University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Identity and construction of social ties.

General data

Course ID: 3502-JIS-17
Erasmus code / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Identity and construction of social ties.
Name in Polish: Tożsamość i budowanie więzi społecznych
Organizational unit: Faculty of Sociology
Course groups: (in Polish) Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) "Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem, 10 dodatkowych miejsc jest przeznaczonych dla studentów z Instytutu Socjologii"

Mode:

Remote learning

Short description:

The aim of the lecture is the introduction to the basic of interpersonal communication. The topics of lecture are: a) theories of communication process; b) mechanism of conversation; c) competences connected with interpersonal communication; d) elements of interpersonal communication; e) dynamics of interpersonal relation.

Full description:

The aim of the lecture is the introduction to the basic of interpersonal communication. For a long time it is well known that the communication is not only for describing the world. Communication is a tool of action too. We make obligation, promise, accuse, and reach the agreements and so on. We can make different think using language. The communication competence determines our life chances, relations with other people and position in society.

Bibliography:

Morreale S. P., Barge J. K., Spitzberg B. H. „Komunikacja między ludźmi”

Learning outcomes: (in Polish)

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o związkach językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki

społecznej z szeroko pojętą humanistyką oraz z naukami społecznymi, w zakresie pozwalającym na

integrowanie perspektyw właściwych dla tych dyscyplin naukowych.

K_W10 Ma rozszerzoną wiedzę o specyfice nauk społecznych – zwłaszcza socjologicznej analizy dyskursu i

badań nad komunikacją społeczną, o ich miejscu w systemie nauk i relacjach z naukami

humanistycznymi, zwłaszcza z lingwistyką.

K_W11 Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, w tym o aspektach komunikacyjnych

i dyskursywnych ich funkcjonowania.

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz

społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnych i grupowych.

K_W15 Ma pogłębioną wiedzę o komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi

społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w komunikacji dla trwałości więzi społecznych.

K_K09 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swą wiedzę i umiejętności, łącząc perspektywę

socjologiczną i lingwistyczną.

Assessment methods and assessment criteria:

Written examination

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)