nich dyskursy o charakterze pojednawczym, takie jak negocjacje integratywne, terapia, mediacja, poradnictwo, konsultacje społeczne, czy – z perspektywy historycznej – upamiętnianie. Stanowią one komunikacyjne środki pokojowo zorientowanego dialogu, którego istota polega na przekraczaniu partykularnych interesów stron oraz pokonywaniu barier i wzajemnych uprzedzeń. Jako formy alternatywnego rozwiązywania sporów omawiane sposoby komunikowania się służą budowaniu pojednania i współpracy w rozległych obszarach życia wprowadzając w nie klimat partnerskiej równości, suwerenności i zaufania jako podstaw społecznego porozumienia w pluralizmie i wolności.

Pełny opis:

W obliczu rosnącej fali agresji komunikacyjnej w różnych dziedzinach życia, spowodowanej instrumentalizacją kontaktów społecznych i wynikającym z niej zanikaniem naturalnych więzi międzyludzkich, nauki humanistyczne stają przed dylematem wypracowania rozwiązań postępującego kryzysu cywilizacyjnego. Odpowiedzią na pogłębiającą się alienację człowieka we współczesnym świecie i wynikającą z niej pasywność, czy niemoc w samodzielnym rozwiązywaniu powstających konfliktów i sporów są różnego rodzaju formy dialogu społecznego, jako komunikacyjne działania partycypacyjne, przywracające relacje solidarności i współpracy w stosunkach społecznych.

Celem zajęć jest poszukiwanie i wskazywanie językowych strategii konstruktywnego porozumiewania się w sferze publicznej i prywatnej. Należą do nich dyskursy o charakterze pojednawczym, takie jak negocjacje integratywne, terapia, mediacja, poradnictwo, konsultacje społeczne, czy – z perspektywy historycznej – upamiętnianie. Stanowią one komunikacyjne środki pokojowo zorientowanego dialogu, którego istota polega na przekraczaniu partykularnych interesów stron oraz pokonywaniu barier i wzajemnych uprzedzeń. Jako formy alternatywnego rozwiązywania sporów omawiane sposoby komunikowania się służą budowaniu pojednania i współpracy w rozległych obszarach życia wprowadzając w nie klimat partnerskiej równości, suwerenności i zaufania jako podstaw społecznego porozumienia w pluralizmie i wolności.

Nakład pracy studenta (2 ECTS) :

30h - uczestnictwo w zajęciach

15h – lektura i zadania domowe

15h - przygotowanie końcowego projektu zaliczeniowego

Literatura:

Arendt, Hannah. 1998. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.

Bush, Robert A. Baruch / Joseph P. Folger. 2005. The Promise of Mediation. The Transformative Approach to Conflict. San Francisco: Jossey-Bass.

Cloke, Kenneth. 2001. Mediating Dangerously. The Frontiers of Conflict Resolution. San Francisco: Jossey-Bass.

Ensink, Titus / Christoph Sauer (eds.). 2003. The Art of Commemoration. Fifty Years after the Warsaw Uprising. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Gójska, Agata et al. 2012. Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Grillo, Eric. (ed.). 2005. Power without Domination. Dialogism and the Empowering Property of Communication. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Grimshaw, Allen D. (ed.). 1990. Conflict Talk. Sociolinguistic Investigations of Arguments in Conversations. Cambridge: CUP.

Gutmann, Amy / Dennis Thompson. 1996. Democracy and Disagreement. The Belknap Press of Harvard University Press.

Habermas, Jürgen. 1984. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.

Muntigl, Peter. 2004. Narrative Counselling. Social and Linguistic Processes of Change. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Pawelczyk, Joanna. 2010. Talk as Therapy. Linguistic Investigations in Psychotherapy. Poznań: UAM.

Reykowski, Janusz (ed.) 2007. Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej. Warszawa: Academica.

Ricoeur, Paul. 1992. Oneself as Another. Chicago and London: University of Chicago Press.

Rogers, Carl. 2002. O stawaniu się osobą. Poglądy terapeuty na psychoterapię. Poznań: Rebis.

Skarżyńska, Krystyna / Urszula Jakubowska / Jacek Wasilewski (eds.). 2007. Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania. Warszawa: Academica.

Tanner, Deborah. 1998. The Argument Culture. Moving from Debate to Dialogue. New York: Random House.

Verdoolaege, Annelis. 2008. Reconciliation Discourse. The Case of the Truth and Reconciliation Commission. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Wesołowska, Elżbieta. 2010. Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Winslade, John / Gerald Monk. 2000. Narrative Mediation. A New Approach to Conflict Resolution. San Francisco: Jossey-Bass.

Efekty uczenia się:

K2_W15

Ma pogłębioną wiedzę o komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w

komunikacji dla trwałości więzi społecznych.

K2_W16

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku dyskursów społecznych i kulturowych;

K2_U14

Potrafi samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiejoraz proponować możliwe rozwiązania.

K2_U15

Umie identyfikować i analizować dyskursy, którychfunkcją jest kreowanie oraz neutralizacja konfliktów.

K2_K03

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi dobieraćwłaściwe środki komunikacji do określonych działań.

K2_K04

Jest otwarty na kontakty z ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych, wykazuje empatię oraz zrozumieniem dla inności

K2_K07

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego z językiem i komunikacją w różnych obszarach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda:

zaliczenie ustne na podstawie prezentacji projektu semestralnego (100% oceny końcowej)

Kryteria:

Ocena z zaliczenia wystawiana jest na podstawie stopnia opanowania materiału z zajęć, umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do własnego projektu badawczego oraz tworzenia wypowiedzi ustnych na tematy naukowe.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.